Jiří Urbanec: Četba českých literátů  (příspěvek na Kniha ve 21. století („Společnost a četba"), Opava 4. - 5. února 2009)
Karel Vůjtek: Šafránovou loukou na oblaka (doslov k nové knize Jaromíra Šlosara Cesta jako marijánka)
Lydie Romanská: Oldřich Šuleř: Třetí strana mince (Montanex Ostrava, 2008)
Jiří Urbanec: Apokalypsa moci u Jana Zahradníčka a Ivana Diviše (Znamení moci a Moje oči musely vidět)  
Boleslav Navrátil: Dílo Laskavá setkání zůstane v knihovnách pěkně dlouho (Promluva před slavnostním křtěním nové knihy Oldřicha Šulaře)
Libor Knězek: Uchoval příběhy ze zapomenuté Ostravy  (Doslov k Filgasově knize Koníček Ivánek)
Lydie Romanská: Tváří v hřívě / Nad knihou veršů Dagmar Telingerové... 
Drahomír Šajtar: Libor Knězek pokračuje
Marie Vosiková: Ke knížce Dagmar Telingerové Tváři v hřívě
Eva Kotarbová:  Nechejte se polapit  kouzlem Frenštátska
Jiří Urbanec: Oldřich Šuleř: Třináctá komnata
Jiří Urbanec: Poezie vnímavého srdce
Libor Knězek: Návrat poezie Dagmar Telingerové
Richard Sobotka: Vysloužil Karel: Oblázek
Libor Knězek: Tajemná krása beskydských hor
- a- : Ejhle, Ostravský slovník!
- a- : „Návraty“ k staré Ostravě
Achilles: Nad románem Krev pod obojí Břetislava Olšera
Libor Knězek: Jiné světy Richarda Sobotky
Lydie Romanská:  Poezie letů se nikdo nikdy nenabaží…
Jiří Urbanec: Literatura a kritika
Jiří Urbanec: Šajtarův Juřina (ke knize Poezie Věnceslava Juřiny a ti  druzí)
Achilles: Próza Lydie Romanské (ke knize Ticho pro klarinet)
Drahomír Šajtar: Hrst nápadů nad knížkou próz (Nad knížkou Lydie Romanské Ticho pro klarinet)
Zdenka Bergrová: Kukuczka Jan a tři pruty knížete Svatopluka
Richard Sobotka: Třináctá komnata (ke knize O. Šuleře)
Radovan Lipus: Ostrava není k zapomnění  (předmluva ke knize J. Filgase Zapomenutá Ostrava)
Miloslav Oliva: Cesta z hořícího kruhu
Achiles: Spisovatelova třináctá komnata bez tajemství (ke knize O. Šuleře)
Richard Sobotka:  Nová knížka Jana Kukuczky nejen o divení (o knize Nestačím se divit)
Drahomír Šajtar: Téma Jindřicha Zogaty
Miloš Polášek: Proč nebýt spisovatelem  (ještě k Olšerovu románu Černá krev)
Richard Sobotka: Návraty, návraty - Nad sbírkou poezie Ireny Kopecké ...
Richard Sobotka: Geneze Šumavy v tetralogii Miroslava Vejlupka
Libor Pavera: Řeč při křtu nové knihy Drahomíra Šajtara
Richard Sobotka: Vůně mateřského jazyka - nad knihou Marty Dvořákové Hladová voda
Jiří Svoboda: Karel Vůjtek vydal novou sbírku s názvem Skřivánek
Karel Vůjtek: Mlynář Jan Augustin známý i neznámý
Karel Vůjtek: Putování za životní pravdou spisovatele Jana Drozda
Četba českých literátů
(příspěvek na mezinárodní konferenci Kniha ve 21. století („Společnost a četba), Opava 4. - 5. února 2009)

    Věta „četba českých literátů“ může mít několikerý význam: za prvé by mohlo jít o veřejnou produkci, kdy – většinou známý a oblíbený spisovatel – před publikem předčítá své texty, v druhém případě z této věty lze vyvodit, že jde o čtenáře, který kromě zahraničních spisovatelů se zajímá také o autory české, Jiří Urbaneckonečně třetí význam naznačuje pohled na to, co čeští spisovatelé četli, ať už ve svém mládí, na cestě za uměleckou slávou, nebo později v dalších letech, zda se zajímali, co a jak píší ostatní literáti nebo jak se vyvíjí literatura ve světě. V dalším výkladu se soustředím na tuto poslední možnost.
    V každém případě lze předpokládat, že žádný spisovatel nevyrostl bez čtení knih, aniž bychom tím tvrdili, že teprve po důkladné četbě a hledání vzorů se zrodil jejich talent. Sebevětší hltání maximálního počtu knih neudělá tvůrce umělecké literatury z toho, kdo k tomu nemá nadání.
    A k četbě samotné se v průběhu dějin vyslovil bezpočet velkých osobností, zůstanu jen u Artura Schopenhauera, který paradoxně před množstvím čtených knih dokonce varoval. V souboru O spisovatelství a stylu (vyšlo v Praze 1994, nakladatelství Hynek) můžeme číst tyto věty: „Když čteme, myslí za nás někdo jiný a my pouze opakujeme jeho mentální proces. Cítíme citelnou úlevu, když začneme číst a přestaneme se zabývat vlastními myšlenkami, jsme totiž během čtení ušetřeni myšlenkové práce. Může se ale stát, že člověk, který celé dlouhé hodiny čte a v pauzách se zabývá bezmyšlenkovou prací, není později schopen sám myslet. Je to proto, že čím více čteme, tím méně stop po sobě zanechává přečtené v naší mysli, stejně tak pokud pořád čteme a nad přečteným nepřemýšlíme, i pak se z naší mysli opět většina vytratí. Navíc myšlenky na papíře nejsou ničím víc, než stopou chodce v písku.“
    Mohli bychom tyto radikální úvahy přičíst celkovému ladění myslitele, který je nazýván filozofem pesimismu. Jistě lze namítnout, že uvědomělý čtenář si dovede vybírat a nečte jen pro přenesení vlastního životního pocitu do fikčního světa, který se ho přímo nedotýká. Nicméně Schopenhauerova vyjádření jsou nadmíru výstižná, i když ostře formulovaná, a budiž mně dovoleno, abych ještě uvedl citát o aktuálnosti nebo pomíjivosti knih: „Tak jako zemské vrstvy uchovávají v řadách nad sebou živé bytosti minulých věků, tak i prkna knihoven uchovávají v řadách minulé omyly a jejich výklady, které byly stejně jako ony bytosti svého času velmi živoucí a nadělaly spoustu hluku, nyní však stojí před námi ztuhlé a prohlíží si je jen literární paleontolog.“
    O řadě spisovatelů byly již napsány životopisné monografie a tam najdeme i zmínky, co četli a jak četli. Více se někdy dovídáme až z jejich vlastních memoárů, případně ze vzpomínek přátel. Tak zjišťujeme, že mladému Svatopluku Čechovi sám otec četl Kollára a Máchu, jež měl ve své knihovně s bohatým zastoupením romantických básníků, nebo že Eliška Krásnohorská byla známá rozsáhlou četbou české i světové literatury, Josef Václav Sládek si oblíbil Byrona a Burnse a Karel Čapek četl vše, od černošských pohádek až po modernu – zajímal se také o vědu, měl brožury o medicíně, biologii a dalších oborech.
    Protože naše konference se koná v Opavě, v českém Slezsku, nebude na škodu podívat se na to, co je zde živé a podnětné. Zastavím se nejprve u spisovatele Oldřicha Šuleře, prozaika a publicisty, jenž má na svém kontě již více než třicet knih, s třemi tematickými okruhy, jednak z rodné Ostravy, jednak z Jesenicka, kde chodil do školy ještě před válkou, a konečně z Valašska, z míst svého dospívání a tvůrčích začátků. Podíváme se na jeho rozsáhlou knihu s názvem Třináctá komnata, s podtitulem Povídání o literatuře a tvůrčím psaní, vydanou roku 2007 v nakladatelství Mladá fronta. Jedna kapitola tu nese název Hlubokosklon knize a je vyznáním obdivu k zapálenému knihovnictví. Mladý Šuleř za války maturoval ve Valašském Meziříčí, v městě někdy nazývaném Valašské Athény, a po  desítkách dalších let takto se vrací:
    „Kdykoliv jdu kolem staré radnice ve městě svého mládí, vzpomenu s potěchou na léta, kdy jsem ji pilně navštěvoval. V prvním poschodí této památné budovy totiž byla – a dodnes je – umístěna Městská knihovna. Tady, v jediné, v zimě jako v létě vždy přetopené místnosti půjčoval knihy pan Wimmer, penzionovaný řídící měšťanky. Ne, on je nepůjčoval, on je se starosvětskou grácií a jako projev veliké důvěry předával čtenářům do dočasné úschovy. Vybral vždy s přehledem právě tu, po které jsem toužil, ještě se s ní chvíli pomazlil a poobracel ji ze všech stran, než mi ji, zjevně nerad, podal. Přitom, dumlaje mezi stále vlhkými rty troubel věčně vyhaslé dýmky, zdlouhavě a se zanícením pohovořil o autorovi a také převyprávěl celý obsah a jak to dopadlo, vlastně mne takto připravil o čtenářský zážitek, ale tohle si ve svém zahledění do milované knihy (a on miloval všechny dobré knihy) vůbec nepřipouštěl, nedal se přerušit a ještě stačil co chvíli přikládat do žhnoucích kamínek. Ty chvíle v přetopené malé knihovně, kdy jsme naslouchali starému milovníkovi literatury (a pod půjčovním pultem jsme si s Libuškou tiskli zpocené dlaně) mi nevymizí z paměti. Láskyplné vyprávění pana řídícího – knihovníka vždy znovu vznítilo mou fantazii, že jsem z knihovny spěchal, už abych zalezl do svého koutečku nebo v létě k řece a pustil se do četby! Možná to byla první zkušenost, která mne naučila milovat knihu po celý život.“
    To bylo vyznání autora, který se hluboce sklání před knihou, ač bychom to Šuleřovi – člověku robustního vzhledu se stále překypující energií – ani na první pohled nechtěli věřit. Jsou však i spisovatelé, kteří přiznali, že nic nečtou, kromě toho, co sami napsali. Tak se vyslovil ve své době básník, velmi čtený prozaik a hodně hraný dramatik František Xaver Svoboda, dobrý znalec ženských duší, autor mimořádně rozsáhlého díla. A další nečtou proto, jak řekli, aby si „nezkazili svůj styl“.
    Pokud jsme nyní uvedli pojem styl, zastavme se ještě u Vladislava Vančury, rodáka z nedalekého Háje ve Slezsku a pokřtěného v opavském evangelickém kostele. Dost se diskutuje o tom, zda si svůj až nadmíru rozkošatělý sloh, využívající složitých souvětí a nezvyklé slovní zásoby včetně zjevných archaismů, vybral uvědoměle jako protiváhu zcivilňujícího vyjadřování po první světové válce, nebo je to vliv nedělních hlasitě předčítaných pasáží z Bible kralické, jak bývalo v rodinném kruhu evangelíků obvyklé.  Ať už to byl spisovatelský záměr nebo zároveň hluboce zažitý spád kralické mluvy v duši mladého Vančury, máme zde nesporně svědectví o tom, že hlasité předčítání má značnou působivost.
    Při zkoumání, co literáti četli, máme přirozeně možnost podívat se na jejich osobní knihovny, pokud se někde zachovaly. Osudy knih (Habent sua fata libelli!) bývají ovšem rozmanité a ne vždy příznivé. Nejde jenom o zkázu za válečných událostí, rozkrádání nebo ničení z hlouposti, ale též o to, že řada spisovatelů odkázala například své knihy nějaké veřejné bibliotéce a tam se celek „rozpustil“ v celém knihovním fondu a navíc se třeba ani nezachoval původní soupis spisovatelova daru. Jen výjimečně existuje téměř nenarušená spisovatelova knihovna.
    Někde nacházíme v muzejních expozicích tzv. pracovnu, nějaký původní nábytek, psací potřeby a obrazy, ovšem bez osobní knihovny – je to třeba pracovna Ignáta Herrmanna v Muzeu východních Čech v Hradci Králové, Karla Klostermanna v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách, Bohumila Hrabala v Polabském muzeu v Nymburce. Výjimečným případem je elokované pracoviště Památníku národního písemnictví ve Starých Hradech na Jičínsku, kde jsou od roku 1997 přístupny pracovny Elišky Krásnohorské (bez knih) a též Aloise Jiráska, v jehož případě se zde vystavuje asi tři tisíce svazků z jeho příruční knihovny. Uceleným komplexem je tu konečně pracovna Jaroslava Vrchlického i s jeho knihovnou, v níž je kolem deseti tisíc publikací.
   Emil Frída, tedy básník Jaroslav Vrchlický, byl nejen mimořádně plodným a nadaným autorem, ale také měl smysl pro pořádek, nejen ve vlastních věcech (takže mohl působit i jako tajemník českého vysokého učení technického v Praze, jako tajemník komise pro zkoušky středoškolských profesorů, sám profesor Karlovy univerzity, člen panské sněmovny ve Vídni aj.). Svou knihovnu, kterou měl zkatalogizovánu (původní katalog se ovšem ztratil), odkázal České akademii věd a umění, nicméně v letech 1922 až 1941 byla v opatrování Veřejné a univerzitní knihovny v Praze. Od roku 1976 je deponována na Starých Hradech, kde na přídeští  knih v osmi různých evropských jazycích nalezneme básníkovo exlibris, jednotlivé svazky jsou očíslovány. Vrchlický nevpisoval glosy do těchto publikací, ale své názory a hodnocení psal na volné lístky, jež do knih vkládal.
    V závěru vystoupení chci věnovat detailnější pozornost knihovně Vladimíra Vaška čili Petra Bezruče, opavského rodáka, jenž je pohřben na ústředním hřbitově v Opavě po dlouhém životě, kdy působil jako úředník brněnské nádražní pošty. Protože Památník Petra Bezruče na nedaleké Ostrožné ulici, kde stával původní rodný dům zničený na konci druhé světové války, je univerzálním dědicem básníkovým, je tam uložena také jeho knihovna v počtu přes tři tisíce svazků. Pochopitelně při několikerém básníkově stěhování se jistě nezachovalo všechno, co mu kdysi patřilo, přesto pohled i do tohoto celku ukazuje Bezruče jako vášnivého, důkladného a uvědomělého čtenáře, se širokými zájmy o celou rozlohu českého písemnictví i literatur světových.
    Většinu knih četl několikráte, v textu si věci, s nimiž souhlasil, zatrhával a někdy glosoval, v případě nesouhlasu psal k určitému místu vykřičník. Často si knihu označil na obalu podle svého ohodnocení, římská I byla nejvyšší ocenění, nejhorší IV. Část knih dostával darem od spisovatelů, většinou s vřelými dedikacemi, takže v jeho knihovně najdeme například celého Machara, Vrbu, Demla, Nezvala a mnoho jiných. Za všechny zmíněné dedikace uvedeme jen jedno Nezvalovo věnování: „Drahému Mistru, geniálnímu básníku, Petru Bezručovi, ze srdce.“
   Někdy autor Slezských písní do knih psal vlastní verše, většinou satirické, dotýkající se přečteného. Například Nezvalových 52 hořkých balad věčného studenta Roberta Davida označil sice „I“ a hojně v knize zatrhával, na důkaz souhlasu s poezií villonského vyděděnce, jakým se Bezruč v mladších letech cítil, ale na přídeští napsal: „K lapsům. / Verše krásné, zoufalé, / letí zářivými slovy, / Vítězslave Nezvale, / nařni Bobu Davidovi, / aby nestřílel kozlíky / a sa triemal gramatiky.“  Takové satirické verše bychom našli ve více knihách,  uvedeme jen vpisek v knize Svatopluka Čecha  Písně otroka a jiné básně (1950) u jeho básně Step: „Pokrákoral jste si, starý pane, / Gogolovy zalét do říše, / líp však dnes, kdy jiný vítr vane, / palcát   zdvihat křepce do výše -  / či litr pro staré pány?“ Ovšem veršovaná věnování připisovali Bezručovi i sami dárci, například Jan Vrba v zaslané knize Vysoký sníh (1924): „Za všechny ty lístky z končin bratrských /  a za všechnu lásku, uzavřenou v nich - / z kraje chodského, kde hory také trčí / a za nimi šelma rozvírá chřtán vlčí - / Petře Bezruči, / posílám Vám čtení plné náručí.“
   Nejprve ovšem Vladimír Vašek četl knihy, které měl jeho otec, středoškolský pedagog. Bratr Ladislav, píšící rodinné vzpomínky pod pseudonymem Vít Šedivec, doložil, že budoucí světově proslulý básník již na gymnáziu četl v originále Poeovu slavnou báseň Havran s jejím chmurně znějícím refrénem „nevermore“, která nesporně zapůsobila na pozdější baladickou tvorbu Bezručovu. Což neslyšíme zvukosled Poeův i v Bezručových refrénech „Maryčka Magdónova“ nebo „Bernard Žár“? Na gymnazistu Vaška měla vliv i ruská literatura, kterou ještě před maturitou četl v původním jazyce, byl to například romantik Lermontov, jehož verše dovedl ještě i po desítkách let recitovat zpaměti a jehož vliv, tzv. démonismus, najdeme právě v Bezručově monumentální básni Já.
   Tvůrce Slezských písní vzpomínal, jak při nočních službách na brněnské nádražní poště čítával všechny literární časopisy, které tam byly připraveny k rannímu doručování abonentům. Sám si tehdy předplácel i tzv. sešitová vydání světových autorů, Zolu, Arnošta Denise aj.
   Neměl příliš v oblibě francouzské básníky, ale četl se zájmem Poláky, orientální autory (Thákur a Bhagavadgítá neboli Zpěv vznešeného), skandinávské literáty (Hamsun, Nexö), Němce, například ještě jako student obdivoval Lenaua a Heina, nemluvě o Friedrichu Hölderlinovi – příznačně sám Bezruč má ve Slezských písních báseň Hölderlin nad Neckarem. Znal pochopitelně  Goetha v originále a do pozdějších českých překladů vepsal i po letech německé znění zpaměti. Z anglické literatury to byli zvláště Dickens a Wilde, z americké měl mimořádně blízko k Waltu Whitmanovi, do jehož sbírky Stébla trávy v překladu Jaroslava Vrchlického (1906) napsal: „Bohéme, bohéme, / tuláku, tuláku, / bratře můj, bratře!“
   Z různých důvodů měl Bezruč blízko k antickému světu, v antických reáliích a myšlenkovém světě hledal paralely k současnosti, takže ve Slezských písních je mnoho ohlasů a motivů vycházejících z tohoto poznání. Byl výrazně ovlivněn řeckou filozofií, jak o tom psal v osmnácti letech příteli Jaroslavu Kunzovi: „Moji kamarádi jdou z plesu do plesu, z hospody do hospody – a já sedím s dýmkou ve šlafroku doma nad Anaximandrem a Zenonem a fabrikuju či vlastně opravuji dle mínění autorů své nepevné náhledy, jichž rozhodnutí přenechávám helenským filozofům.“ V Bezručově knihovně se kromě jiných zachovalo dílo Očistná píseň - O podstatě světa od Empedokla z Akragantu, který měl vliv na Zenona. Přírodní filozof Empedokles ovlivnil i římského Tita Lucretia Cara – v jeho knize O podstatě světa Bezruč velmi hojně zatrhával (např. verše „Ač tedy leckoho žene zevnější síla / a často ho nutí kráčeti nedobrovolně, / ba horempádem ho smýká: je v člověčí hrudi / cosi, čemu je dáno se bránit a vzpírat!“)
   Petr Bezruč byl mimořádně vnímavým a důkladným čtenářem, jak jsme ukázali na několika příkladech. Jako by dával za pravdu názorům Schopenhauerovým, jež jsme uvedli na počátku – byl čtenářem uvědomělým, jenž se při četbě nepřestane zabývat vlastním myšlením. Zatrhával, glosoval, vpisoval, což je pochopitelně možné jen u knih z osobního vlastnictví.
   Čtenářství je u Čechů tradicí od dob národního obrození. Když národ za časů  habsburské monarchie  nemohl o sobě   rozhodovat  sám,  vzniklo heslo „V práci a vědění je naše spasení“. Na českých vesnicích nejvýstavnější budovou bývala škola, často spojená s knihovnou, a nebylo domácnosti, kde by se neuchovávalo aspoň několik knih. Právě z takových kořenů vyrůstali i čeští literáti, jimž kniha a četba byla a jistě i dnes je věcí potřebnou a téměř posvátnou.

Jiří Urbanec
autor je vysokoškolský pedagog
Vloženo 10. 2. 2009


Šafránovou loukou na oblaka
Člověka živí srdce

(doslov k nové knize Jaromíra Šlosara Cesta jako marijánka)

   Co říci závěrem tak vnímavé knížky? Možná docela nic, mlčet, abychom nenarušili dojem, který v nás zanechala. A tak spíš pro ty, kteří čtou knížky odzadu a nejdřív zalistují v doslovu, přidávám těchto pár řádků přítele a kolegy, který některé příběhy už slyšel vyprávět, a teď si je rád připomenul.
Karel Vůjtek   Především se upřímně přiznám: bylo mi s ní dobře. Jistě, není na tom tvrzení nic světoborného, ale zato je pravdivé. Po jejím přečtení jsem dostal chuť sbalit si ranec a vydat se s autorem třeba jen tak nazdařbůh. A určitě bychom natrefili na louky plné vstavačů, těch našich krásných orchidejí, prvosenek, mečíků, šafránů a na podzim rozsvícené fialovými plamínky ocúnů. Louky, které vedou až kamsi na oblaka, protože Jaromírova krajina jako by byla bez hranic; jeho reálný a fantazijní svět se krásně prostupují a člověk se všude cítí tak dobře. A šli bychom „pořád proti slunci, které bije do očí a oslepuje“, jako šel kdysi on.
   Tu a tam by se nám přihlásili krkavci, ve smrkové mladině by se ozývali horští kosi, a docela tomu věřím, že bychom na list ostřice přivábili jestřába. Naše kroky by doprovázely zvědavé červenky a křivky by nás zasypávaly lupínky šišek. V myšlenkách by se mi vracela slova oblá jako oblázek, ohlazená nesčíslným vyslovením a tak samozřejměCesta jako marijánka pravdivá: například pasínek, ten  proužek země do hory, či ryninka, vedoucí vodu na pomezí jeho rodných Václavovic a sousedních Sedlišť. Dosud stojící malé větrné mlýnky bývalých kovozemědělců se tam rozhlížejí po zvlněné krajině, jako by čekaly na vítr. Ten tam je běžným hostem, jen jeden už nikdy nepřijde, vítr jménem Jaromír, jak autorova vzácného přítele Jaromíra Tomečka „překřtil“ básník Jan Skácel.
   Možná i vy jste měli trochu překvapivý pocit, jako by k vám tento text připutoval z jiného světa, do kterého se dostáváme tak málokdy a vždy jen nakrátko. Ale  i vy byste jej dokázali vzít za svůj. A určitě se vám při četbě v jeho slovech líbilo. To proto, že je psal citlivý člověk, básník. Co na tom, že tentokrát před „krátkými řádky“ poezie dal přednost tvorbě, která je jeho srdci stejně blízká, možná ještě bližší: črtám, reportážím.
   Skoro by se chtělo říct, že taková krajina ani neexistuje, a přitom, jak nám autor ukazuje, stačí se dívat a poslechnout ono tomečkovské: Jsou to jenom vteřiny, ale zastav se na chvíli a pozoruj zázraky v přírodě…A je úplně jedno, zda je to u nás doma, kousek za hranicemi naší vlasti na Kysucách, či na Maltě nebo Sicílii, abych jmenoval místa, kam vedly autorovy kroky nejdál. A až po ten vzácný klid domova, potvrzený třeba zde už vzpomínanou ryninkou…Ne nadarmo je náš autor zahleděný do dálky – tak to ostatně patří; kdo chce dohlédnout k domovu, musí se dívat daleko za něj.
  Většinou neputuje sám, ale se svými nejbližšími, s přáteli…Dost možná se i na svých cestách potřebuje někomu svěřit. A panečku, jak se umí dívat, jak zajímavé poznává lidi! Zemité, i takové, o kterých se říká, že nechodí pro slovo daleko. A teprve potom, až dobře ví, až dokáže poznané pojmenovat, a sice věcně i obrazně, teprve potom je na řadě posluchač, divák, čtenář. Nevidí-li kdo té krásy v světě, ten málo vidí, říká Jan Amos Komenský ve svém Divadle světa.
   Ano, kruh se uzavřel, dočetli jste poslední řádky a věřím, že se k těmto prózám budete rádi vracet. A možná si vzpomenete i na slova z úvodu: Člověka živí srdce. Jaromír Šlosar to svou knížkou potvrzuje.
Karel Vůjtek
(doslov k nové knize Jaromíra Šlosara Cesta jako marijánka)
Vloženo 19. 12. 2008


Oldřich Šuleř: Třetí strana mince (Montanex Ostrava, 2008)
 Úvodní slovo ke křtu knihy (Dům knihy Librex 14. 11. 2008)

    Kniha Třetí strana mince je komponovaná próza a to nikoli na postupně se rozvíjejících osudech protagonistů a jednosměrným vývojem děje, ale na základě rámcového záměru, kterým je těsné propojení formy historizujícího výkladu s vyprávěním a povídkou. Mapuje 20. století od vzniku Československé republiky, skoro dvě třetiny století jsou pak zpracovány na základě osobní zkušenosti autora.
Lydie Romanská   Kniha je rozdělena do kapitol, první jsou Příběhy z Ostravy staré; ty se týkají doby po vzniku Československé republiky, kdy – cit. „v přítulných hospodách nalévali pejzatí hebrejci achtlík havířům, hamerníkům, štěrkářům, trhovcům a zelinářkám, také cikánům a potulným muzikantům a kdejakému chvantovi a kocendrovi… a o kus dál září do ulice výklady s přepychovým zbožím a před nočními lokály čekají fiakry na panstvo a z velikých oken dancingů se line tlumená hudba a ženy se češou na bubikopf podle Josefiny Bakerové…“
   Spisovatel se velmi se poučil z historických a společensko-sociálních reálií Ostravy z doby mezi dvěma válkami. Vidí detailně a ostře negace vyplývající z hluboké sociální rozdílnosti tehdejší společnosti, věnuje se především nejchudším vrstvám, fenomenu Ostravy, živořícího kolem dolů a hald, kolem struskového tepla na jejich svazích nebo v ubohých koloniích. Svým dílem autor poskytuje dojímavou látku zpracovanou neotřelým jazykem s použitím výrazových prostředků krásné literatury a dá se říci i poezie. Nejedna metafora povyšuje Šuleřovu výpověď na výsostný umělecký artefakt. Však si poslechněte třeba větu… „jak ohmatával ostré hrany škvíry, ucítil Tomáš chladný pramínek, olizoval jej jazykem jako rampouch“. To mluví o závanu čerstvého vzduchu při závalu v dole… „hluk se vylamuje z uhelné jizvy“(takovým veršem by dozajista nepohrdl třeba Jindřich Zogata ve svých básních) „prameny kouře k nebi hořící na kobzoliskách se rozlévají jako voňavá mlha po krajině“, „pokyvoval sivou hlavou málem až mezi koleny jako kůň v chomoutu“… „město pochmurné a bezútěšné, které v kameni a železe zazdilo člověka“ atd.
    Šuleř je v líčení míst obsazených člověkem často velmi sugestivní, viz např. dělnická kasárna nebo haldy, užívá osobitých tvarů slov, slov nově zalomených, v jejichž podloží je hovorový jazyk zbarvený místními výrazy, každou chvíli překvapí tvarem, na němž jazyk a především ucho se zalíbením spočine.
   Druhým oddílem jsou Příběhy z Ostravy válečné, která v lidech pracujících v těžkých provozech dolů a hutí provokovala kromě solidarity také neskutečnou krutost, žerty, v nichž šlo doslova o život. Až neuvěřitelný je vztah plný šikany k totálně nasazeným studentům, k nováčkům, kteří s dělníky tvrdě bojovali o své pozice a v mnoha případech o zachování své existence. Pronikavě a bez příkras vidí autor knihy antagonismus ve vztazích dělníků a vzdělanců,Třetí strana mince přikořeněný akcelerujícími negativními vlastnostmi jedinců. Tím dělnictvo individualizuje, nesdílí tak dávný názor levicových historiků o jeho pevném postoji a frontální solidaritě  v boji proti fašismu. Hlavní postavou je zde Tomáš, gymnazista totálně nasazený na práci v dolech. Už odtud můžeme zřetelně sledovat autobiografické prvky Šuleřovy prózy.
    Ty dál pokračují postavou Jindřicha Pelíška, redaktora rozhlasu z oddílu Příběhy z Ostravy budovatelské a Slávka Petáka, strojníka od elektrárenské turbíny v kapitole Příběhy z Ostravy normalizační.Všechna pracoviště hlavních protagonistů jsou ztvárněna výjimečně věrně a především kapitoly z dolů a později z elektrárny jsou cenné, protože jimi autor nuceně prošel.
    Kniha vrcholí kapitolou Příběhy z Ostravy normalizační, i když je v závěru ještě krátká zmínka nazvaná Ostrava sametová. Tu tam cítím už jen jako pro úplnost, pro formální svorku, nehraje však v knize podstatnější roli.
    Inteligent, jak se dělníci o redaktoru Petákovi z vrcholného oddílu knihy vyjadřují, se s dělníky pomalu ale jistě sžívá, získává jejich důvěru, chová se k nim bez nadřazenosti ve snaze porozumět jim a vyhovět v práci. Nicméně nenechává se strhnout ani vtáhnout do dějů, které neodpovídají úrovni jeho vzdělání ani povaze. V jedné chvíli, když dělníci při odstavení turbíny meditují nad pravdou, kdy jeden z nich vysloví přání vlastnit krabičku pravdy, pokládá Slávek znepokojující otázky intelektuálně zpochybňující takové přání. Ptá se: Kdo by ji měl vlastnit? Jak by ji získal? Bojem? Jak by ji  bránil proti zneužití?  K čemu by ji používal? V zájmu jaké spravedlnosti? Čí spravedlnosti? Tady se ukazuje zdánlivá propast mezi myšlením zastupitelů obou společenských tříd, ta se vzápětí laskavě vyrovnává použitím lidového říkadla, které v sobě hlubokou pravdu o fenomenu pravdy obsahuje: „Pravdu něudusiš, choč je zakopano, dycky čistě stane, jak to slunko rano.“
   V tomto duchu se nese závěr Šuleřovy prózy. Tam směřuje. Je to smíření na konci bouří, je to nová bouře zaseta povstávajícím vánkem – ale vánkem už z jiných rotací, jiné vůně, vánkem, který semena života přenáší crescendem těžce zaplacených, přesto neúčinných poučení z místa na místo, z času do času.

 Lydie Romanská

Vloženo 18. 11. 2008


Apokalypsa moci u Jana Zahradníčka a Ivana Diviše (Znamení moci a Moje oči musely vidět)

    Je téma násilí archetypálním a věčným prvkem literatury, stejně jako láska a nenávist, vina a trest? Anebo teprve teď, v době atentátníků, totalitních vládců a táborů smrti, vyvstalo do popředí a snaží se zaplavit literaturu, od variovaného příběhu masové genocidy v díle Arnošta Lustiga až po fantaskní vize Jiřího Kratochvila?
Jiří Urbanec   Nejbrutálnější násilí způsobuje moc, která bere tělo i duši.  A nemusí to být jen fyzická smrt, často jde o vytrvalé deptání protivníků až do naprosté bezvýznamnosti, či naopak je to oslnění  falešnou ideou, která rozum i mysl oslepí. Právě o takové moci, jež má až apokalyptické rozměry, psali ve svých profétických básnických skladbách Jan Zahradníček a Ivan Diviš.
    Oba dva – i když nejsou ze stejné generace – spojuje zcela vyhraněný a nekompromisní postoj k době, v níž žili, a také zázemí katolicismu, u Zahradníčka jako záležitost bytostně rodová, u Diviše nabytá pozdější konverzí. Též vášnivé a osudové zaujetí, s nímž metali své výzvy apatickému a cynickému světu, má u obou stejnou dimenzi, jenže u Zahradníčka v jeho skladbě Znamení moci je vše vyjadřováno jazykem téměř litanické a přes veškerou tragiku slavnostní povahy, kdežto Divišova básnická kniha Moje oči musely vidět v horečné vizi přináší i výrazy ze dna českého jazyka, jako kdyby bylo vše ztraceno a nezbývá než klení a sprostota, jež je symbolikou zparchantělého světa.
    Rozdílnost jejich výsledného poznání naznačuje i sám nadpis. Znamení moci je sice strohý výraz jmenné povahy, ale obsahuje více významů. Znamením „zlé a násilné“ moci je nejen to, že „čas sibiřský táhne, čas sibiřský profukuje / a nejsou to jen vrabci, kdo se třesou zimomřivě“, ale také obraz hladké nálevky  malströmu, do níž padají lidé „s jedinou svobodou zrn obilných, jež mají býti rozdrcena / pro potravu obrů tak nelidských / že kamení nad tím naříkalo“. Ovšem nad tím se objeví znamení moci Kristovy v situaci, kdy všichni jsou „svědky toho, jak člověka ubývá / zatímco Bůh jen roste“.
    V záhlaví vášnivě zaujatých veršů Divišových vidíme větu, jež hned na počátku  vyjadřuje odpor k hrůze, kterou svět bezezbytku poskytuje: on „musel“ to vše vidět, protože z takového světa nebylo nikam úniku. Jeho vidění je časově i teritoriálně simultánní, nazírá v jediném zátahu Himmlera, který nahlíží do okénka plynové komory, na Ukrajině chlapce, jak za hladomoru okusuje opečené žebírko vlastního bratříčka, básníka Georga Trakla, který požívá opium, protože viděl útok na bodák u Gródku, a další hrůzy světových násilností, i „roněnou mízu na sloupu kašny, / kde se upálil Palach“.  V zoufalství proto vykřikne „chyt jsem se za spánky a začal úpět: / jednou se zblázním!“
   Oba čeští básníci reflektují násilné dvacáté století, ale v podmínkách jiného času. Zahradníčkova skladba je starší, vznikala na počátku padesátých let v předtuše možného uvěznění, se zasutými, ale ještě nestrávenými reminiscencemi druhé světové války,   a s vědomím osudového předělu, jímž se stalo totalitární uchopení moci v Československu roku 1948. U Diviše, který Moje oči musely vidět datuje „Praha – Mnichov 1987 – 1989“, se atmosféra beznaděje násobí ještě srpnovou nocí se vpádem vojsk: děda Mráz „držel v podpaždí jedli zakončenou pěticípou hvězdou, / věděl jsem, že ten krásný strom je kulomet / a že dárky pod ním jsou sršící tanky“.
     Jak prezentuje člověka drceného brutální mocí Zahradníček a jak Diviš? Ve Znamení moci je to člověk bez tváře,  příslušník nemyslícího stáda: „Mysleli, že myslí, mysleli, že mluví, mysleli, že jdou / cokoli a kamkoli se jim uráčí“, a zároveň je strhával proud záhuby. „Přes nesmírný počet / každý byl sám.“„poslední jednání tragédie / nešťastných davů sbíhajících se na všech náměstích světa“. Lidé jsou neteční, když „s vyloučením veřejnosti a přece ne dosti potmě“ obluzující moc někoho svléká a trýzní. V očích Zahradníčkových se ztrácí jedinec, svět vidí jako Dantovo inferno, kde „barvy jedovaté vyplouvaly na povrch šera jak leklé ryby / zvěstujíce prudkou otravu hlubin / života, který chátral“. Apokalyptická zkáza, jež čeká člověka, je podle Zahradníčka způsobena vlastním zaviněním, zejména proto, že lidstvo podlehlo falešným ideologiím místo toho,  aby hledalo dorozumění s Bohem. A přesto „dějiny se otřásají jeho mlčící přítomností.“
    Diviš propadá většímu zoufalství než Zahradníček, který přes nesporné zaujetí nicméně působí jako vnější pozorovatel. Autor veršů Moje oči musely vidět   diferencuje jednotlivce, předvádí ve zvichřeném panoptiku historické postavy utlačovatelů i obětí, a dokonce antropomorfizuje a individualizuje svou dobu: „tomuto století / vystoupily na rukou žíly, / oči vylezly z důlků, / podélně začala pukat omítka / - někdo řekl: to jsou ruce strašné, / jsou to ruce davového škrtiče.“ Slovní výrazivo Ivana Diviše má dynamickou a emotivní povahu, hýří velmi aktivizujícími slovesy, jako zabít, kácet, křísit, vrážet, upálit, utloukat, přibít, uštvat, zavraždit, vehnat, ničit, nebo vlévat roztopené zlato do hrdla lakomců a vlévat roztopený vosk do očí, až k drastickému vyjádření „vidím kolaboranty na posledním soudě, / andělé jim do roztažené řitě vrážejí doruda rozežhavené tyče“. Vše je podle Diviše na tomto světě možné, i změnit a zfanatizovat člověka, od jeho přirozené podstaty až do podoby esesácké vražedkyně: „viděl jsem děvče s nohama datlových palem / proměňovat se za rohem v naprogramovanou bestii“.
   Zkusme charakterizovat scenérie, v jakých oba básníci předvádějí své vize. Pro Zahradníčka je to město v jakémsi obecném významu, seskupení blíže necharakterizovaných domů a ulic, jež  má blízko k obrazu symbolického Labyrintu světa u Komenského. V tomto Zahradníčkově městě jsou ulice sterilizované, „jež nemohly míti pokračování / tady na zemi ani na žádné jiné planetě v žádném jiném vesmíru“.  Stromy tam trčí holé, domy stojí nakřivo, básník se setkává s troskami, z nichž ovšem kouří „hudba / naléhavá,  byť nepochopitelná všem, kteří nevěděli / že Bůh myslí orchestrálně.“  Zahradníčkovy domy ukazují „nestoudně hanebnosti páchané v jejich zdech / Jako by se dusily zácpou ve střevech odpadového vedení / a výkaly se jim rozlévaly pod omítkou“. Svět se mu jeví, jako by už nebylo idyly venkova s jeho klekáním, takže vše je spíše „jediné rozlézající se předměstí / s tou třaskavou směsí slz, kouře a vzpoury a neštěstí“. Je to jistě vidění v těžkém pesimismu až monumentální, strohé, odosobněné, vcelku odpuzující.
   Diviš těká po zemi a jakoby v horečnatém snu zažívá epizody bez časového ohraničení. Je to egyptská noc mezi tlapami Sfingy, nádražíčko ve Velimi, Wilsonovo nádraží v Praze i stanice Poprad / Tatry, pražské náměstí u svaté Ludmily i pahorek blízko Ústí nad Labem, Řím, Ravenna, Huascarán, Mattto Grosso a dále a dále, Mezopotámie i Pankrác a Florencie. Jsou to dějiny, osobnosti, zločinci, umělci  i mučedníci. Vše je minulé a zároveň přítomné, „tak mrtví zůstávají a živí mizejí, / tak živí mizejí a mrtví zůstávají.“
     Ačkoliv je Diviš ve svém vidění ponořen do bezprostřední aktuálnosti končícího dvacátého století, kdy už  básníkovi nezáleží na zdání společenské konvence a používá ve svém rozhořčení i slova z análního okruhu, je více ovlivněn barokní stylistickou bohatostí než Zahradníček, který se jeví jako pokračovatel zjednodušující františkánské  tradice. Diviš vytváří bobtnající novotvary, jimiž vztekle charakterizuje svou zemi,  která je „všiváčtější než ta vševší, / zduřelejší buřtovným, / oběšenější provazným, umušincovatější všimným, / namydlenější než meč kata Mydláře“.  Jeho slovní spojení jsou často až bezohledně provokativní, jako - nepřipustitelná povaha člověka, masné krámy transvestitů, doruda rozžhavená otázka, tonáž Vrchlického génia se scvrkává na kanáří varlata, impotence neskutků, odkrvenosti, přihlížení a lhostejnosti ke smrti, lhostejnost souložící s přivřeným okem bohyně Heštar.
     Vše to je výrazem básníkovy výbušné obrazivosti. Spisovatel Ivan Binar, který znal Diviše z redakce mnichovského Rádia Svobodná Evropa, mně jednou řekl, že to byl člověk, který působil jako typ prokletého básníka, jenž musí za každou cenu vyslovit to, co druzí nevidí. Ostatně tak se  Diviš sám vyznal ve svých deníkových záznamech, jež vyšly později pod názvem Teorie spolehlivosti. V jedné pasáži  z roku 1963 píše: „Zpráva! Podat zprávu! Donést zprávu! Pronést zprávu vřavou! Ani jednou se neohlédnout, běžet po nesmírně ostrém hřebeni, nést zprávu, proboha ještě platnou, ještě nezkreslenou, běžet proto stále rychleji, donést ji za tepla, donést ji a padnout, toť vše.“
     Zahradníček i Diviš, každým svým způsobem, podali v rozsáhlých básnických skladbách prorocké vidění své doby s jejím maximálním útlakem a násilím a každý z nich značně chmurnou a pro  člověka bezvýchodnou situaci rozvíjí snahou o spásnější výhled. Pro Zahradnička je to věkovitý Bůh, v jehož rukou nakonec bude „jediná opravdová, jediná skutečná vláda nad světem“.  Řekl to za situace, kdy „zem pode mnou v nesmírné bolesti kolébá se / s vašimi slavnostmi, s vašimi mučírnami / ta Matka Žalu“.  Diviš naproti tomu konstatoval, že i Bůh takovou zemi opustil, a svět zachrání pouze poezie, která je „absolutně nezničitelná, jak tohle všechno jednak přikrývá pláštěm, / jednak rozvinuje štůček, z něhož se stříhají svěží / nádherné prapory a vlajky a svatební roucha“.
     Originální poémy Zahradníčkova i Divišova svým způsobem stojí v tradici velkolepých společenských vizí, k nimž jistě lze řadit i Nerudovy Zpěvy páteční. Nadčasová platnost Znamení moci a Moje oči musely vidět je i v tom, že nejsou poezií povýtce politickou nebo časově zacíleným  pamfletem. Nikde v nich není užito slovo nacismus nebo komunismus,  nejsou namířeny proti konkrétním představitelům, ale je v nich obecně platná výstraha před malostí a zneužíváním a pronásledováním člověka. Jsou protestem a svědectvím přesahujícím svou dobu, jak to chápal  Diviš ve svém deníku:  „Byl jsem vybrán k nesoustředěné činnosti za nepřetržitého chvatu, byl jsem vybrán za svědka smýkavé posunčiny civilizace, a po nejkrásnější léta života jsem plnil příkazy společenstev, které parádovaly před mýma očima předhánějíce se v nestoudnosti a kořistném tlaku, vyvíjeném nejen na mou vzpurnou osobu, ale na celé národy, na celé kontinenty."

Jiří Urbanec
autor je vysokoškolský pedagog
        
Předneseno 21. – 22. října 2008 na konferenci v Opavě
Téma a motivy násilí v české a slovenské literatuře

Foto Eva Kotarbová: Jiří Urbanec

Vloženo 13. 11. 2008


Dílo Laskavá setkání zůstane v knihovnách pěkně dlouho

(Promluva před slavnostním křtěním nové knihy Oldřicha Šulaře)

Dobré odpoledne,

zdravím přátele spisovatele Oldřicha Šuleře a je mně ctí pronést na této autogramiádě pár slov. Jsem novinář a o těch je známo, že když dobře píší, mají Boleslav Navrátilvětšinou mizerný slovní projev. Což je můj případ, takže se omlouvám, že si vypomůžu papírem. A Oldřich na mě nemusí hledět tak napjatě, ubezpečuju ho, že také moje promluva bude vlídná, zcela v souladu s posledními knihami, jejichž názvy začínají slovy laskavé nebo laskavá, dnes tedy Laskavá setkání.
   Ještě než se dostanu k jádru věci: skoro krminalistickým postupem jsem Šuleřův dobrý čin bedlivě studoval, abych zjistil jeho vnitřní pohnutky, pro které byla kniha napsána, a abych zkoumal prostředky, které byly použity. Tyto knihy, které se zabývají desítkami literátů, malířů, hudebníků, kritiků, divadelníků a dalších kumštýřů a znalců krásného umění, jsou natolik specifické a ze široka se rozkračující, že musím říct: tento region má obroské štěstí, ža takové knihy vznikly. Štěstí v tom, že se našel odvážlivec, který tuto memoárovou, zanícenou, rozsáhlou a do hloubky zasahující práci vykonal. Že schránil, archivoval, zapamatoval si a literárně ztvárnil po desetiletí uchovávané dokumenty a postřehy o kumštýřích mající vztah k našemu regionu. Kdyby se toho Oldřich Šuleř nechytil, neměl tuto motivaci a pohnutky, knihy by napsány nebyly. Kdyby neměl z čeho čerpat anebo všechno musel pracně teprve shánět od pamětníků, v archivech, novinách a literatuře, kompilovat a doplňovat fragmenty do mozaiky jednotlivých postav, ještě by nebyl ani v polovině první knihy z této trologie. Takže: měl motiv, měl příležitost aLaskavá setkání prostředky. Rozhlížím se mezi známými spisovateli, kdo by specificky toto dílo byl schopen napsat, rozhlížím se a nikoho nenacházím. Tedy kromě Oldřicha.
    A teď ke knize Laskavá setkání, její výtisky, jak tady vidím, čekají na podpisy. V knize nacházíme šedesát čtyři osobností, které Šuleř neseřadil podle abecedy nebo data narození, ale podle tematických okruhů především ve vztahu k Valašsku, a také trochu k Ostravě. Je posedlý lidmi, kteří milují tento kraj. A před jednotlvé části knihy vkládá své úvahy jako by pro výstupy protagonistů budoval divadelní scénu, v niž jsou kulisy z historie, z pověstí, událostí a vzpomínek. Chybí jen hudba. V Jitřence východu píše o mýtu Radhoště a o Frenštátském literárním salonu, kam vkládá zamilované postavy Dušana Jurkoviče, Albína Poláška, Ferdyše Duši, Antonína Strnadela. Nebo díl Valašské Athény: a už tu máme Kelč Křičků, sourozence Jaroňkovi; a zase prokreslené Šuleřovýnmi vsuvkami o Dřevěném městečku či Valašském Betlému. A pak skoro mytologické Odraziště bohů, čímž je míněn vrchol Soláně, jinak také valašského Parnasu. O hospodě Čarták. Část Dolina Urgatina a opět podmalování scény s názvem Orsáci či Na Vranči. A dál, Náplava a kuferkoví, kde nacházíme zpřízeněné duše, jako Aškenazy, Ivanov, John, Kožík či Mikulášek. A od každého autora jsou tu charakteristické ukázky z díla, které se opět váží na tento kraj, fragmenty povídek, románů, básně. Všechno pečlivě vybrané, autor tato díla takříkající očima jen nepřeletěl, ale poctivě študoval. Několikrát. Je to pěkné a vskutku poctivě odvedené dílo. I když autoři psaného mají přednost před malíři nebo hudebníky, ukázky z jejich děl Šuleř do knihy nezařadil, možná mělo být ke knize přiloženo cédéčko. 
   Noviny žijí krátce, říká se, že deník umírá v devět hodin dopoledne. Dnes vychází obrovská spousta knížek zaměřených bulvárně na zisk, jejich životnost je nejvýše měsíc a pak už po nich neštěkne ani pes. Šuleřova kniha Laskavá setkání je dílem – jak bych to řekl – poetické faktografie, krásná a pravdivá zpráva o Valašsku. Je to Šuleřovo životní vyznání. Dílo Laskavá setkání zůstane v knihovnách pěkně dlouho, skoro bych řekl, že navždy. Na závěr: knihu jsem poctivě přečetl a jen mě mrzí, že nepocházím ani z Ostravy ani z Valašska, což je můj životní handicap, který mě odsuzuje k tomu, že v příští knize Oldřicha Šuleře o autorech tohoto regionu nebudu být uveden.

Boleslav Navrátil

Foto Eva Kotarbová: Na snímku Boleslav Navrátil 

Více fotografií

Vloženo 1. 11. 2008


Uchoval příběhy ze zapomenuté Ostravy
(Doslov k Filgasově knize Koníček Ivánek)


    Novým, doplněným vydáním knihy Josefa Filgase Zapomenutá Ostrava připomenulo vydavatelství Repronis pozoruhodnou osobnost, jejíž novinářské aktivity i literární tvorba byly nerozlučně spojeny s naším městem. Narozený před sto lety – 16. října 1908 v Chropyni, prožil dětství na ostravské periferii, když jeho otecKonlíček Ivánek našel práci ve Vítkovických železárnách. Vychodil měšťanku a vyučil se pekařem. V období hospodářské krize vystřídal různá zaměstnání – pracoval na stavbách, v hutích, prodával na ulicích noviny. V roce 1930 se vydal na pěší cestu střední Evropou a své zážitky z pouti republikou, Německem, Rakouskem, Švýcarskem a Francií uložil do reportážních črt, uveřejňovaných po návratu v denním tisku. Spolupracoval i s ostravským rozhlasem. Novinářská práce ho podnítila k vydávání vlastního časopisu Havířská neděle (od 1937), přejmenovaného v roce 1939 na Ostravskou neděli a o dva roky později ještě krátce vycházející s názvem Rodná země slovem i obrazem. Po zastavení časopisu nacisty se věnoval literární práci, na podzim 1944 se stal pomocným dělníkem. Po osvobození byl krátce úředníkem Zemského národního výboru v Ostravě. V dalších letech redigoval Novou svobodu, závodní časopisy Jiskra a Nová Ostrava. Jeho životní pouť skončila 11. března 1981 v Ostravě.
     Od dětství byl bystrým pozorovatelem života a tuto vlastnost dovedl dokonale využít v intenzivní novinářské práci i v rozhlasových příspěvcích. Po letech se k některým z nich vracel a dotvářel je literárně. Svět ostravských šachet a hutí, v němž odmalička žil, se mu stal základní literární inspirací pro celý život. Z tohoto prostředí vytěžil náměty ke svým románům Stín šachty (1940) a Chléb ze železa (1944), k bezručovským veršům, ale hlavně k cyklu reportáží z období hospodářské krize a nezaměstnanosti, nazvanému Zapomenutá Ostrava (knižně 1948). Tato kniha je považována za nejbezprostřednější a nejpůsobivější část Filgasovy literární tvorby a podle Oldřicha Šuleře „patří k tomu nejlepšímu vůbec, co bylo o staré Ostravě napsáno“ (Laskavé podobizny, Repronis 2005).
    Přízeň dětských čtenářů si autor získal svými poetickými příběhy, vydanými v letech druhé světové války. V tíživé atmosféře nacistického teroru posilovaly děti v přesvědčení, že ani uprostřed válečných hrůz nezmizel ze světa opravdový cit, přátelství a smysl pro spravedlnost. I když se děj baladického příběhu o radostech a strastech důlního koníka a jeho přátelích Koníček Ivánek (1942, 2. vyd. l946) odehrával v době autorova dětství, kdy havíři byli při své úmorné práci odkázáni na pomoc koníků odvážejících pod zemí vozíky s uhlím a kdy mnoho obyvatel Ostravska žilo v těch nejnuznějších podmínkách, byl blízký i dalším generacím především hloubkou citu a poutavým vykreslením života na šachtě. K celkovému dojmu z četby přispívaly i ilustrace akademického malíře Viléma Wünscheho. Jsem přesvědčen, že i pro dnešní mladé čtenáře bude tento příběh nejen dokumentem o těžkém životě v našem kraji před desítkami let, ale i o opravdovém přátelství a obětavosti.
    Z Filgasových dětských představ o tom, že se v lese musejí vyskytovat kromě rostlin a zvířátek i malinkatí človíčkové se svými příbytky, vznikla ve válečných letech i trilogie pro děti Mezi brášky (1939), Bráška Lajdáček (1943) a Brášci v Modré zemi (1944), která prošla v poválečných letech autorskými úpravami a našla výrazného ilustrátora v Miloši Nesvatbovi. Rozmarné příhody jsou protkány humorem a stejně jako Koníček Ivánek si získaly trvalou oblibu dětských čtenářů až do dnešních dní.
    Sté výročí autorova narození není proto pouze oprášením zašlých faktů z literární tvorby spjaté s Ostravskem. Je živou připomínkou skromného tvůrce, jehož příběhy dovedou oslovit vnímavé čtenáře i po tolika letech.
Libor Knězek
Vloženo 16. 10. 2008


Tváří v hřívě
Nad knihou veršů Dagmar Telingerové (Společnost Leopolda Vrly, a.s., Ostrava 2007, redakce a doslov Drahomír Šajtar) 


    Po přečtení knížky Dagmar Telingerové Tváří v hřívě, kterou Drahomír Šajtar sestavil z posmrtného odkazu veršů této excelentní básnířky, jsem nabyla dojmu, že jde o autorku, kterou dobře znám, byť jsem se s ní myslím nikdy nesetkala a za posledních dvacet let a déle jsem neměla možnost číst její verše; že jde o známou poetiku, dokonce jsem našla v jejích verších takové, které jsou blízké, až podobné mé metaforice, např. píše o „slovu průsvitném až na dno“, já mám ve sbírce Goghova postel (2006) báseň zakončenou veršem „proteče tenké slovo…průsvitné.“ Nebo Telingerové báseň Dopis se v závěru vyvíjí takto: „…a já ti psaní píši / na pergamen měsíce / tuší stesku… / Den za dnem ubývá / do kůrky z krajíce – / a očím lesku...“ Hned mě napadla moje báseň Na Štěpána ze sbírky Poločas (Profil 1989): „Hlad nemáš, / rozvěšuješ stříbro v lesku. / Co zhaslo / a je vymeteno, / patří stesku.“ Anebo naše povýšení modré z barev spektra – její Stará píseň s refrénem „namaluj modrý obraz“ mi vybavila mou báseň Hukvaldy z Poločasu, kde je všechno modré, i vlasy a nozdry daňků….
    A pak se mi nad knížkou vybavily další příbuznosti a to  s autory, které uznávám a jež zřejmě milovala i Telingerová, jeví se mi jakási příbuznost všech, kteří se krevní skupinou nějak podobají. Je to např. Vilém Závada, jehož ohlasy jsem zaznamenala v poetice básně Má poezie, nebo Marceline Desbordes-Valmore (báseň Řekni), či dokonce Chilanka Gabriela Mistralová, jak by ne, tytéž city k dětem, podobný způsob prožitků i ztvárnění; Marina Cvetajevová v četných aposiopesích a otázkách jako v  básni Procitla jsem nebo v Sonetu na setkání, apod. K Bezručovi se přímo vztahuje odkaz na Maryčku… báseň Mé řece.
    Vzpomněla jsem si na dobu, kdy jsem tyto autory objevovala, kdy jsem žasla nad jejich verši. Zůstaly ve mně, a teď, nad dílem Dagmar Telingerové rekonstruuji své lásky a uvědomuji si zákonitou kontinuitu toku světové poezie, její hodnotu zanechávající nesmazatelnou stopu ve vnímání i v tvorbě a troufám si říci i v tom, co je hlavním posláním každé kladné lidské tvořivosti, směřování k zavíjení společenských pozitiv, myšleno v souladu s myšlenkami Teilharda de Chardin.
    Jako první musím přisoudit Dagmar Telingerové ušlechtilost. V každé situaci královna, i v rezignaci po okupačních peripetiích v osmašedesátém, z nichž se odvíjí nejsilnější důvod k letitému, vlastně doživotnímu odmlčení (1927-2003); v nemoci i v životních kolapsech či zklamáních. Stačí se zažít do některé z básní této knížky… Jsou chvíle: „Jsou ticha. Ano jsou / Jako bys dlouho s kamením / Klečel pod vodou / A tu vodu svíral mráz / Jsou pravdy. Ano jsou / Jako by někdo dechem svým/ Vzkřísil píseň tvou / A potom jí zlomil vaz / Jsou chvíle. Ano jsou / Jako bys ránem deštivým / Prchal před sebou / A sám k sobě došel zas.“ Celek metaforicky zralý, navíc působivá rondová forma, epizeuxis a  ve východisku existenciální výhra…
    Telingerová má hluboké pochopení pro člověka, miluje, je moudrá, umí se  vyrovnat s rozdílem mezi přáním a skutečností. Až divoce vyjadřuje nadšení z volnosti slova, ale v pokoře přijímá zastavení s „tváří v hřívě luny“ v  „děravé houni tmy“. Toto věcné antiklimax se přenáší i do jejího básnického řemesla, často naznačuje uplývání, ubývání, přesto smír… Z údělu člověka vidí jasné východisko „oči / nás ještě mnohokrát zradí, / míříme do tmy- / ale hvězda, / kterou si stáhnem / jako lampu, / způsobí, / že se naše ruce najdou/ a nepustí“… (Důvěra).
    Telingerová je poezii hluboce oddaná, pro ni je verš „živá tkáň“, tvorba jde nad takovou hodnotu jako je život sám, „kdybys mi, básni, hrozila / jen věčným zatracením, / já bych tě přece zrodila“… (Vyznání). Taková oddanost už se dnes nenosí. A tak si, Ostravo a Opavo, važte veršů z oddílu Hvězdy ve výstřihu nebe. Jsou nepoplatné a ne frenetické v potlesku, a třeba i v potlesku nad osvobozením před těmi dávnými lety…  „Ústa už se smějí - / po tváři se ještě kutálejí ty pobořené dny“ (Osvobození v Opavě). 
    Ve sbírce nalezneme vášnivé sloky, kde básnířka vrší otázky, nevybírá slova -  smutek, trní, láska, vůně, srdce - zdálo by se, že slovník je banální, ale výsledkem je  vášnivě vystavěná, dlouhodechá výpověď, jejíž hodnotu ovlivňuje  vlastní odpověď v poslední sloce… (Řekni). Někdy si zbytečně zarýmuje, lásky - sázky a předtím sedmikrásky (Sonet o rozloučení). Některé celky jsou poněkud prozaizované, bezstarostně odvedené ( Návrat, Moje děti) apod. Převažují však celky, v nichž kultivace verše vede k čistým formám, ke stručnosti, kde zřejmý průklest nápadů po sobě zanechá básně patřící do klenotnice české poezie. A pak je lhostejné, jde-li o asonanci nebo rým, o metaforu, metonymii, zajímavé aluze či krásné paralelismy, jako v jedné z nejsilnějších básní knihy Zimnice  času: „Ach slovo slovo / zaskočená krev“ … nebo o prostá přirovnání.
     Telingerová je ve většině básní své tvorby originální, nová i dnes - a nová zůstane; chci se však především zastavit u podstatného rysu poezie D. Telingerové, který je základním a téměř stálým prvkem výstavby básní, a to jsou repetice, příznačné motivy, epizeuxis a  anafora, jež některé  básně zavádějí do formy písňové s refrénem, ba až rondové.
     Mnohokrát zopakuje Telingerová  leitmotiv refrénu „Tuto malinkou větévku / Rozkvetlého snu“ (Zády k světlu), „namaluj modrý obraz“ v rondu  Stará píseň, nebo jen tak zopakuje „Šla se mnou.“ a níže „Šla opásaná vidinami.“ (Žena); všechny sloky básně Když (podobně další) začínají epanaforicky tímto příslovcem, jako gradační formální svorník repetuje první sloku v závěru básně U Opavice, nebo příslovce jako uvedení asociativního řetězu metaforického přirovnání „ráno je šedivé / šedivé jako sádrovcový důl / jako ztracená rukavice / jako sousedovi holubi“… (Podzimní psaní); někde se tímto způsobem objevuje aluzivní prvek litaničnosti, (Modlitba), jinde graduje význam, jako např. v básni Vyznání  „Kdybys mne, lásko“… „Kdybys mi, básni“… „Kdybys, má země“. V básni Vánoční sen roku 1969  vypovídá až s rabínskou moudrostí simultánním snesením protichůdných sousloví … „Jako nevyslyšená láska / jako vyslyšená láska“; anaforu využívá k zaříkání, k ilustraci pohybu atd., atd.
   Všude mají tyto jevy sugestivní dopad, jsou významotvorným  prvkem,  kompozičním paralelismem, jednotkou formální struktury básní. Je to metoda využívaná Telingerovou možná instinktivně, avšak velmi četně, např. v oddíle Odpočinek pracuje tímto způsobem v padesáti procentech básní, v oddíle Nocturno jsou bez těchto prvků jen dvě básně z jedenácti. Čísla zde asi nepatří, ale pro ilustraci nejčetnějšího stavebního modelu, který upevňuje formu a dotýká se i  hermeneutického pohledu na texty básnířky, jsou snad omluvitelná.
   Verše Dagmar Telingerové mají silný citový náboj, jsou barevné, zpěvavé  a voňavé, kvetou v nich kaktusy, štěstí i pampelišky, její úsvity mají hlas houslí, smyčce jsou z trávy a loučení je provázeno chvěním osiky… a luna, ta se umí v jejích básních opřít loktem o pozemské bláto… V jejích básních se nezhasíná… a „na konci závalu je život potřísněný úžasem“… (Zimnice času).
    Výpověď o stavu poezie v našem kraji, o stavu poezie v naší zemi by bez knihy veršů Tváří  v hřívě nebyl úplný. Drahomír Śajtar se opět ukázal jako vědec sahající po věčných tématech, po nezastupitelných hodnotách. Jeho obsáhlý doslov a poznámkový aparát svědčí o hlubokém badatelském zájmu a erudovaném průniku  do díla  Dagmar Telingerové. Svazek je doplněním chybějícího článku do soudobého a hlavně budoucího sumáře hodnot, které se na přelomu dvou století zrodily v našem kraji.
     Knížku elegantně vypravil přebalem, ilustracemi i grafickým řešením Svatoslav Böhm. 

Lydie Romanská
Vloženo 10. 6. 2008


Libor Knězek pokračuje

    Po Horečkovi, Kalusovi a Drozdovi prezentuje Libor Knězek Pavla Tobiáše (1932-1996), autora, jenž přímo vyzývá k činnosti svou mimořádnou osobností v životě i díle. Knězek označuje žánr, v jehož mantinelech naplňuje summum vědění, jehož dosáhl heuristicky, studiem, event. poznáním díla a jež pak systematicky předkládá, jako „čtení o životě a tvorbě“. Tím nepochybně chce říci, že nejde tak úplně ani o biografii, ani o monografii v literárněteoretickém smyslu. Že svého cíle – shromáždit materiál tak, aby hlasitě hovořil a zřetelně artikuloval pravdu sám o sobě, aniž je třeba doplňovat jej výkladem a prohlubovat jeho řeč – chce dosáhnout přesto přese vše v nejvyšší míře. Knězek kupí vskutku množství dokumentárního materiálu, osobního i nadosobního, vzpomínek, korespondence, autorských zpovědí i sekundární literatury, ale i řady citátů z díla autorova; pracuje s ním jako zkušený literární historik a řadí většinou chronologicky tak, aby nakonec vyplynul – fixován mnohdy mimořádnou Knězkovou schopností narativní, aniž by šlo o pouhou faktografii – plastický, proměnlivý, živý a dramatický i tragický obraz života tak plného nadějemi a tak bolestně zmařeného neúprosným osudem.
    Po Horečkovi (S Radhoštěm v erbu – 2004), Kalusovi (Z hor mne nikdo nevyláká – 2005) a Drozdovi (Pouť za pravdou života – 2006) je tu Cesta z hořícího kruhu (2007) z pera Pavla Tobiáše, pojednání o člověku těžce postiženém, ale silném, nepokořitelném, vnitřně vyspělém do odolnosti Cesta z hořícího kruhupředevším úpornými bolestmi tělesnými, ale též duševními, jež statečně nesl často s nelidským utrpením, o člověku, z něhož nicméně právě takovýto život nakonec vysoustruhoval ranami osudu především celistvou osobnost hluboké lidskosti i uměleckého talentu přes všecka příkoří urostlou…
    Při vší jejich spontaneitě miluji básníky, kteří tvořili velkou poezii a současně psali ryzí eseje o ní, plné originálních myšlenek mimo čas i prostor (Baudelaire, Mallarmé, Verlaine, Apollinaire, Březina,  Nezval). Zdaleka nikoli tak vysoko nevzlétl ještě Pavel Tobiáš ve svých básnických počátcích, bylo však na první pohled jasné, že je básník a poeta od počátku přemýšlivý. Psával dlouhé dopisy jako průvodce básní, které nabízel. Byly to v podstatě právě už ucelené eseje vymykající se a zcela „odcizené“ hektické době, kdy vznikaly – v polovině padesátých let, v čase boha zla, „vévodící“ poezie budovatelské a občanské, kdy šlo o „zoon politikon“, od které se Tobiáš odvracel. Neboť jeho představy o čisté poezii byly se schematismem a frézismem nesmiřitelné, jeho poezie chtěla růst z hlubin bohaté lidskosti – de profundis bez oněch průvodních žalů z hlubokosti nevyrostlých, jakkoli on sám měl na ně právo… Ačkoli, jak se zdá, Libor Knězek přes všecka pozitiva, jimiž charakterizuje poezii, dává přednost próze, lituji, že Tobiáš poezii opustil.
    Oceňuji ovšem Knězkovu akribii tam, kde se próze až minuciózně věnuje. Byla mu zřejmě bližší než poezie, vznikající v době perspektivních nadějí na počátku Tobiášovy spisovatelské éry a poněkud zakuklená v subjektivismu. Byla autobiografická (v prvním, životopisném dílu své knihy z ní vydatně čerpá), o původci svědecká. Pomohla svou látkou, fabulí i syžetem dovést knihu k vrcholu a k závěrečné kompoziční tečce. Nicméně tak, jak Knězkovi leccos uniklo v Tobiášově poezii, tak zřejmě bez záměru pomíjí jednu dost nežádoucí věc v próze. Zatímco se poezie zpravidla píše zblízka, próze svědčí odstup! Zdá se mi však, že Tobiášova próza tu distanci postrádá. Že je spíše spjata s jeho senzibilitou niternou a jen volně s jeho myšlením o světě, sociabilitou vůbec. Je to dáno pravděpodobně tím, jak naléhavé, tíživé jako jařmo bylo téma Tobiášovy víc než autobiografické „narativní gramatiky“, takže onoho odstupu byl by mohl dosáhnout až v čase pozdějším…
    Nazývá-li Knězek svá zasloužilá díla „čtením“, zřejmě nepovažuje za nezbytné zatížit je navíc hlubší, poetologickou analýzou tvorby svých protagonistů. Kupodivu natolik o nich píše způsobem až fascinujícím, že mu to poučenější čtenář s respektem odpouští…
Drahomír Šajtar

Vloženo 4. 6. 2008


Ke knížce Dagmar Telingerové Tváři v hřívě
  
    V roce 2007 vydala Společnost Leopolda Vrly, Ostrava, k nedožitým osmdesátinám Dagmar Telingerové výbor z jejich básní nazvaný Tvaří v hřívě. Básně vybral a knížku obsáhlým, bohatě vypovídajícím doslovem opatřil doc. dr. Drahomir Šajtar.
     Dagmar Telingerova je v literárním světě téměř neznámá. Publikovala za svého života pouze jednu básnickou sbírku s názvem Dopisy bez adres (1959). Některé její básně vycházely v letech 1959 až 1964 v almanaších a časopisech (ponejvíce v Červeném květu). Od roku 1964 do roku 1969 publikuje Telingerová  jen spoře, od roku 1969 vůbec. Řada básní v knížce Tváří v hřívě je vybrána z básnířčiny pozůstalosti.
    Důvodů ke svému odchodu z veřejného literárního života měla Dagmar Telingerová zřejmě víc. Je možné je vyvozovat z jejího života, ale pronikavěji – vztažena k době vzniku – o nich vypovídá sama její poezie. Doc. dr. Drahomír Šajtar ji ve svém doslovu charakterizuje následujícími slovy: “Z čeho je zosnována poezie Dagmar Telingerové? Z pavučinové, vláčné tkáně. Z vesmíru a hvězd, luny a slunce. A také ze dne, zvlaště ze svítání či kuropění, a potom ze soumraku a probdělých nocí – ze snu a tmy. Také z předjaří, jara, podzimu a zimy. A ovšem ze země, z hor, z vody, řek a potoků a také z deště. Rodí se ze živlů, ze vzduchu, větru a bouře, z ohně! Z přírody, z lesa, stromů a listí, z plodů a květin a zvláště ptáků: z holubů, kolibříků, vlaštovek a vran či krkavců… A konečně z věcí, z lidí, z jejich radosti, smutku, bolesti a žalu, z utrpení, z citu, touhy, stesku a naděje, z myšlení,  které bolí. Je plna nostalgie, plynulá a splývavá, a je moderní, nikoli toliko alegorická, ale už jako od Appollinaira asociativní, obrazivá, metaforická.”
    Je zřejmé, že taková poezie se nepřizpůsobuje žádné době, že se nikomu nepodbízí, ze není tvořena s žádným záměrem, ale tryská jen z vnitřní potřeby autora obdařeného neobyčejně vytříbenou vnímavostí. Nic čtenáři chtěně nesděluje, jako by jí stačilo jen setrvat  ve věčném bohatství, které lidstvo adresně či neadresně, veřejně či intimně shromažďuje po všechen čas. Soudím, že při prvním hrubém doteku kritika, jehož emocionální složka nedosahuje hloubky emocionality Dagmar Telingerové a z jehož slov padá na Dagmar Telingerovou jen bezmocnost vyjádřena snad nejlépe lidovým “kde nic neni, ani smrt nebere”, se stahuje Telingerová v sebeobraně do ulity jako hlemýžď a nechce být znova vystavena nechápavosti. Anebo snad také nechce, aby bylo necitlivostí zraňováno to nejčistší, co vytrysklo za hranice její bytosti. V jejím postoji je pak možno spatřovat jakousi hrdost a v souvislosti s potlačením idejí Pražského jara a s okupací země pak také vzdor, jak se uvádí na přebalu knihy a o němž v doslovu píše Drahomír Šajtar.
     Porevoluční 90. léta dostihnou Dagmar Telingerovou už vážně nemocnou. Ale není to jen  nemoc, která zabraňuje zařazeni Telingerové  “do české poezie, do níž kvalitou, citovou hloubkou a mistrnou svou poetikou bezpochyby patří” (cit. z přebalu knžky). Jak bylo výše řečeno: Poezie Dagmar Telingerové se nepřizpůsobuje žádné době, nikomu se nepodbízí. A zdálo by se, že proto zapadne v zapomnění…
     Počin doc. dr.  Drahomíra Šajtara a všech, kteří se na vydání knížky Tváří v hřívě podíleli a Telingerovou osvobodili ze zapomnění, dokazuje opak a posiluje naději: Ti, kteři se  bezbranných tykadel poezie Dagmar Telingerove nešetrně dotýkali, nejspíš už v zapomnění zapadli. A dá-li Bůh (a dosud vždycky dal), zapadne v zapomnění všechno, co je poznamenáno povrchností, falší, neumělostí nebo lacinou podbízivostí, byť se v současnosti lesklo, a lidstvo si z nepřehledné suti do svých pokladů vybere a uloží jenom to nejčistší.

Závěr z básně Dagmar Telingerové O naději:
Je s námi.
U nízkých ohňů
drží
rozeschlé dýhy srdce a zpívá
o dešti, který přijde.
Marie Vosiková

Vloženo 29. 5. 2008


Nechejte se polapit  kouzlem Frenštátska

Beskydské kouzlo Frenštátska     Beskydské kouzlo Frenštátska - to je reprezentativní publikace, kterou vydalo Kulturní dědictví v Rožnově pro město Frenštát pod Radhoštěm v rámci projektu Objevujte Frenštátsko aneb do Beskyd za aktivitami, zážitky a za kulturou, jenž byl financován z prostředků Evropské unie, Moravskoslezského kraje a města Frenštátu p. R.    
    Kniha je sestavena z fotografií, starých pohlednic i dalších dobových dokumentů. Významnou část v ní zaujímá text, který má z části encyklopedický charakter a jehož autorem je literární historik a frenštátský rodák PhDr. Libor Knězek, CSc.      
   Publikace seznamuje čtenáře s rázem krajiny, přírodními rezervacemi - jejich faunou a florou, architektonickými památkami,  s historií oblasti a významnými osobnostmi, které se vepsaly do společenského, kulturního i sportovního dění Frenštátska.
    Text je uveden také v anglickém, německém a polském překladu. Publikace má zajímavou grafickou úpravu Petra Baštána. Fotografie a dobový materiál poskytla řada jednotlivců, také Muzeum ve Frenštátě, Muzeum Novojičínska a další instituce. Libor Knězek ji vypravil do světa s osobitou předmluvou:
    "Většinu svého života jsem prožil daleko od Beskyd i rodného Frenštátu pod Radhoštěm, a proto dobře vím, co pro mne znamenaly návraty do prostředí, jež mne od dětství obklopovalo. A byla to nejen důvěrně známá zákoutí, spjatá se vzpomínkami na blízké lidi, na frenštátské náměstí s malebnými podloubími a kašnou s Jonášem, jak se říkalo Neptunově soše.
     Nikdy jsem se nedíval na město z radniční nebo kostelních věží, a je prý to skutečný zážitek, rád však vzpomínám na průhledy celou kotlinou od Libor Knězekkapličky na Marku, které měl tak rád básník Josef Kalus i prozaik Josef Strnadel. Chodívali tam při svých pobytech i Jan Čep s Janem Zahradníčkem, aby se pokochali pohledem na horský ozdobný rám z hor, hůrek a horeček všude na obzoru. Petr Bezruč a Jaroslav Seifert dávali zase přednost snivým procházkám podél řeky Lomné, i když i oni rádi změřili své síly s okolními kopci, Vladimíra Holana okouzlily Hukvaldy.
   Narodil jsem se ve starobylém domě Na rožku, pár kroků od radnice. Měl jsem od dětství na očích náměstí s rušnými týdenními trhy, nedělními koncerty městské hudby, parádními jarmarky i vzácnými návštěvami. Vyrůstal jsem v bohaté otcově knihovně a mezi matčinými obrazy. Svět krásných tisků mi otevíraly bibliofilie vydávané profesorem Janem Jelínkem a Pavlem Parmou, do muzejní práce mne zasvěcoval profesor Alois Zbavitel.
   Minulost kraje mne naučil poznávat Bohumír Strnadel-Četyna při našich poutích za zbytky historických památek v okolí města, František Horečka půvaby mluvy našich předků.
    Kolik to bylo literárních zážitků, na něž se nezapomíná... A kolik neopakovatelných setkání s přírodou Beskyd, které jsem jako student a pomocník značkáře Pohorské jednoty Radhošť prošel křížem krážem!
     Všelico se od té doby ve městě i okolních obcích změnilo. Avšak duše Frenštátu, o níž psal Vojtěch Martínek, tu do dneška zůstala. A horské kouzlo Beskyd, které znovu a znovu dokáže přitahovat do kraje návštěvníky a udělat z nich obdivovatele přírodních krás i kulturních tradic, působí stejně jako před lety. Přesvědčte se o tom sami..."
    Je dobře, že napsání textů publikace bylo svěřeno právě Liboru Knězkovi. Nejen proto, že jako frenštátský patriot ví, co je v jeho okolí krásné a zajímavé a co stojí za zachycení v knize, která je obrazem přírody a kulturního dědictví části Moravy, ale také pro jeho literárně historické znalosti. Domnívám se, že právě ony zrodily například dobrý nápad umocnit emotivní účinek mnohých fotografií obdivnými vyjádřeními našich slavných umělců -  Františka Halase, Vojtěcha Martínka, Jaroslava Seiferta a dalších, kteří na svých životních cestách byli nejednou polapeni právě jedinečností uvedeného kraje.
    Beskydské kouzlo Frenštátska  vyšlo v nákladu 2000 kusů a zatím je určeno pouze  k cílené propagaci frenštátského regionu. Libor Knězek uvedl, že se již chystá dotisk, takže kniha bude brzy k dostání běžně v knihkupectvích. Je na co se těšit!
Text a foto: Eva Kotarbová
Vloženo 26. 5. 2008


Oldřich Šuleř: Třináctá komnata
(Mladá fronta, Praha 2007)

    Mezi umělci většinou převládají typy jednooborové – literát (a třeba jen prozaik nebo jen tvůrce veršů), herec, sochař a mnoho jiných, kteří pracují pouze s jedním druhem materiálu, s tónem, barvou, tanečním  pohybem. A vedle nich nalézáme bytosti dvojdomé, i když nejsou tak časté  –  Šalda kritik i spisovatel,  nemluvě o renesančně rozmáchlých požívačnících téměř všech druhů umění, jako byl Nezval, který kromě slova v poezii, próze i dramatu  tvořil i barvou na Třináctá komnataplátně nebo prostřednictvím hudební melodie.
    Nad velmi rozsáhlým titulem  prozaika Oldřich Šuleře  Třináctá komnata, jež má 438 stran, můžeme nejprve stanout s rozpaky, protože je to kompendium navýsost obsažné a na první pohled žánrově nezařaditelné. Podle vstupního seznamu kapitol bychom mohli očekávat jakousi příručku literární teorie, týkající se kromě jiného pojmů téma, jazyk, povídka, román, historická próza, kladný hrdina atd., ale když začneme soustavně číst, což není lehká procházka tak rozkošatělou plejádou výkladů, zjišťujeme, že na této základní osnově jde o vlastní vyznání o přitažlivosti umění, o nelehké existenci literárního tvůrce mezi ostatními lidmi, protože ho znepokojují a provázejí postavy, o nichž píše, ba někdy se mu v procesu psaní vzepřou a žijí jinak, než si při začátku práce představoval: „Byť vznikly z popudu literáta, vyvíjejí se podle své vnitřní logiky, jednají tak, jak to odpovídá jejich povaze, ačkoliv tvůrcem jejich charakterů je autor, a skoro pokaždé nad ním vítězí.“
    Šuleř, tvůrce desítek románů i menších próz, vytěžených z přítomnosti i minulosti Ostravy a regionů Valašska a Jesenicka, prozaik někdy označovaný jako robustní vypravěč, v Třinácté komnatě je zmoudřele nad malichernostmi dne, širokým pohledem na zkušenosti světové i české prózy seznamuje nejen s názory jiných na práci s jazykem, s pojetím inspirace nebo talentu, ale především odkrývá vlastní cestu za uměním. I když nejde o typ memoáristiky, kniha má něco společného s vlastní tvůrčí biografií, konfrontovanou s výstižnými citáty z názorů a zkušeností jiných, od antiky až po současnost. Ovšem nejsou to jen výňatky z postřehů těchto autorů,  najdeme tu též mnoho příkladů z konkrétních děl, ať jde třeba o dialog z Gogolových Mrtvých duší, nebo z povídek Karla Čapka jako příkladu na poutavý a vcelku jednoduchý způsob, jak vyprávět zdánlivě banální příběh.
    Způsob Šuleřova výkladu je velmi živý a přitažlivý, dovede někdy s humorným podtónem mluvit o věčně vyhroceném poměru tvůrce  a kritik, nebo tvůrce a redaktor. Pobavíme se u zážitků jeho a jiných, jak někdy lidská postava literáta je odlišná od představ, jež si vytvoříme jen na základě četby díla. Vzpomíná, že jeho mladý přítel obdivovatel Nezvala byl zklamán, když brzy po válce se na večeru poezie „na pódium vkulil usměvavý bonviván. – To že je tvůrce veršů, které nás okouzlovaly, které nám pomáhaly přežít v protektorátním příšeří? – Manon, kde jsou tvé košíčky, sladká Manon...!“ a pokračuje: „No a co! Stendhal byl tlustý a měl krátké nohy, Mácha dorostl stěží vojenskou míru, Havlíček a Goethe jen o centimetr víc, Flaubert byl epileptik, mohli bychom pokračovat. Snižuje to snad jejich umění, kterým obdarovali lidstvo?“
    Nejrozsáhlejší kapitolu věnoval Šuleř románu, nazval ji Král prózy, a má téměř sto stran. Vyznává se tu z obdivu k desítkám autorů především světové prózy, ale také  české (Čapek, Schulz, Durych, Řezáč, Milan Kundera), hodnotí je a interpretuje, hodně z nich cituje, aby ukázal různé možnosti, jak lze psát román, dialogy, vnitřní monolog aj. (přirozeně nás napadne, že právě tato pasáž Tajemné komnaty by mohla být vhodným  materiálem pro výuku dnes módního vysokoškolského předmětu Tvůrčí psaní). A v širokém řečišti těchto výkladů Šuleř vyznává: „Spisovatel posílá po proudu života lodičky s nákladem svých snů a tužeb, jak je dokázal vyjádřit slovem. Mnohé lodičky proud unese, jen některé dorazí ke břehu, kde mu porozumějí.“
    Velmi přitažlivý a obsažný vhled do umění prózy, jakým je tato Třináctá komnata (nikoliv nepatřičně hlásá přebal, že je určena pro „zvídavé čtenáře, začínající spisovatele, studenty a milovníky literatury“), poněkud kazí drobná korektorská opomenutí,  jako „básník Písma Guillem Apollinaire“ místo správného Pásmo, Guillaume, nebo „lože Prokristovo“ místo Prokrustovo, či „Schönbergrovy nauky“ místo Schönbergovy.
      Ale jako celek je to šťastné zavrcholení (či jenom pozastavení na životní a tvůrčí cestě?) dosavadní Šuleřovy slovesné tvorby, kniha z rodu jiných podobných nekonvenčních výkladů o literatuře, které psali tvořiví umělci, třeba Větší poetický slovník od Josefa Bruknera a Jiřího Filipa, nebo Umberta Eca Šest procházek literárními lesy.
    Jiří Urbanec

Vyšlo v Literárních novinách
Vloženo 25. 4. 2008


Poezie vnímavého srdce 

    Tak  lze nejlépe charakterizovat básnický odkaz opavské rodačky Dagmar Telingerové (1927-2003), jíž připravil Drahomír Šajtar posmrtný výbor z díla nazvaný Tváří v  hřívě (vydala v Ostravě Společnost Leopolda Vrly). Autorka žijící – kromě pobytu za války v Ostravě – až do posledních svých dnů stále v rodném městě, přesto byla opavské veřejnosti málo známá, tvořila v jistém ústraní, ale tím více překvapí tato kniha bohatstvím upřímného a bezprostředního citu, i vyspělostí, s jakou pracovala se slovem a poetickou formou. 
      Editor uspořádal básně, většinou nedlouhé a často jen v rozsahu necelé jedné strany, do několika cyklů nazvaných podle úryvku z některého verše. V tomto působivém řazení vstupujeme nejprve do autorčina pojetí básnické tvorby („Ohněm obnažená živá tkáň je verš“), pak následují básně věnované Ostravě a Opavě a další oddíl nazvaný Věčný život je vyznáním sounáležitosti Dagmar Telingerové se vším a se všemi („Od prvního vdechnutí / vstupují do mne / živé i mrtvé věci / v lásce a dětech, / v trávě a hlíně, / v neznámých světech, / na rukou v klíně, / oknem otevřeným / slunci a vzduchu“).
    Skutečně se dívala na svět nejenom „otevřeným oknem“, tedy bez zábran a stínítek, ale také s otevřenou duší, s mimořádně vnímavým srdcem, jež se láskyplně a zároveň bez jakýchkoliv náznaků povýšenosti či povrchnosti dovedlo přiblížit větru, vodě, trávě, i živému potřebnému člověku. O jisté osamocenosti, v níž tvořila, svědčí skutečnost, že nikde nepíše o lidské skupině, většinou – pokud nevyjadřuje jen své vlastní city a pocity –  obrací se k jedinci, k milovanému muži, ke svému synovi nebo k městu, jinde je oslovena „hvězda ticha“, „zahrada myšlenek“, „vzdálená blízkost hlasu“. 
     Ovšem mimořádnou  intenzitu tvůrčího vzepětí nalézáme v rozsáhlém oddílu Táhlé ržání, kde jsou horoucí básně milostné, s variabilními způsoby vyjádření, s náznakem i zkratkou, nebo naopak rozevláté až do podoby oslavné ódy („Jsi jenom ty / znám jenom jedno slunce / kdybys nebyl / nebyl by nikdo“). Jsou tu básně eroticky bezprostřední a zároveň jemné, bez prvků živočišnosti. V básni Řekni ptá se několikrát, co vlastně muž na ní miluje, zda mlčení, nebo nezměrnou hloubku její lásky a střípek jejího srdce, a pak si sama odpovídá: „Však spíš zvoničku ňadra mého, / k níž rty jak vánek přiložíš“.
    Jde o záslužnou edici, kterou Šajtar uzavírá poučeným doslovem. A dovedl s básněmi z pozůstalosti zacházet velmi pietně, jak ukazuje zařazení dvou symbolických básní z konce básnířčina života na závěr knihy, v nichž se Telingerová smířlivě loučí se vším: „Až odevzdám / Svůj sen svůj stín svůj dech / Hrst věcí posledních / Bude mi lehčeji“.
     Paradoxem je, že tuto objevnou knihu opavské autorky, vydanou v roce 2007, nalezneme sice v katalogu knihoven velmi vzdálených, například v Plzni, v Havlíčkově Brodě, v Uherském Hradišti a jinde, nicméně není ani v Knihovně Petra Bezruče, natož ve Slezském zemském muzeu, které má ve své  knihovně specializovaný oddíl silesiak. 

Jiří Urbanec

Vyšlo v Opavském a hlučínském deníku

Vloženo 25. 4. 200


Návrat poezie Dagmar Telingerové

    V publikacích Společnosti Leopolda Vrly  v Ostravě–Porubě zpřístupňuje Drahomír Šajtar kromě pozoruhodných literárněvědných studií i původní básnickouTelingerová tvorbu našeho regionu, která je současně dominantou jeho dlouholetého kritického i editorského působení.  Již od léta 1956, kdy začal redigovat poezii v ostravském časopisu Červený květ, zaměřoval se především na mladé talentované autory. S porozuměním sledoval jejich tvořivý růst a některým umožnil i vydání prvých veršů v bibliofilské úpravě v Památníku Petra Bezruče v Opavě, který tehdy vedl. Tam vyšly v roce 1959 Dopisy bez adres od opavské rodačky  Dagmar Telingerové (1927 - 2003), které byly kritikou příznivě přijaty. Traumatizující zážitky z dětství – útěk rodiny do Ostravy po Mnichově, poprava otce pro odbojovou činnost v říjnu 1941 a její vyloučení ze studia – poznamenaly její poezii smutkem a zvýšenou citovostí.  Druhé sbírce, koncipované počátkem 60. let již Šajtar nemohl pomoci, z Opavy odešel učit na pedagogickou fakultu do Zlína. I když se ve své tvorbě častěji vracela ke dvěma městům svého života, Opavě a Ostravě,  aby v krystalické podobě zachytila jejich atmosféru, její doménou se stala poezie milostná, plná citu i vzruchu, ale i úzkosti, a verše rodinné, adresované dětem. Když v roce 1962 nabídla svou sbírku Přes čáry v dlani Krajskému nakladatelství v Ostravě, vyšla v jeho Severomoravském kalendáři 1963 pouze báseň S tváří v hřívě luny a ve studii Jiřího Svobody Nástup mladé poezie na Ostravsku kritické zhodnocení její tvorby,  která se bude „asi vyvíjet bez výraznějších posunů, spíše směrem ke křehké intimní lyrice.“ Sbírku však nevydali a její časopisecky otištěné verše  vrcholily v srpnu 1968 vášnivým protestem proti okupaci. Pak se autorka dobrovolně odmlčela a s jejími vyzrálými verši a básněmi v próze jsme se setkali až v letech 2002 - 2003 v Šajtarově revui Alternativa plus. To již byla labutí píseň – těžké chorobě podlehla v lednu 2003. Z její literární pozůstalosti zůstaly spíše trosky, podle svědectví rodiny spálila hlavně korespondenci. A z veršů, které se zachovaly, sestavil Drahomír Šajtar k nedožitým osmdesátým narozeninám obsáhlejší výběr s názvem S tváří v hřívě.  V zasvěceném doslovu rozebral editor esejisticky její přínos pro českou literaturu a začlenil ji i do širších souvislostí světové milostné poezie. Podle jeho slov je potřebné „vrátit do moderní poezie básnířku, neprávem upadlou v zapomenutí, krystalicky vytříbenou, lidsky, mravně pevnou a vyhraněnou.“
     Citlivá grafická úprava Svatoslava Böhma čtenářský dojem z této knížky zvýrazňuje.

Libor Knězek
Vloženo 23. 4. 2008


Vysloužil Karel: Oblázek

V lednu 2008 vyšla nejnovější sbírka poezie vsetínského básníka Karla Vysloužila pod názvem "Oblázek". Už v titulu je avizována jako "první" a lze se tedy nadít, že brzy bude následovat další, tematicky stejně zaměřená sbírka. To lze předpokládat téměř s naprostou jistotou, neboť od června 2005 do ledna 2008 Oblázekvydal Karel Vysloužil postupně osm sbírek.
"Oblázek", podobně jako u předchozích básnických knih, je jakousi inventarizací poezie let nedávných i dávno minulých. "... zavzpomínám-li teď v měsíci svých jedenaosmdesátin, snad to bude i zajímavé," uvádí básník. "Psát jsem začal, jak to činí i dnes mnozí mladí, ve svých dvanácti-patnácti letech." S poezií je život Karla Vysloužila bytostně spjatý, vždyť již jako mladý student byl za jednu ze svých prvých básní postižen mnohaletým vězením. Díky poezii a víře zůstal nezlomen a poezie, která se za dlouhá desetiletí hromadila po zásuvkách, mohla doputovat ke čtenářům - v malém měřítku jen pod pseudonymem Bohumil Rosa, celkově pak až po roce 1990.
Sbírka poezie "Oblázek první", vydaná nakladatelstvím "LÍPA" Vizovice I/2008, je jakýmsi zavzpomínáním, ohlédnutím do let 1982 - 2008. Už samotný název evokuje pocit předmětu s hranami ohlazenými dotýkáním. Vržený na vodní hladinu způsobuje oblázek vzruch šířením soustředných vln. Také však jde o předmět s možným použitím k obraně či útoku ... "vrhám oblázek / v hledí ozbrojence / v mlčení sytých". Ve všech případech jde o předmět hodný pozornosti, který, pokud má co, pak to projeví a učiní to formou hutnou a úspornou a výstižnou. Ostatně právě taková je Vysloužilova poezie: "je to jako průstřel / mozkové kory / je to jak drahokam / a brus / a oko mistra " (tvorba). Poezie je také jako "zadrhnutí vědomí / o plamen " (okamžik nula). Může však také vypovídat "o touze / s někým jít / i slzou očistnou / a nežít mrtev " (nežít mrtev).
    Poezie Karla Vysloužila je jako květina z pasínku, utržená za průzračného rána na čistém povětří. Studna, ze které básník čerpá, dosud nevyschla a ryzí Vysloužilova poezie tak i nadále bude proudit mezi čtenáře jako pramen čiré vody.
Richard Sobotka 
Vloženo 8. 2. 2008


Tajemná krása beskydských hor

   Fotograf Petr Šigut /nar. 1962 v Čeladné/ byl dosud známý jako autor reprezentivnich kalendářů se zajímavými motivy beskydské přírody. Upozornil na sebe i vBeskydy prestižních soutěžích. Především prvým místem v kategorii Krajina v soutěži National Geographic International Photography Contest v České republice 2006, letos získal v téže soutěži třetí místo. Druhé místo si odnesl ze soutěže Valašská krajina 2007 a čestné uznání z mezinárodního festivalu Nordfest z Bratislavy.
   Když jsem mu v lednu 2007 otvíral ve výstavní síni Albína Poláška ve frenštátském Domě kultury výstavu Tajemné Beskydy, shodli jsme se s přítomnými, že by si ty fotografie zasloužily, aby vyšly i knižně. V nakladatelství Infiniti art, s.r.o., v Českém Těšíně, které vydává i Šigutovy kalendáře, se nakonec objevila krásně graficky vypravená publikace Petr Šigut: Beskydy, která na 164 stranách čtvercového formátu přináší pečlivě připravený výběr ze Šigutovy fotožatvy z rodného kraje. Celý náklad je však, bohužel, již rozebrán a proto se zájemci mohou pouze těšit no případné další vydání. Jsem přesvědčen, že ani ono by se na knihkupeckých pultech dlouho neohřálo...
   Petr Šigut nemá ve zvyku ve své tvorbě improvizovat. Když ho určitý dominantní prvek v krajině zaujme, dovede trpělivě vyčkávat na vhodné osvětlení, které potřebuje, aby byl záběr co nejpůsobivější. Je ochoten vypravit se i na vzdálené a těžko přístupné místo několikrát, jen aby záběr "ulovil" v optimálních podmínkách, které odpovídají jeho původnímu záměru. Často zápasí s rozmary počasí nebo s rušivými prvky v krajině, než vyhmátne očekávaný záběr. Přesvědčivě to dokumentují emotivní snímky noční krajiny nebo skorého svítání uprostřed lesů. V jeho zorném úhlu je celý beskydský masív od Jablunkovského průsmyku po Vsatsko.
   Kniha s texty v češtině, němčině, angličtině a polštině, s úvodními slovy hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Evžena Tošenovského a vedoucího správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy Mgr. Františka Jaskuly, je vítanou vzpomínkou i potěchou pro milovníky beskydské přírody od nás i ze zahraničí, kteří každoročně náš kraj navštěvují. Umožní jim podívat se s Petrem Šigutem i na místa, kam by se sami jen stěží dostali a vychutnat jejich neopakovatelný půvab. Za to patří autoru fotografií náš dík.
Libor Knězek
Vloženo 18. 1. 2008

 Ejhle, Ostravský slovník!

 Ostravsky slovnik Je to skutečně tak: Dalibor Záruba vydal Ostravsky slovnik (Repronis, Ostrava 2007), který svou útlostí na první pohled se může zdát málo přesvědčivý, protože slovníky inklinují obvykle k úplnosti a prezentují se jako publikace poněkud rozsáhlejší. Nutno připomenout, že autorovi nešlo o vyčerpávají obraz „ostravské mluvy“, byl si dobře vědom náročnosti i složitosti zvoleného tématu a v úvodu vysvětluje, že slovník „není konečný“, protože mu to neumožňuje proměnlivost jazykové situace Ostravy i jejího okolí. To, co hovoří pro Zárubovu publikaci, je vnímavost pro specifiku ostravské mluvy a snaha postihnout aspoň v jednotlivostech její zvláštnosti; dokládají to například názvy jednotlivých částí města i jeho dominant (budov a míst), zvláště tam, kde dochází k nářečně osobitému pojmenování jednotlivých lokalit (např. Sykorak – most Miloše Sýkory nebo Kuřy rynek – Jiráskovo náměstí). V Ostravském slovníku najdeme nejen výrazy nářečního charakteru, ale je tu bohatě zastoupeno také slangové výrazivo, což odpovídá dlouholeté průmyslové historii města (zvláště ve vztahu k hornictví nebo hutnictví). Kdybychom však studovali podrobněji charakter ostravského lexika a současně historii města, poznali bychom, že bylo ovlivněno v neposlední řadě četnou migrací, především z Polska; podstatnou úlohu tu sehrával vliv polštiny i němčiny. Tuto skutečnost, která vyžaduje systematický badatelský přístup, slovník v plné míře nemohl postihnout. Záruba přistupuje ke svému tématu poučen převážně staršími odbornými pracemi, uvádí například jazykovědce V. Křístka a J. Skulinu. Nové informace o ostravské mluvě najdeme nyní také v Kulturněhistorické encyklopedii Slezska a severovýchodní Moravy (2005). Je třeba připomenout, že existují práce založené na nových výzkumech, věnované například mluvenému jazyku regionu i jeho proměnám zvláště v druhé polovině 20. století (D. Davidová, I Bogoczová, R. Šrámek ad). Záruba jako pramen uvádí i tvorbu spisovatelů spjatých s Ostravskem, ze starších J. Filgase a z novějších I. Landsmanna; dlužno poznamenat, že se zde nabízejí prameny s bohatší a členitější slovní zásobou, např. dílo Fr. Sokola Tůmy, K. Handzla, V. Martínka, O. Šuleře ad. Pro současného obyvatele Ostravy, který se přirozeně vzdaluje někdejší podobě svého města nejen mluvou, ale i způsobem života, umožňuje slovník poznat starší tradici, z níž nutně jeho současná podoba vychází, a pochopit lépe ostravskou specifiku, která určitě patří k současnému životu.
- a -
Vloženo 3. 1. 2008


 


„Návraty“ k staré Ostravě 

   Jako ozvěna něčeho dávného, co ale aktivizuje naši vnímavost a proniká k nám jako by  z velké vzdálenosti, mi připadá Zapomenutá Ostrava Josefa Filgase, Zapomenutá Ostravapoprvé vyšla v roce 1948, podruhé 1962, nyní ji vydává nakl. Repronis (2007). Zvláštní a stále živé spojení Ostravy s vlastní minulostí trefně postihl výrokem „Ostrava není k zapomnění“ Radovan Lipus, který nové vydání Filgasovy knihy vkusně uvedl. Svět Filgasovy Zapomenuté Ostravy patří samozřejmě minulosti, ale způsob jeho vidění i podání podložené zkušeností, která nic nepředstírá, a navzdory popisu každodenních skutečností nepostrádá emocionální zaujetí, dokáže oslovit i současného čtenáře. Zapomenutá Ostrava prokazuje větší životnost než ostatní Filgasovo prozaické dílo, výjimku představuje pouze jeho novela pro děti Koníček Ivánek (1942). Sláva a bída někdejšího dělného města, které podle Filgase „není tak černé, to jen lidé ho tak očernili“, rezonuje v jednotlivých prózách, jež nezapřou svoje původní publicistické určení. Jde o Ostravu konkrétní chvíle, poznamenané sociální realitou třicátých let; v té době také Filgasovy texty vznikaly. Z literárního hlediska nejsou nikterak originální, uvědomíme-li si, že se byly psány v čase, kdy došlo u nás k značnému rozvoji reportážně pojaté tvorby, která si kladla za cíl objevovat nové „krajiny“ i lidské životy s ní spojené (za mnohé stačí jmenovat např. Olbrachtovu knihu Země beze jména). Filgas zakládá svoji výpověď na polarizaci všední skutečnosti, obohacovanou sociálním cítěním, a tendencí představit Ostravu jako krajinu výjimečnou, do níž se pozoruhodně vepsaly osudy celých generací. Odtud i uhel autorského pohledu: jednou stroze referující (Zapomenuté kantiny, Chleb ze železa, Zastavárna. Pod laubama), podruhé subjektivně motivovaný (Tatova harmonika, Ulička mládí), potřetí poněkud zabarvený nádechem dobrodružnosti a exotičnosti (Ostravské Monte Carlo, Ostravský Klondyke). Tyto akcenty se mění a současně se mění také intenzita podání, nikdy však nevybočuje ze svého tematického okruhu. Ostrava zůstává v centru pozornosti a díky tomu také neztrácí Filgasův text nic ze svého vypravěčského zaujetí a  nabízí čtenáři docela přitažlivou výpravu do minulosti našeho města.
- a -
Vloženo 3. 1. 2008

 Nad románem Krev pod obojí Břetislava Olšera 

   Začneme-li o tomto románu přemýšlet, otázky se nad ním doslova množí. Hned první nás napadá nad datem jeho vydání, k němuž došlo už před dvěma roky (En face, Ostrava 2005). Bezděčně se ptáme, proč toto aktuální a přímo palčivé téma nevyvolalo větší a trvalejší ohlas? V této souvislosti se musíme ptát dále: tkví příčina této skutečnosti v samotné autorově výpovědi, ve vlastním obsahu jeho sdělení nebo v literárním zpracování, přesněji ve zvoleném vypravěčském postupu? Budeme-li autorovu výpověď vnímat na pozadí zpráv, jimiž jsme takřka denně zahlcováni, nemusí nás Olšerův román nikterak překvapit, na stránkách novin nebo na televizních obrazovkách jsme svědky ještě drastičtějších událostí. A nejinak je tomu, pokud budeme nahlížet na román z ryze literárního hlediska. Příběh, v němž se střetávají dva světy, židovský a palestinský, a který vypovídá o absurditě tragické smrti dvou protagonistů znepřátelených táborů, byl v literatuře už mnohokrát v různých variacích vytvořen, i když společenské a historické pozadí bylo přirozeně jiné. V Krvi pod obojí je zastřelen Žid, jeho ledvina ale zachrání život příslušníkovi z palestinského tábora. Zatímco fanatismus je nesmiřitelný a žene lidi do tragických střetů, lidská krev takový antagonismus nezná a řídí se pouze biologickými zákony; v románu je vnímána jako „krev pod obojí“, rozuměj Palestinců i Židů. Autor tak jen potrhuje známou skutečnost o vzájemné nenávisti obou táborů, která umocňována  do krajnosti „vstupuje“ do krve lidí a vhání je do nepřátelských postojů. Syžet románu tak osciluje mezi vnější motivací, ve které sehrává hlavní roli konkrétní politické dění, a složitou nejednoznačnou psychologií jedinců, jejichž přesvědčení je konfrontováno  s tvrdou realitou ideologického zápasu. Románový příběh je rozvíjen nejen jako střet palestinského a židovského světa, ale i jako složitý vnitřní svár jeho představitelů. Palestinec Muhammad, jehož židovský lékař zachrání před smrtí tím, že mu transplantuje ledvinu Žida Jakoba, se jako ortodoxní příslušník Palestinců začíná proměňovat, do jeho života pojednou obrazně „vstupuje“  krev dárce a působí v něm jako zvláštní lidský fenomén. To platí nejen pro Muhammada, ale i pro jeho ženu Fatinu, později i pro jeho syna. Tato skutečnost ovlivňuje i postoje „dárců“, především Jakobovu žernu Ráchel V očích soukmenovců je ale Muhammad, poté co přijal Židovu ledvinu, viděn jako někdo „jiný“, je vyloučen z jejich společenství a dokonce svými bývalými přáteli zavražděn. Sledujeme-li epickou linii díla v této její exponované podobě, jeví se nám jako rezonance dějů, které svou agresivní extenzitou ovládají v Palestině základní principy lidského soužití a v podobě dramatických konfliktů ovlivňují podobu dnešního světa. Olšer jako vypravěč nezapře publicistickou zkušenost, pohybuje se obratně mezi atraktivitou příběhu a jeho hlubším myšlenkovým uchopením. Zde se ale naráží na „limity“ svých tvůrčích možností; dovede působivě zachytit své postavy, projektovat je nejen v dramatických projevech, ale i v jejich v intimních okamžicích, přitom ale zůstává jako by v kulisách příběhu, reflektuje především jejich vnější a líbivější podobu. Tedy ještě důslednější ponor k hlubinným problémům, ke zdrojům, které vytvářejí jednu z nejdramatičtějších  scén našeho světa, to je cesta, po které by se autor měl vydat, aby došel dále. Dnešní svět doslova přesycený atrakcemi všeho druhu takové příběhy přijme, ale rychle svoji pozornost obrací k dalším, ještě přitažlivějším.

Achilles
Vloženo 3. 1. 2008

Jiné světy Richarda Sobotky  

Přiznám se, že mě Richard Sobotka svým novelistickým triptychem překvapil. Vnímal jsem ho totiž  jako zkušeného autora literatury faktu, jehož knihy o Jiné světyBezrukém Frantíkovi, o protifašistických odbojářích z Valašska i skautských z Ostravy i o pověstném beskydském medvědu si získaly přízeň čtenářů i ocenění.  V trojici novel Jiné světy (Šenov, Tilia, 2006) jako by si chtěl vyzkoušet další tvůrčí možnosti. Každá z těchto próz má jinou atmosféru. Úvodní Holubí pošta s poetickým příběhem o spokojeném životě tří lidí z okraje společnosti v nepoužívané budově venkovského nádražíčka mne zaujala především citlivou kresbou prostředí i jednotlivých postav. Chápavě se mu podařilo vykreslit přírodní svět malé Bohunky, která s tímto prostředím doslova srostla. O to rušivěji vyznívá snaha úřadů přemístit dcerku do dětského domova, kterou předejde ničivý přírodní živel - povodeň. Ladění druhé novely Sólo na stéble trávy je docela jiné. Autor nás zavede do hlučné a zakouřené lisovny gumárenského podniku, aby z vřavy, sykotu a odfukování strojů při každodenním provozu vydoloval směsici charakterů, zájmů a životních snů jednotlivých pracovníků. Není v tom žádné plakátové pracovní hrdinství, s jakým jsme se v naší literatuře často setkávali,
nýbrž skutečný ponor do individuálních osudů se starostmi, láskami, ale i tragickými momenty v životě lidí, kteří tu pracují. Sobotka jako by chtěl čtenářům dokázat, že i o takovém prostředí se dá psát bez frází a schémat. Konečně v novele s názvem Sklenice nastavil autor zrcadlo porušeným mezilidským vztahům v dnešním uspěchaném světě. Fiktivní obraz člověka, kterého izolovanost přivede až do  lahve od ginu, z níž se neúspěšně pokouší vysvobodit, vyznívá jako působivý protest proti lidské nevšímavosti, nedostatku porozumění pro potřeby jiných, proti skleněným stěnám mezi námi.
Libor Knězek

Vloženo 27. 12. 2007

,,Poezie letů se nikdo nikdy nenabaží…"          
Nad poezií mladých opavských básníků Davida Bátora, Dana Jedličky a Jana Kunzeho

   Píšu „opavských“ a platí to stále, přestože Dan Jedlička žije od r. 1996  v Brně. To mu nezabránilo dvakrát se stát účastníkem básnických almanachů vzniklých v Opavě, kde se narodil. Oba dále jmenovaní autoři jsou místem života a příslušností s opavským poetickým prostředím  víc než  spřízněni, spíš ho parciálně tvoří. Můžeme k nim přiřadit další, třeba ty, kteří jsou zastoupeni v almanachu Míň než všechno neberu z r. 2006 - Miroslava Černého, autora první básnické sbírky, Vladimíru Koškovou, Oldřicha Kutru či Zuzanu Musálkovou. Kromě posledních dvou jsou to všichni už  (dávno) třicátníci. Dan Jedlička prezentuje svou první knížku, Bátor a Kunze mají na svém kontě knížky dvě; mají příznivce v opavském nakladatelství Perplex, které jim, dá se říci luxusně, vydává knížky (Jedlička, Kunze). 
   Dan Jedlička a Jan Kunze křtili v červnu 2007 své nové knížky (kmotra Lydie Romanská). Byla to skoro noční akce sledovaná a žitá mnoha mladými příznivci z řad opavské, poezií osvícené mládeže. Na pultě byly Jedličkovy Mimoběžky a Kunzeho Potměchuť (Perplex Opava 2007 - v podobě bibliofilských číslovaných výtisků).
   Oba autoři ale i David Bátor, nepatří k těm stydlivým, kteří své dílo nečtou. Všichni tři se zajímají o hudebně-divadelní formy, studují je, praktikují či avantgardně praktikují, jsou schopni nejen předat své artefakty, ale také s promyšlenou lehkostí publikum pobavit.
   Jan Kunze je jako básník nejrobustnější z nich. Ten přísudek roste snad také z  pocitového kontrastu poloh jednotlivých básní. Křehkost (b. Má Lá, Ona, Nespávanka aj.) a na druhé straně pastóznost (b. Nevšimnout, Drahoušku, Jenže hochu aj.).  Je dravý, nikoli svévolný: „v parku do listí se obalím/květy mám i v nose/blahoslavený Jan/zpytec duše“ – b.  Jsem tam ze sb. Hičkaikum, „dívko v autobuse/13 minut miluji tě/intenzivně/ leč nenásilně/ vše je spávně…“ - b. Co  proti  tomu ze sb. Hičhaikum; slovo si  podmaňuje někdy až ke krkolomnosti: „slepuji kousky zraků/slepovač kohokol“ – Magorie ze sb. Hičhaikum. Je ,,namočen“ ve východních filozofiích: „stav mysli se stával obrazem duše/a každý z nich věděl/že to není dobře/“ - b. Potměchuť ze stejnojmenné knížky. Jeho (celkem tři) básně z knížky Potměchuť jsou příběhové, narativní, v existencionální rovině, využívají alegoričnosti (stejnojmenná), nestojí na metafoře (pointa b. Utluč tu můru je metaforickým přirovnáním), ale jsou jako celky samy o sobě metaforické. Jde v nich o úzkost existenciálního zpytování, v pointách prozrazující citlivé hledání, kladení otázek, věčné a stále překonávané neporozumění světu i sobě… Za zmínku stojí i originální úprava knížky Potměchuť, jejíž autorkou je studentka grafiky, výtvarnice prezentující se na společných i samostatných výstavách Lenka Sýkorová.
   David Bátor (posuzuji jeho tvorbu na základě první sbírky Kukly slov, kterou vydala Tilia Šenov  r. 2004) je zanícený a chlapecky udivený, relativně prostý, všímá si obyčejných věcí; ty k němu  silně promlouvají svými funkcemi i tvary v jejich přesazích (kaluže, tkanička, židle, věšáky  umyvadlo), je zakořeněný v rodině a v rodném kraji. Tyto jevy vstupují do jeho poezie i jmény, je to kraj kolem Opavy a Ostrava; „Nad tělem Smogu Dole kašel Ostravy - /Táhnou mé Mraky hrůzokrásné/Zvichřené fantazie…“ - b. Mraky. Jeho domov je zabydlen rodiči, bratrem, strýci a tetami, také psy a řekou Moravicí: „Z mostu dolů se lidé naklánějí a nás/dere proud/tu léto navždy zahořelo a do psích chlupů/tvé Betiny vjelo mokrou/náručí Moravice…“ - b. V řece. Je-li Bátor prostší ve svých východiscích, není jednoduchý v básnických prostředcích, úporně jde po metafoře, po ozvláštnění až po zcela nové skutečnosti, ojediněle těžko dešifrovatelné (b. Rameno). Je to „trucromantik“, nevyhýbá se kráse a jejímu přilehlému pojmenování: „tma bez odpovědi/Modré oči vzdálené jako láska/Chůze černých bot Její chůze Neznámá/po krásné zemi/Řeka vlasů v tanci Větrova/“ - b. Pohyby. Má pěkná epiteta „monotón popela“ - b. Cigarety, nezbytné synestezie „Poslouchat suché ulice pít“- b. Déšť, „voníme láskou“ - b. Meziprstí, metafory i metonymie „servané listí šeptá Beethovenem“ - b. Pohled z okna,  „tma se trhá do krve“ - b. Svítání, atd.
   Jedlička  je  učesanější  než Kunze  i  Bátor,  dá se  říci  i promyšlenější ve svém výrazu, jakoby hladší ve formě. Jeho poezie vystupuje z krajiny, jíž básník prochází v myšlenkách na druhého člověka. Kunze je doma všude, kde najde potravu pro své smysly, Bátor hledá zázemí v zabydleném domově, Jedličkův domov je přesně definovaný, ale uprázdněný k hledání souvislostí s ženou, opouštěný a s touhle skutečností bolestně pociťovaný: „tma chodí domů brzy/ani se nenaděješ/mezi zdmi uzraje ti zima“ – b. Mezi zdmi. Často užívá rýmu, asonancí, v prostředcích synstezii: „ve tmě co v ní není vidět/vlastního slova“ – b. Podzim na Baltu, antitezi: „ne to nebyla klika/ani veřeje - /to někdo ve mně neví která odbije“ -  b. Říkání, zdařilá metaforická přirovnání „jak zloději vteřin/zhublí na jediný verš“ – b. Podzim na Baltu. Zatímco jsem Kunzemu podsunula z evidentně proklamovaných vztahů křehkost, Bátorovi snivost, pak k Jedličkovi sedí něha: „místo vět/na drobné útlé hrudi/dvě slůvka krasopisná“ b. Kaligrafie; „jaké to asi je/vězet ti v ústech jako hostie“ – b. To asi. U Jedličky nenajdeme krkolomnosti ani polopatismy, přes oporu v tradici české poezie je svůj, má básně, které stojí zato naučit se zpaměti: „včerejší noc jsme/ prohlásili za zběsilou/vyhnali z paměti a vynesli jak Moranu/vysvlékli na mrazu/a ještě celou bílou/po umlčených ústech ránu na ránu“ – b. Paměti nebo nepojmenovaná b. ze str. 35 , v níž „vlasy sahají až /k  nepaměti“ a další…
   Zelenou opavskému básnickému mládí!
 Lydie Romanská

Pozn.: ,,Poezie letů se nikdo nikdy nenabaží…"  - citace z básně Čáp bílý Davida Bátora

Vloženo 27. 12. 2007Literatura a kritika                                                     

   Co svět světem stojí a co se začalo psát, nejen vyprávět, bylo tu zároveň posuzování a vedle toho pokusy o různé způsoby interpretace textů. Jen primitivní člověk přijme vše  kolem nás bez vlastního názoru, kdežto každý uvažující – ať vědomě či nevědomě – v duchu hodnotí, přijímá nebo odmítá.
   Živě chápaná literární kritika  má svým způsobem blízko k fandovství či k fanouškovství. Kritik nebo esejista zabývající se literaturou je podobný tomu, kdo ve středověku na rytířských turnajích povzbuzoval svého oblíbeného borce k ještě většímu vypětí, nebo naopak drtil zuby nad jeho neúspěchem či špatným výkonem. Kdo fandí svému klubu, napíná hlasivky, aby dohnal  hráče až k nejzazším metám výsledné tabulky, ovšem píská a huláká, když je mužstvo mdlé.
   Je to odvážné a zcela nezvyklé srovnání? Stačí jen registrovat, plout po povrchu knihy a ukazovat vlastní svaly, jaký jsem to vynikající kritik, který vše zvládne téměř levou rukou?
  Od devatenáctého století počínaje se každá generace zabývá významem či vůbec smyslem tzv. literární kritiky, ba dokonce za éry komunistických států to byl oficiální postulát, že musí být kritický pohled na literární život trvale uplatňován, přičemž všechny tehdejší jen trochu vybočující představy o volnějším a individuálně zaměřeném hodnocení byly zároveň shora kárány.
   I my se dnes scházíme pod záhlavím „Literatura a kritika“. Je to jen kvůli čárce, jíž si zatrhneme v dlouhodobějším programu Obce spisovatelů, že úkol je splněn? Nebo je v ovzduší kolem nás nějaká tendence, nějaké zatím jen tušené chvění a první záblesky toho, co přichází? Jsme právě v období, označovaném s většími či menšími rozpaky  názvem „postmodernistické“, jež se má stát  předělem mezi epochami nebo naopak koncem dějin, jak s vyhraněnou skepsí uvádějí někteří futurologové?
   Léta, která žijeme, nejsou zas tak zcela jiná, než tomu bylo za dědů a pradědů. Vždy bylo mnoho těch, kdo psali a odmítali se ohlížet po soudech literární kritiky, a zároveň bylo hodně lidí kriticky píšících o literatuře, kteří se cítili být něco víc než v potu a znoji a s  rizikem tvořící umělci. A vždy znovu a znovu propukají spory, zda literární kritika je vědou nebo uměním.
   Zdánlivě je to rozřešeno, jak praví moudré slovníky literární teorie. Podle nich literární věda, tedy věda zabývající se literaturou, má tři odvětví: literární historii, která zachycuje epochy vývoje a podává celistvé biogramy jednotlivých autorů, druhou částí této vědy je literární teorie, jež se zabývá obecnými jevy literárního procesu, žánry a stránkou jejich formy, a konečně je to třetí vědní úsek, literární kritika, posuzující umělecká díla bezprostředně po jejich vydání.
   Hluboce nesouhlasím s tím, že literární kritika je pouhá součást literární vědy.
   Toto institucionalizované pojetí je zřejmě výsledkem tendencí, jež možno označit jako strukturalistické, kdy se do značné míry pomíjí autor a jeho osobnost a kdy se více klade zřetel na to, jak je dílo uděláno, než na to, proč je napsáno, a za jakých podmínek, z jakých hlubinných vrstev člověka tvůrce vzniklo.
   Jistě, občas se mluví s despektem o kritice, jež je označována jako impresionistická nebo hanlivým slovem  „dojmologie“, za takovou se skutečně nestavím. Může totiž mít sklon k povrchnosti, k ekvilibristickému hromadění krásných slov, aniž se jde k samotné dřeni literárního činu. Takovou psal zvláště Karel Sezima nebo Jiří Karásek ze Lvovic, a je dokonce paradoxní, že právě tyto Karáskovy kritiky prokazují dodnes větší životnost, než vlastní jeho umělecké dílo.
   Nestavím se také za kritiku sociologizující či se sklonem k moralizování, jak ji (ovšem nikoli bez smyslu k estetickým hodnotám textu) provozoval T. G. Masaryk. Blízko k tomuto typu měli i kritikové marxističtí, z nichž jistou sekyrářskou metodou „bílé nebo černé“, nic mezi tím, vynikal neblaze Ladislav Štoll.
   A nedoporučuji ani kritiku psychologizující. Autor se přece nikdy zcela nepředvádí jako občan či dokonce zaměstnanec nějakého podniku, každý spisovatel a básník je do značné míry pozér, je najednou něco víc než poštovní úředník Vladimír Vašek, stane se nepolapitelným Petrem Bezručem, je hned v převleku horníka, jindy zbojníka a zase národního barda, či dokonce démona lermontovského ražení. Ve dvou stech básnických knihách  nenajdeme přímé vazby na tajemníka České techniky Emila Frídu, ale vyvstává tu najednou vrstevníky obdivovaný Jaroslav Vrchlický, napodobující veškeré dostupné formy světové poezie a beroucí si občas masku fauna, jindy ctitele všech vrcholných hodnot, jak je přinesl vývoj kulturních epoch, či prostého poutníka, jenž děkuje večerem za krásu zapadajícího slunce. Proto říkáme, že v próze vystupuje tzv. vypravěč, v  lyrice je to tzv. lyrický subjekt, nikoliv sám autor občan. A psychologické aspekty samotného autora zcela jistě nejsou obsaženy v replikách divadelních postav, protože drama je od svého tvůrce v podstatě odosobněno a je novým světem či výsekem světa, který je blízký tomu, co z reality zná každý z nás.
  Ovšem to, jak se dnes jen „referuje“ o literatuře, nelze v  podstatě přiřadit k žádnému specifickému typu literární kritiky. V ovzduší tak zvaného „postmodernismu“ je možné všechno, všechny hodnoty jsou v podstatě relativizovány, a stojí vůbec dnes těm, kteří píší o literatuře, sledování nějakých náročněji nahlížených hodnot?
   Nelámu hůl nad současnou literární kritikou. Není-li příjemce, tedy  ten, kdo čeká  hlubší poučení, co je dobré literární dílo, není ani poskytovatel vpravdě kritických názorů. Zdánlivě není třeba osobnosti, která jde třeba proti všem a jde padni komu padni proti průměrnému vkusu, není asi  sháňka po osobnosti, která trhá a odsuzuje, ovšem nikoliv na základě osobních sympatií a klanového souručenství, ale až s profétickým vědomím o tom, co v umění přetrvá i v dalších desítiletích.
   Tento náročný kriticismus nemůže absolvovat například v jednom dnešním obtýdeníku rubrika nazvaná Výlov, kde se skutečně odsuzuje a často šmahem zamítá, ovšem jen s povrchním poznáním a bez hlubšího zastavení nad vývojem autora.
   Pléduji pro to, i když to může být bráno jako nečasový romantismus, aby literární kritika, zvláště rozsáhlejší kritické eseje, byly psány v šaldovském duchu s patosem a s inspirací. Neznamená to, že máme nekriticky přejímat sto let staré postuláty F. X. Šaldy z jeho prorocké a vášnivé knihy Boje o zítřek, ale že se máme inspirovat jeho nepominutelným zápalem a jeho přesvědčením, že kritik musí mít vášnivý poměr k umění.
   Kniha básní nebo próza psaná bez ohledu na krátkodobý komerční úspěch přece není totéž jako houska na krámě pro okamžitou spotřebu, je-li to opravdové umění, jde o výraz tvůrčího vzepětí, jež  chce přesáhnout osobní čas autora. Opravdový umělec sice touží po úspěchu, ale zároveň ho nevidí jen v časovém horizontu dne. Vytrhává něco ze sebe a z času, musí, aniž často ví proč, a jde za něčím, co sice z něho vyrůstá, ale zároveň přesahuje.
   Uvedl bych zde paralelu s osudem Artura Schopenhauera. Jeho matka byla na svou dobu velmi populární  prozatérka a smála se svému synovi, že jeho stati nikdo nečte, ba ani studenti nechodili na jeho přednášky, takže musel zanechat univerzitní dráhy. Ale on si byl  vědom, že musí mluvit a psát za něco, co ho přesahuje. Kdo dnes ve světě – kromě kontextu dějin německé literatury – zná autorku Johannu Henriette Schopenhauerovou? Miliony lidí  se však zabývají Schopenhauerem, nejen jako filosofem, ale též jako myslitelem, který prohlašoval, že z moci slepé a iracionální síly vládnoucí světem, tj. neosobní vůle, může se člověk vymknout jen tím, že se věnuje umění a vnímá umění, jež přináší bolesti zbavený, nadzemský stav mysli.
   Nemyslím si, že do literatury patří jen vrcholy, podle Josefa Hrabáka se čte nejvíce literatura, jak to nazýval, „nižších pater“. I Karel Čapek si téměř před sto lety uvědomoval, že literární historie a literární kritika se zabývá jen malou částí literární produkce, kdežto nejrozšířenější je tzv. „román pro služky“.
   A přece jsem přesvědčen, že vývoj literatury je určován a tažen díly, jež mají vrcholné ambice. Ta ostatní literatura někdy nazývaná masová, užitková, zábavná, ba triviální a pokleslá, do jisté míry napodobuje lehkým a nenáročným stylem to, co přetrvává na vrcholech umění – stejně tomu bylo například v baroku, kdy si sedláci na štítech svých chalup vypůjčovali prvky, jež viděli na  honosných stavbách zámků. A což středověká masová a různě přetvářená a  houfně čtená próza s názvem Kronika trojánská nebyla jen odvarem eposů Homérových?
   Zatímco texty vznikají z různých podnětů a s nestejným uměleckým výsledkem a s nestejnou životností do budoucna, literární kritika by se za každé situace měla pokoušet o rozlišování, orientovat se v tom, co je vpravdě nové, neotřelé, co ukazuje do budoucna. Připouštím, že to v naší době nadprodukce vydávaných textů a navíc za situace, kdy i na internetu může kdokoliv uveřejnit cokoliv bez jakéhokoliv lektorského zásahu, není vůbec jednoduché. I zkušený Milan Jungmann  ještě několik let po tzv. sametové revoluci připouštěl, že za tohoto jistého chaosu není schopen  plně  literární produkci přehlédnout.
   Proto dnes pro literární kritiku mají větší význam především širší hodnotící eseje, obzírající větší část literární současnosti, buď z hlediska jisté generační nebo tematické či výrazové blízkosti, nebo celkový pohled na jednoho autora v jeho vývoji, aniž by šlo o literárněhistorický biogram.
   Připusťme, že opravdová literární kritika není vědou, ale není zároveň druhem umění. Je něco mezi tím, musí se vyjadřovat přesně na základě věcného poznání, ale zároveň může oscilovat  mezi pregnantností slovního výrazu a jazykovým slohem, který je ozvláštněn uměřenou metaforikou. Číst dobrou literární kritiku by mělo být potěšením pro čtenáře, nejen suchou a nezáživně psanou informací.
   A v závěru se ještě vrátím k Šaldovi. Nemusíme přísahat na všechny  jeho závěry ve znamenitém eseji Kritika patosem a inspirací, leccos je spjato s dobou přelomu století. Uvedli jsme nicméně již na počátku jeho stále platný postulát, že kritik musí mít doslova vášnivý poměr k umění. A dále souhlasím s ním také, že kritik musí být krajně vnímavý, citlivý, vznětlivý, senzitivní. Jestliže píši literární kritiku, snažím se vždy proniknout do nejzávažnějšího přediva umělecké struktury díla, dalo by se říci pokusit se naladit na stejnou strunu, na jaké je dílo ve svém základním tónu drženo. Vyzvedl bych zde především slovo citlivý. V dalším jistě neztratilo platnost i Šaldovo konstatování, že opravdový kritik nesoudí rozumem, nýbrž celou kulturou své bytosti. A konečně vystihl výstižně charakteristiku literárního textu, který leží v podstatě bezmocně před literárním kritikem: kritik nepíše o  jakékoliv  běžné matérii, slovo, jež může být chápáno s celým vějířem dalších konotací, není totéž jako kámen či bronz sochy. Kritik podle Šaldova metaforického vyjádření  váží v literárním textu „jakýsi světelný a hudební prach“.
   Literární kritika i literatura jako taková mohou a musí žít vedle  sebe, mohou  se  uznávat, pomíjet či odmítat  –  tak tomu bylo stejně vždy. Ale v každém případě musí jít o opravdové umění a opravdovou kritiku, ne jen o nezávaznou hru na okamžitý úspěch.
Jiří Urbanec
Vloženo 28. 11. 2007, převzato ze Zpravodaje č. 33, ostravského střediska Obce spisovatelůŠajtarův Juřina                                                              

   Nadpis ovšem nevypovídá plnou pravdu: je to sice kniha nazvaná Poezie Věnceslava Juřiny a ti druzí (vydala Společnost Leopolda Vrly, Ostrava 2007, 140 stran), ale o samotném ostravském básníkovi, redaktoru a latentním prozaikovi (1931 – 1992) je toho v textu méně než o jiných.
   Nicméně jméno Juřinovo, člověka dobrého, v nesnázích statečného a posléze básníka s viděním ve vší prostotě až monumentálním, může zde stát jako pojítko kapitol, jež zčásti vypovídají o jeho generačních druzích soustřeďujících se v městě Ostravě a blízkém okolí, ve zbývajících  kapitolách pak o širokých a dlouhodobých trendech vývojových, jež poznamenaly českou poezii posledního století. Je zřejmé (a sám autor to v závěru doznává), že Šajtar v této knížce skloubil poznatky z velké řady svých studií, které sice svědčí o jeho značných vědomostech a schopnosti vcítit se s plným porozuměním do dobových tendencí, ale na druhé straně v souvislosti s Juřinou působí vzhledem k možnostem filiace a inspiračních zdrojů u tohoto básníka až nezdůvodněně nadměrně.
   Je to přese všechno práce záslužná. Šajtar zachoval leckteré údaje pro historické poznání, zvláště v odstavcích životopisných. Interpretoval také poezii několika dalších autorů (např. Leopold Kaňok, Dušan Cvek, F. A. Šípek), přičemž úplným objevem jsou zvláště odstavce věnované Dagmar Telingerové, jež překvapují i citacemi z jejích básní na první pohled střízlivě formou sevřených a zároveň na druhé straně lidsky i umělecky na výsost působivých.
   Možná se mohl autor poněkud krotit, když jakoby známkoval a odsuzoval jevy a osoby v některých dobách  nepříznivě působící, přičemž u jiných zas leccos pomíjel, co též by se mohlo vytýkat.
   Připusťme mu právo psát podle svého gusta, vždyť lépe se často čte kniha psaná se zaujetím až  vášnivým než popisy a informace suché a neosobní.
   Na malé ploše našeho Zpravodaje nelze jít do detailů při posuzování této knihy, přesto uvedu jen jeden případ, kdy Šajtar nebyl zcela v právu. Když na straně 70 uvádí o Šípkově sbírce větu „poněkud útlá básnická knížka s názvem zbytečně latinským – Vox humana“, pak křivdí Šípkovi. Nešlo vůbec o vnějškovou nápodobu zvyklostí z doby před desítkami let, kdy vyšly knihy Dykovy A porta inferi nebo Macharův Confiteor. Z Šípka se stal sebevědomý Krnovák vnímající své město, jež ho po válce přijalo, s láskou, s obdivem a s vědomím všeho, co v tomto městě je jedinečné. A to za jeho života byla proslavená a monopolní továrna na varhany, fenomén tak typický právě pro Krnov. Jeden z rejstříků na varhanním hracím pultě má označení Vox humana, jako jiný třeba Pozoun, Trompeta, Šalmaj, Klarinet, Hoboj, Roh anglický, Bombard, Dulcian a Sordun. Šípek ve své poezii chtěl mluvit nefalšovaným a nekonjunkturálním hlasem opravdu lidským, proto použil název varhanního rejstříku Vox humana (česky Lidský hlas), čímž zároveň naznačil své zakotvení v městě varhan, nástrojů vskutku povznášejících.
Jiří Urbanec
Vloženo 28. 11. 2007, převzato ze Zpravodaje č. 33, ostravského střediska Obce spisovatelů

       
Próza Lydie Romanské

  Pod názvem Ticho pro klarinet a s podtitulem "příběhy poznamenané Ostravou" (Montanex, Ostrava 2006) vydala Lydie Romanská volně komponovanou prózu, žánrově se pohybující mezi příběhem a lyrickou evokací, která v  její stylizaci k nám promlouvá jako ozvěna minulých dějů. Jde o zvláštní návraty v autorčině vyprávění jako by znovu prožívané a podněcované přesvědčením o kontinuitě našeho  života s minulostí.
  Sepětí s Ostravou, především s lidmi, s nimiž se autorka cítí být osudově  spojena, a jejich krajinou, prozrazuje míru jejího tvůrčího zaujetí. Problém, který poznamenává tento efektní postup, spočívá však v nepříliš zdařilém "propojení" vypravěčských poloh jednotlivých příběhů, zvláště tam, kde fabulační linie je přerušována novými epizodamia a odbočkami. Pokud autorka stylizuje vyprávění jako svědectví o lidských osudech, spojených s Ostravou, zaujme místy až baladickým náběhem nebo také naturalistickou drsností. Jde o příběhy  formované převážně vnitřně složitým a rozporným vztahem muže a ženy. I když je zde zřetelný autorčin subjektivní postoj, konečné vyznění její prózy je oslabeno extenzitou podání, neorganicky se rozbíhajícím "navenek" místo "dovnitř" samotného příběhu. Autorka se nechává unést atraktivitou motivů a příliš snadno překračuje hranici mezi minulostí a současností. Odtud i fabulační nevyváženost ve vyprávění a "nedotaženost" v kresbě charakterů jeho protagonistů. Přitom právě na nich je pozoruhodné to, co prozrazuje skutečné sepětí člověka s krajinou, v našem případě s Ostravou.
   Například příběh Adamův (podobně jako Štěpánky a dalších) by jen získal větší sevřeností a koncentrací na jeden základní konflikt. Propojit lyrickou invenci, která je autorce jako básnířce vlastní, s fabulační dovedností, to je problém, který bude nucena vyřešit, pokud se rozhodne pokračovat v této tvorbě dále.
   Název Ticho pro klarinet slibuje "ponor"  do takového ticha vnitřního napětí a očekávání, v jehož tajemných prostorách obvykle zrají skutečné příběhy, emocionálně i dějově bohaté. Právě pro tyto vlastnosti je z "ticha" zapomnění chtěla autorka znovu vrátit životu. Prozatím však nepřekonala svůj jinak dobře míněný záměr.
Achilles
Vloženo 27. 11. 2007Hrst nápadů nad knížkou próz
(Nad knížkou Lydie Romanské Ticho pro klarinet)

    Viktor Šklovskij kdesi píše, že „obsah je suma stylizačních prostředků“ – asi v Teorii prózy. A hrst těch nápadů, jež jsem si těsnopisně a chaoticky poznamenal na papír, když jsem už potřetí „četl“ (knihovnicky) prózu Lydie Romanské, jako by mu dávala zapravdu. „Ticho pro klarinet“, jak nazvala svou prozaickou prvotinu, bývá mnohdy dosti hlučné – snad to vyplyne i z těchto kusých poznámek. A to právě tam, kde jde vůbec o výrazové prostředky.
Ticho pro klárinet    Už téma (život), fabule či látka (příběhy a lidé v nich) a syžet (sled událostí) jsou vesměs jakoby holé. Protože v próze jde hlavně o syžet, který téma i fabuli jako by nesl, tj. o sešívání či navlékání digresí, epizod, různých situací, konstatujme, že je spíše záměrně nerozvinut, zvlášť když je často přerušován v základní linii. Obejde se totiž o řadu věcí, dokonce převažuje v kvantitě syžetových elementů motiv jako nejjednodušší výpravná jednotka. Navíc pak zcela do pozadí ustupuje realistický popis (postav, krajiny, prostředí, úkonných objektů a věcí apod.). I když motiv lze rozvinout narůstáním, autorka jej kdykoli přeruší tím, že sama vstupuje do prózy jako personální vypravěč nebo vůbec účastník dění. Takže se zdá, jako by dílo rostlo horizontálně i vertikálně bez syžetové výstavby. Autorka tak dociluje stěží nalézané sošnosti! A v té souvislosti jeví se spíše jako epik než vypravěč. A to, co podává, je pak holá forma se všemi atributy v ní. Autorka prostě vypravuje přímo! Prahne pak nezbytně po gnómě, po brachylogickém, sevřeném, úsečném vyjádření až k pointě. Odtud potom to tříštění syžetu! Děje se tak pod obrovským tlakem, nikoli však váhou materiálu. Pro toto jakési „znásilnění“ se rozhodla autorka sama. Iniciuje je přes to, že dobře ví, jak je to těžké. Sama proti sobě. A takovýto postup ovšem „ticho“ nepřinese.
    Už z prvních stránek knihy čiší jakási syroba či syrost, která paradoxně nestudí, nýbrž žhne. Všecka ta hmota narativní je ponořena do specifického media, uzavřeného, spíše těsného prostoru, obaleného horkou, těžkou, dusnou, stísněnou atmosférou, z níž vyrůstají autorčiny  figury.  Nejsou to intelektuálové, jsou to atavističtí autochtoni s barbarským peřím, hráči vytesaní z jednoho kamene, postavy zemité, drsné, dynamických vztahů v drastických situacích, rozporných zájmů a tedy konfliktů a neustále přítomného napětí, jež vede až k revoltám. Nad nimi – samorosty – se pak klene fatum, jakási předurčenost, osudovost, přispívající ke znovu a znovu pociťované stísněnosti bez víry a perspektiv. A to nejen po dobu nejvšednějších dnů, ale i ve dnech svátečních, kdy jako by se rodily pozitivní průhledy zejména v oblasti citové a v lásce, která tu má nesčíslné množství podob od něhy po násilí. Řekl bych: patos všednosti! Každodennosti neustále rozrušované kony, činy a událostmi nízkostí malicherných na jedné a nadsazených či siláckých na druhé straně. A v sexu, jenž je všudypřítomný, od impotence po hypererotismus. Odtud se pak odvíjí lidová mluva včetně dialektu, nicméně řeč ekonomická, stejně tak naplněná konveniencí jako konvencí, barbarismy a vulgarismy od výrazů pouličních po výrazy parazitní, jimž se nevyhne autorka ignorující často tabuové náhrady (NOA)...
    A tak uvnitř toho ohraničeného kosmu leccos se děje až překotně, vzniká dojem (a mám jej i já), že čas se zastavil a trčí v prostoru.
    Také věta, krátká, úsečná, či delší, epická – jako celé dílo má svou tektoniku. Při vší přímočarosti nebývá však relativně uzavřeným celkem, ale je trhaná, rvaná, proto někdy neukončená a v půli i opuštěná kvůli náhlé změně záměrů (abreviaci, inverzi, nově nastartované frekvenci) či zlomu významového a vyžadujícího jiné členění větné, modulaci souvislé řeči, ale také v zájmu repliky vnitřního monologu či dialogu, který nastane. A to platí i pro souvětí, pro pořádek v slovosledu apod. Autorčina věta je přímočará, ale proměnlivý souvětný přízvuk, rytmus, přízvukový takt, intonace či kadence, to pohyblivé, co autorka rozpoutá v lůně jazykového materiálu, ty časté její strukturní zásahy, ji chtějí pozlobit a vyvést z míry. A to už nemluvím o figurách a tropech, o propojování s dialektem, o mísení spisovnosti s nespisovností, o xenismu, o aktualizaci či automatizaci, antitezích, o smyslové vnímatelnosti, sugestivitě, o kompozici! Nemohu tu vyčerpat problematiku její prózy v celé šíři...Zvláště když bych chtěl dvě tři věty věnovat slovu. Její slovo je mocné,  expresivní, emocionální,  naplněné  emfazí,  silně  zabarvené a důrazné, akční, kauzativní, dynamické – je faktorem stylotvorným, není proto vágní, i když je někdy hanlivé a tabuové. Synonymické, zatímco by mělo být naopak homonymické především...
    Z toho všeho, co bylo řečeno, ba přiznávám, někdy toliko tušeno či předvídáno, musím vyvodit jedno: třebas zůstala básnířkou navzdory této próze (neboť na to ukazují fakta o její kreativitě), nyní spíše epickou než lyrickou – a osamocenou, co vyvstává nad obzor a ční nad bezpohlavní prózou všelijakých kronikářů rozbředlé slohovosti, je její styl dramatický! Ačkoli tvůrci nemilují rekomandace, nepřál bych si, aby se příště „vrhla“ na rozlehlý, kompozičně náročný a tematicky, látkově i syžetově komplikovaný román – k čemu však zraje evidentně a neomylně, je drama! Lépe: tragédie s osudovým konfliktem společenským či individuálním, ať už třeba řešená – zdrcující či ohromující zkázou hlavního hrdiny... A Viktor Šklovskij má pravdu, pokud do sumy stylizačních prostředků započítává všecky prostředky, které má autor k dispozici.
Drahomír Šajtar
Vloženo 11. 11. 2007


Kukuczka Jan a tři pruty knížete Svatopluka     

   Kníže Svatopluk z rodu Přemyslovců, který vládl v Čechách na začátku 12. století, dal prý synům svazek tří silných prutů. Vyzval je, aby ho přelomili. Nepodařilo se. Pak je vyzval, aby pruty snadno lámali jednotlivě. Z toho vyplývá, že spojí-li své síly, nebudou přemoženi, ale když se znepřátelí, podlehnou. ZdáKniha se mi, že je u nás málo těch, kteří dokáží pochopit různé názory. Jenže demokracie pochopení různých čistých názorů vyžaduje.
   Četla jsem právě knížku Jana Kukuczky: Básník Bohumil Pavlok. Oba patří ke katolíkům, přitom jsou mi autor i životopisně zachycený básník velmi blízcí. Jako by nevadila někdejší rekatolizace českých bratří. I ti věřili v Boha, který se díval na člověka podle čistoty života a ne podle nábožnosti. A co teprve lidé nevěřící, kterých jsou dvě třetiny českého národa. O to je pro ně těžší spravedlivě žít. Bohumil Pavolok se narodil 1922 otci, kterému bylo 57 let, jako nejmladší ze čtrnácti dětí. Umíme si je představit u stolu? Osm jich měl z prvního manželství, další s Janovou matkou, ženou o 18 let mladší. 1911 až 18 byl otec poslancem za české Slezsko ve Vídni. Šestiletému Bohumilovi zemřel. Matka se starala sama o zemědělské hospodářství, i chleba se dosud pekl doma.
Původně Bohumil studoval na bohoslovecké fakultě, po uzavření byl nasazen ve svém rodišti Řepištích jako kancelářská síla a pracoval i jako zemědělec. Když skončila válka, studoval na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, 1946 se oženil a 1947 ukončil studia. Literárně se projevoval už v časopise katolické mládeže Jitro. V měsíčníku Akord poznal blíže Jana Zahradníčka, Jana Čepa a Jakuba Demla. Jsou to básníci známí českému čtenáři z první republiky, pro Bohumila Pavoloka byli prvořadí. Sám působil jako esejista. Po uzavření Akordu napsal sbírku povídek Básníkova smrt, v ní do okamžiku skonu vsunul všechny děje. A začal se projevovat i jako básník. Jeho sbírky Svatební, Bodlák a laskavec, Dedikace, Předkové a Duhová země jsou hudební, ctil velmi Leoše Janáčka, všiml si toho Jaroslav Křička v Hukvaldských preludiích. Inspiraci našel taky v Podještědí a tam v životě Karolíny Světlé. Díla Bohumila Pavoloka vydalo několik nakladatelství. V roce 1990 vyšla v ostravském Profilu stěžejní sbírka Hledání tváře. Působil také v radě literárního časopisu Alternativa. Jan Kukuczka se potkal s Bohumilem Pavlokem při práci na soutěžích poezie i v rozhlase. V knižní seznamce mu položil otázku, proč píše poezii. V jeho odpovědi stojí, že slovo má být v poezii dobře promyšleno a naplněno prožitkem. Týká se to také jeho přístupu k divadelním projevům.                                          
   Jan Kukuczka přiblížil čtenáři i přátele básníka Pavloka a jeho životopisce, ale nejen to, v knížce je i básníkova bibliografie. Vyšla v Moravia publishing v Torontu 2006. Otevírá cestu k jednomu z prutů v pevném svazku české poezie světového významu.
Zdenka Bergrová
Vloženo 11. 11. 2007
Třináctá komnata

   Byť by oněch několik avizovaných řádků bylo třeba i víc, nebo dokonce mnoho, v příměru ke 433 stranám knihy Oldřicha Šuleře Třináctá komnata jich bude vždy jen několik.
 Třináctá komnata  Domnívám se, že jde o knihu dobrou, jak je u Oldřicha Šuleře obvyklé také dobře napsanou, popravdě o ,,nezastupitelnou pomůcku pro všechny zvídavé čtenáře, začínající spisovatele, studenty a milovníky literatury", jak je uvedeno na přebalu knihy.
   Oldřich Šuleř je znám svou systematickou prací na poli literárním, schopností organizačně zvládnout nepřeberné množství literárních podnětů, které za šest desítek let prošlo jeho literární dílnou. A konečně i tím, že těchto podnětů dokáže systematicky využít, jak je to ostatně patrné z jeho předchozích knih Je to chůze po kotárech a Paměť domova. Ve své prozatím poslední knize, jak je uvedeno ... ,,Autor, sám vynikající spisovatel, zúročil v tomto strhujícím textu několik desetiletí osobních zkušeností, a to nejen zkušeností tvůrce, ale také vysokoškolského pedagoga. Nabízí nám pohled do literárního zákulisí, seznamuje nás s jednotlivými literárními žánry, se svými oblíbenými tvůrci..."
   Kniha je skutečně podanou rukou všem, kdo se o literární tvorbu zajímají. A to od prvotního jiskření a magické přitažlivosti umění, přes kapitolu o literárním řemesle a další ne nepodstatné body v práci spisovatele, až po kapitolu o pravdivosti umění. Je v ní mimo jiné uveden také nezanedbatelný postřeh, že... ,,Nestačí jen něco napsat. Aby se rukopis proměnil v knihu, čeká autora jednání v nakladatelské redakci. Redaktor je první, kdo rukopis posuzuje." Ale to už je rukopis v konečné fázi, neboť předtím autor - ,,...musí v sobě najít sílu přepsat rukopis podruhé, popáté, možná podesáté, než vznikne dílo ve výsledném vyznění kupodivu celistvé, homogenní, které připadne čtenáři tak samozřejmé, jak ani jinak nemohlo být."
   Odborných návodů, jak se stát spisovatelem lze vyhledat celou řadu, většinou postavených na základech teorie. Kniha Oldřicha Šuleře vznikla na základě celoživotní literární praxe a její četba se může stát podnětným vodítkem pro začínající i zkušené autory.
   Knihu Oldřicha Šuleře Třináctá komnata, povídání o literatuře a tvůrčím psaní vydalo nakladatelství Mladá fronta 2007.
Richard Sobotka
Vloženo 10. 11. 2007Ostrava není k zapomnění

   Zapomenutá Ostrava. Kde leží? Zkouším se klopýtavě vyptávat této – potřetí – vydávané knihy. Místo – nesnadné a nikdy do úplna nezbavené tíhy pozemské. Dost pro muže a málo pro ženské, či spíše pro chlopy a pro roby. Málokdo málokdy jej uměl zpodobit tak, jako slova Josefa Filgase. Okamžiky, Zapomenutá Ostravakteré poznáváš po tvářích a po hlasech. Příběhy k poslouchání dřív než ke čtení. Fejetony, v nichž město na soutoku čtyř řek zkamení do tvaru přesličky v černém antracitu. Planoucí úlomky. Marnotratné množství mistrovsky malých mýtů. Chachař! Halďař! Breňař! Život, který se netváří. Život do všech stran. Doutnající haldy se smrtícími „bombony“. Chmurný Lecijan. Tovární sirény a jejich kolísavé půltóny, v nichž každou noc hoří vábení sedmi kalových moří. A zatím – temné a prudké vody Ostravice. Klondike, Mexiko, Monte Carlo jako surreálné pnutí k exotice. Červené Vítkovice a kolonie Kairo s plochými střechami. Vřava laub. Hospodské tamtamy. Pod Nožami a U zlamane kryky. Haberfeld. Jedno pivo U vesele Afriky. Díky! Přímé příběhy v oceánu lihu. Nadzvednout se, tu ocelovou tíhu, co lisuje tě ve věčně špinavém a začouzeném světě, který jen mrtvé už nebolí. Húúúúú sviští dolů barevné vozíky na kopcích hlušiny, prý: TIVOLI. Koho si vyvolí – toho vrah Šimák dostane. Zmizelých dřevorubců v Bělském lese se nejspíš zeptáme, proč stále tak neomylně bloudíme. Pro sebe nebo pro jiné?
  Zapomenutá Ostrava. Vzdálená rozladěná hudba vyhrává kdesi v Muglinově. Struska teče a tuhne. Jako smysl v slově. Jako ticho v zapomenutých kantinach. Vysoké pece. Odpich! Oblohu barví nach a zář. Po zlaté šňůře mezi děcka havířů spouští se Mikuláš a čert se starými kozími rohy, co vzal si na půdě. Dost! Či rači do Urbančika na pivo nepuděm? Sazemi hustě sněží v dálce. Prašný prosinec. Bortlova partija na Centrálce ve stínu rezivějícího kovu znovu lačně pije hubičkovu. Kulaté hodinky dávno marně tikají u kostela v zastavárně. Pod vypouklým sklíčkem i čas tekutě pluje. Velká jde napřed. Malá se opožďuje. Na stolech ubrusy. Na mrtvých přehozené plachty. Pěsničku jakusi… Hluboké kolmé šachty jako cesty ke středu podstaty. Mamo, až ja raz budu velky a bohaty... Klobouky, černé kabáty a znova zní rozladěná hudba z Muglinova. Poslední. Všechna ta slova zpívaná kolísavými tremoly. Ostrava jako cokoli. Cokoli chcete. Pád zrnka prachu vyvolá bouři, která nás smete. Jen starý drožkář Kukuk se ještě rozhlíží z průzračného vozu cestou na Hauptbahnhof, do Přívozu.
   Zapomenutá Ostrava. Co je to dnes? Jen vyvržená nestrávená potrava na smetišti střední Evropy? Tady a teď? Možné vidět. Nemožné pochopit. Opilý neznámý chachar uchopený za klopy zváleného a odřeného saka. Co s ním? Takový gizd zahraniční investory nepřiláká do našich krásných průmyslových zón. Volají: Ukliďte ho! Ostrava není on! Všichni ti divní lidé jsou nám přece cizí? Neznáme je! Uvízli v dávné hospodářské krizi minulého století. Ať jdou pryč! Ať odsud vyletí! Slivkaři a hladový čistič bot? Velekýč! Komupak to přijde vhod uprostřed úplně úspěšných shopping parků? Prostorná parkoviště plná prázdných aut. Esli nazbiram za týden pět miškuv oškvarku... Dnes AKCE: Peří developeří! Raut! My jsme ti, kteří si věří. Nestrkejte nám před oči příběhy neúspěšných. Nebuďte směšní! To se nás netýká. Chceme výš. Plastová gotika nákupních katedrál. Ať jdou ti pobudové pryč, nezvěte je dál, ještě tu našlapou a nanosí sem šlam na botách…
   Zapomenutá Ostrava. Vuzkař a jeho vozík, co drkotá v hloubce naší lebky. Sníh nepaměti je šedavý a hebký. V něm vyježděné koleje zapomenutých příběhů. Postavy spící. Postavy ve střehu. Postavy, které nás jenom kývnutím hlavy pozdraví. Postavy – my. My – postavy.
Zde končím, uprostřed oněch mlčenlivých pozdravů. Zavírám svou klopýtavou a nesoustavnou oslavu. Lze zapomenout na mnohé. A po právu.
    Ne však na Filgasovu Zapomenutou Ostravu.
Radovan Lipus
Vloženo 2. 11. 2007Cesta z hořícího kruhu

 Dne 24. října byla frenštátská Literární čajovna Magnolia plná. Křtila se totiž kniha PhDr. Libora Knězka, CSc. – Cesta z hořícího kruhu. Je to vlastně rozbor Knihaživota a díla frenštátského básníka Pavla Tobiáše.
 Pavel Tobiáš po absolvování gymnázia začal studovat na vysoké škole v Brně a najednou onemocněl obrnou, která jej připoutala na invalidní vozík. On se ale nevzdal a bojoval dál. Psal verše i román, vedl časopis, spolupracoval s rozhlasem, natočil film. Jeho život byl skutečně neobyčejný, naplněný bojem s nemocí.
  Je jistě zásluhou Libora Knězka, že nám tohoto básníka ve své nové knize přibližuje. Máme možnost jej poznat  z dopisů, které Pavel Tobiáš psal, z recenzí jeho básní i románu. Knězek, jak již je jeho zvykem, se snaží vypátrat všechno o životě autora a vzniku jeho děl. I tentokrát se zhostil velmi dobře svého úkolu. Sám o tom říká:
  „Chtěl jsem v knížce ukázat, jak se chlapec plný aktivity, výborný sportovec a začínající vědecký pracovník, dovedl vyrovnat s izolací, do níž ho ochrnutí dostalo. Jak dokázal zvládnout osobní problémy, které ho na životní pouti provázely, jakými změnami procházela jeho psychika až do závěrečného smíření se svým údělem. A jak se všechny tyto životní rány Tobiášovy promítaly do jeho literární tvorby.“
  V Knězkově knize Cesta z hořícího kruhu se nám objevuje člověk, bojující o svůj život i o uznání vlastního místa v literárním životě, nejen Ostravska. V roce 1976 dostává za román Cesta Cenu Jiřího Wolkera.
Miloslav Oliva
Vloženo 30. 10. 2007   Spisovatelova třináctá komnata bez tajemství
  
   Známý prozaik a publicista Oldřich Šuleř vydal nyní obsáhlou knihu, nazvanou Třináctá komnata, která má být nejen jeho autorským vyznáním a ohlédnutím za ušlou tvůrčí cestou, ale i  jakýmsi rádcem nebo "pomůckou" pro ty, kteří chtějí psát. Tedy něco jako lekce z tvůrčího psaní. Můžeme říci, že je spíše široce založenou informací o všech souvislostech a problémech, které při vzniku literatury vznikají. Jde o téma nejen složité, ale svým způsobem ošidné. Šuleř je si toho dobře vědom, a proto rozvrhl knihu do kapitol tak, aby vždy pojednal o "jedné" ze  složek svého tématu a doslova to "anatomicky" člení do stále menších celků. Nutno přiznat, že jako zkušený literární publicista "myslí" takřka na všechno, co se nějak k literatuře nebo k živému tvůrčímu procesu vztahuje. Problém je v tom, že kniha vypovídá o jeho sčetlosti a znalosti, je ale značně extenzívní, rozbíhá se do několika stran, množstvím citátů z díla našich a cizích spisovatelů nás přímo zahlcuje, ale o vlastním tvůrčím procesu toho nakonec mnoho neřekne. Překvapuje, že Šuleř mlčí o problémech, které jako autor rozsáhlého románového díla určitě při tvorbě měl. Ten "osobní" prožitek z tvorby se mu jaksi vytratil. Ale i tak musíme mu přiznat erudovanost a zaujetí pro literaturu. To ostatně je ale o něm obecně známo. Kniha, kterou předkládá čtenářům, je spíše zajímavou literární kronikou, zprávou pozorovatele literárního života u nás za posledních více než padesát let, ale žádné vlastní tajemství tvorby nepodává.                                                                        
              Achiles   
Vloženo 25. 10. 2007


Nová knížka Jana Kukuczky nejen o divení

   Nestává se v naší osvícené současnosti zase až tak často, aby si někdo pouštěl ústa na špacír. Myšlenky ano, ale to jsme mohli i před rokem 1990, kdy volný průlet myšlenek byl zajištěn, ale  muselo se s tím opatrně. Nedávno jeden vzdělaný vysokoškolský profesor s údivem poznamenal: ,,Nejsou žádné vtipy!" Měl na mysli štiplavý politický humor, který za minulého režimu jen hučel, pokud právě nebyl na blízku nějaký Pepek Vyskoč. Ale pak si přece na jeden vzpomněl, pravda naprosto neutrální, navíc se týkal fotbalové bídy, kdy sice mužstva podávají (podle trenérů) vynikající  výkon, ale hráči často nejsou schopni proniknout ani do soupeřovy šestnáctky, natož nasázet góly. ,,Ať postaví do útoku Kulínského, ten umí proniknout do šestnáctky!"
Nestačím se divit   Už si nevzpomenu, jestli jsme se tomu vtipu zasmáli. Ale je faktem, že mnozí z nás si vítězství pravdy a lásky nad lží a nenávistí představovali poněkud jinak. Po téměř sedmnácti letech budování demokracie náš slovník a také náš život zaplevelily termíny jako: lidský faktor, obyčejný člověk, tunel a podobně. Zkrátka ještě důsledněji se v Česku (vlastně podnes nevím, co je to za státní útvar) někteří ještě důsledněji naučili obcházet problémy zprava i zleva a nazývat je jakkoliv jinak jen ne podle pravdy. A je to patrné i v jiných sférách naší společnosti. Namísto účinné prevence u drogově závislých rozdávají organizace narkomanům čisté injekční stříkačky, aby se nenakazili infekcí (že tyto po použití pak končí třeba na dětském pískovišti, už vlastně moc nikoho nezajímá), uživatelé drog jsou nazýváni tanečníky a gigantický byznys s narkotiky často jako (nepovolená) taneční party. Zkrátka je všechno nějak jinak, než jsme si po roce 1990 představovali. A přestaly se vyprávět vtipy.
   Mohlo by se zdát, že jsme tak zabráni byznysem, že na nějaké vtipkování nemáme prostě čas. Také to ale může být únavou, když opět jedno velké očekávání se ukázalo jako marné. Jan Kukuczka hladinu mlčenlivého rybníka poněkud rozvlnil svou útlou knížkou "Nestačím se divit". Jsou to úvodníky, které otiskoval v časopisu Svědomí - Conscience, vydávaném v Torontu (Kanada). Mapuje v nich naši poněkud rozvolněnou současnost od září 2003 do prosince 2006. Neobává se nazvat věci pravým jménem, ať se jedná o úplatného policistu, nebo o hlavu státu, podivných podnikatelů, či televizního seriálu "Třicet případů majora Zemana", s velkou slávou opět uvedeného na obrazovky televizorů řadu let po "sametu" snad jako výsměch politickým vězňům z let 1950 - 1989.
   ,,Bilance  minulých patnácti let nedopadla dobře," uvádí v jednom úvodníku autor. ,,Na startovní čáře jsme podle slibů stáli všichni v jedné lajně. Byl to běh na dlouhé trati. Ti, kteří to vzali poctivě a dle rady utahovali opasky, skončili v poli poražených, zatímco ti morálně otrlí, řídící se mafiánskými praktikami, skončili v cíli na špičkových postech vysokých institucí, či až někde v přepychu na Bahamách." A jaksi na vysvětlení svůj "prohřešek" s vydáním útlé knížky autor hned v úvodu vysvětluje: ,,Špatná řešení znamenají mnohdy pohromu pro široké společenství lidí. Pak je nanejvýš normální zaujat vůči tomuto společenskému jevu vlastní stanovisko a podělit se o ně se svými čtenáři."  
  Knížka Jana Kukuczky "Nestačím se divit" je přinejmenším zajímavé čtení. Je i jakousi nostalgickou připomínkou ideálů, o které jsme přišli. Zároveň dává i určitou naději, že pokud nebudeme mlčet, pak se krev národa možná opět začne sytit vtipy, a nejen těmi hospodskými.
  Knížka byla vydána ve Frýdku-Místku roku 2007.
Richard Sobotka
Vloženo 20. 10. 2007  Téma Jindřicha Zogaty


   Co je to téma v literárním díle? Říká se, že hlavní myšlenka. Nebo obsah a ideová stránka uměleckého díla. Prý abstraktní – ale já bych řekl konkrétní povědomí o námětu, záměru, smyslu. Nebo záležitost vnitřní – a já bych řekl vnější, zatímco věcí interní je látka, materiál, postavy, vztahy. Je to kategorie, jejímž prismatem autor všemi smysly vnímá a modeluje svět. Celou svou bytostí jej vstřebává a ztvárňuje… Šklovskij vymyslel jakýsi index zakázaných témat, nikoli však v tom smyslu, že by byla trestná až po ztrátu hrdla. Jde spíše o témata dosud netknutá či nenarozená, o témata nová. Vstupují do literatury pod tlakem civilizace a následkem proměn v životě lidského rodu. Přidal bych archetypální obrazy, významy plné tajemství, jež se vyskytují už před zrozením díla – chaoticky a ještě ve tmě. A potom ovšem proces, který ta nová témata kanonizuje – jako např. Èmile Zola v Germinalu (1885). Proces vrcholí v rovině realistické konvence a v prostředí povrchovém, aniž by sestoupil k prazákladům – u nás u Tilschové v Haldách (1927), u Martínka v Černé zemi (1926-1932), u Marie Majerové v Siréně a zvláště v Havířské baladě (1938). V poezii u Bezruče a Závady, který pro nové téma našel i novou řeč… Vedle vznikají díla špatná (Otakar Skýpala – Černá země z r.1910, Karel Handzel a Světélka v přítmí z r. 1913 či Chachaři z r. 1922) a nejen to: po dovršení kanonizace nikoli definitivním upadá téma do přepjatosti, nepůsobivosti, otřelého výrazu a ocitá se v prostoru bezpohlavního cliché. U Šinovského, Třeneckého, Jiřího Marka, Milana Daňka, Stana, Kubíčka, Fraise, v poezii u Kaňoka, Bajnarové, Bohumila Marka a dokonce Petra Motýla… Cliché přichází zákonitě, zvláště když bředne v ideologické totalitě, v šabloně schematismu a uprostřed sociálrealistické dekadence,
Oheň křičí tmu   Já myslím, je nám to všem jasné, na téma nové, prenatální, preexistenční, předělové, na téma země, její niternosti, pohřbených věků, kamenných pradění, skalnatých lesů – kostrbaté země, havířiny v důlních temnotách a na člověka i na kosmického Krista a tedy i na destrukci mravní, na ten „plevel povah“ a na katastrofální propad do etického prázdna, nelidského zmaru a žalu, vzdávající se rozervanosti a studeného odcizení – jak to všecko prezentuje Jindřich Zogata. Po cliché nedalekých realistických konvencí ani památky. A kanonizace na druhou – už neopakovatelná.
   V r. 1998 objevila se zničehonic Zogatova próza Černý vzduch – a je to vlastně pandán k nové jeho básnické sbírce Oheň křičí tmu. Protějšek k Černému vzduchu, nikoli po stránce stylové, ale tematické. Tatam jsou naráz cliché hornického románu, vršící se fráze a kupící se floskule Třeneckého či Stana, které ten román pohřbívaly – a naopak vztyčuje se jeho zmrtvýchvstání. V poloze striktně reálné leží ona vrstva Zogatova sdělení, která se opírá o realitu jako takovou. Je to jen zdánlivě logické, neboť při vší té obdivuhodné znalosti tak výjimečného milieu, věcnosti tam, kde jde o jeho specifikum, důvěrný vztah k nástrojům a plné vědomí o jejich funkci či poslání – Zogata nadto umocňuje reálie a dramatizuje je patosem, povýšením věcnosti na znak či symbol. A v tom je otevřenost té prózy, ale i básnické sbírky, že je mnohovýznamová a že je v ní neustále přítomen prvek tajemství, podtext mýtotvorný a mysteriózní. To právě mimo jiné zní echem nejen v Černém vzduchu, ale i v Zogatově nové poezii. A tak tomu je napořád: mnohovrstevnatost vykazuje i konfliktní fakticita sociální, plná střetů a potom sarkasmu, útočná ironie a i odporuvzhledného šklebu. To vše přivádí Zogata do sféry grotesky jako protestu, obludné bizarnosti a nesmyslné absurdity. A ovšem – i tato nízká poloha má své podlaží, skrytý, baladický, dramatický výraz  mytické zvrácenosti i mystéria zla… Třetí vrstva textů ukazuje pak přímo k mýtu, který je jakoby orchestrálně pojat co mystérium. Miliardy let, kdy kamenělo nitro země, prales, trilobiti, věky znehybnělé ryby či raci, zuhelnatělí ptáci, pohřbené prvohory kdesi v dálce času znějí dnes varhanami věků, celých staletí. Pasáže prózy a nyní i veršů proměňují se ve věčné poemy na tavírnu, na havíře v tom znásobeném mytickém smyslu. Ty podzemní katedrály či hlubinné mrakodrapy vzpírají se v mýtus promítané a všemi smysly hmatatelné, těžké superreality, jež tlela i rostla v skrytu věků. Mýtotvorba vede až k „objevu“ v hloubce pochovaných elfů, čertů, permoníků, ale i Krista, již v temnu té pukající země zastupují vnitřní „já“, lidské svědomí, tušení zla i dobra. Jsou vykladači a strážci naděje – a nechci-li užít laciného optimismu – tedy v nekonečné perspektivě probleskujícího koryfeje věčného života na zemi, Slunce, sestupujícího urputně do tmy.
   Těch tři sta miliónů let, během nichž se udal pohyb zemské kůry, její klenutí i pokles, proměňující se tvary uvnitř setrvávajících pochodů a procesy v srdci země a jejich dokončení, vedlo po jejich dozrání k zvůli, krutosti, drancování, rabování, dokonávanému peklu a pohromám, jejichž obětí byl havíř. Namyšlený člověk bez svědomí žene do ďábelských temnot kataklyzmatu i podsvětí svého raba a vystavuje ho smrti. Jakkoli je tu i Kristus, vesmírný havíř se svými proroctvími, ale i bolestmi a utrpením.
   Až z té země novověk tyje, z těch pobitých prvohor zlatý býk, kšeftař i vrah nakupil fantasmagorické skladky, pokryl zemi rozvalinami fabrik, kostrami těžních věží, jež tu dnes trčí v celé své hrůze, ruinami rozvrácených měst i vsí, jako by přes ně přešla smršť a stihla je pohroma, jež ji proměnila v měsíční krajinu. A haldy, pozůstatky po pleněné zemi jako by po kamenných vlnách tsunami, o to hrůznějšího že neočekávaného třesku, se rozprostřely v hřbitovy pohřbených za hysterického smíchu nikoli v honosných hrobkách na žalově bohatých, ale vždy jenom při zdi jako sebevrazi. Ještě že nakonec zazáří Jitřenka.
   To všecko, o čem hovořím, je velké, ohromující téma nové básníkovy sbírky. Nekochejme se nicméně nadějí, že se nám knížka otevře jako panna při prvním přijímání. Zogata není mélik seifertovského typu, nepodává se nám bezelstně jako na dlani. Nestraším, ale Zogata je básník složitý, esoterický, v sobě ponořený, jak by se vyjevil zřetelněji, kdybychom se zabývali poetikou v celé šíři. Jakýkoli pokus bez spolupráce s ním nikam totiž nevede. Je to básník analytický, ale kdo naň půjde racionálně a poetologicky, asi nepochodí – nebo jen částečně. Jediná cesta k němu vede skrz intuitivní zření, teprve extatickým, niterným poznáním pomocí instinktu, silou vnuknutí, ponorem do jeho niterného kosmu, tušením, bezprostředním střetem, emfatickým či sympatickým, ba sympatetickým nazíráním a zejména hledáním životního nervu dobereme se snad, nikoli hned napoprvé oné radosti a uspokojení z četby. Přeji vám – jako jsem si přál sobě – abyste nerezignovali a dosáhli cíle, opředeného co nehlubší jeho sensibilitou, subtilitou a senzualitou.
Drahomír Šajtar
Vloženo 16. 10. 2007Proč nebýt spisovatelem
(ještě k Olšerovu románu Černá krev)

  Bývalo tradicí v tom našem malém a ve schopnosti přežít úspěšném národě, že spisovatelství mělo vysokou společenskou prestiž. Už proto, že se v literatuře pro to přežití dal nějaký ten návod či impuls vystopovat. Neruda a Čapek, besedy „pátečníků“ u Masaryka, za totality pak čtvrteční fronty před knihkupectvím, Černá krevco kdyby vybyl nějaký ten Páral nebo Kundera. Čas oponou trhnul a hned vše je jinak; vydávání knih se zracionizovalo stejně jako výroba automobilů a mimo čtivo, přinášející konzumentům jejich pravidelné dávky emocí, se knižní náklady krátily o poslední nulu.
   Člověk se diví, že ještě někdo vůbec knihy česky píše. K výčtu profesionálů, tedy lidí touto činností si vydělávajících na chleba, stačí v Česku prsty jedné ruky. Teprve tisícovka prodaných výtisků vyrovná náklady související s vydáním publikace. Již letmý přehled však ukazuje, že k tomuto cíli nedospěje ani třetina vydaných titulů. Nakladatelé vydělávají pouze na mediálně masturbovaných celebritách a marketingem prověřených světových bestsellerech; původní literaturu vydávají pouze k utlumení komplexu své nekulturnosti a ziskuchtivosti.
   Průměrnou novelu napíšete za rok, román za dva. S honorářem za toto dílo ve výši nedosahující poloviny průměrné měsíční mzdy má tedy leckdo snahu brát spisovatelství jako hobby, neškodnou grafomanskou zálibu realizující autorovu touhu po zviditelnění a slávě, potažmo možnosti se k životu a světu vyjádřit. To se ovšem na rozdíl od jiných koníčků za intimitu ukrývat nemůže. Ba naopak. Dílo je tu k tomu, aby se k němu veřejně i neveřejně vyjádřilo co nejvíce vnímatelů, jinak nežije – což nakonec platí o jakémkoli díle a tvůrčí činnosti.
   Tyto úvahy se aktivizovaly s realizací románu Břetislava Olšera Černá krev, který jsme v závěru roku 2006 vydali (slavnostní křest knihy byl 22. ledna v Domě knihy Librex - pozn. red.). Poněkud "mimo plán", neboť se jako malé vydavatelství zaměřujeme na obrazové monografie a odborné publikace bez hlubší snahy o kultivaci umělecké beletrie.
   Jenže to naše ocelářské velkoměsto se jaksi pořád nemůže odhodlat stát se líhní velkých romanopisců. Takže když se Břetislavu Olšerovi podařil ten ne zcela běžný přerod z novináře na spisovatele, bylo věcí profesionální vydavatelské cti toto jeho narozené dítko nechat přežít. Notabene, když má geny románu. Nechci upadnout do scholastického mentorování, ani v pseudolekci tvůrčího psaní definovat rozdíl mezi novelou a románem. Nerozpozná-li ovšem recenzentka Alena Krtilová v Olšerově díle nosné prvky díla, které v reálných historických kulisách několika generací reflektuje stále aktuální problémy společnosti s rasismem a xenofobií, lze pak pochopit, že jí z příběhu o holokaustu a následné pomstě zůstane před očima jen její sexuální realizace. To není nechutné, ale reálné. Já bych mohl za nechutné považovat nářek nad "podporou konzumní literatury na hranici porna" (román získal mimořádný kulturní grant statutárního města Ostrava).
   Snobská nadřazenost nad vším, co by kromě interpretů a kritiků zaujalo i širší veřejnost, je ovšem jen nostalgickým vzdycháním po "velké" kultuře. Označit cokoli za konzumní čtivo je překvapivé u recenzentů, kteří neburcují proti seriálům přinášejícím každodenní dávku emocí ve světě krásy, přátelství a intrik v růžových zahradách a ordinacích. Případně proti grantům uděleným holým zadkům Bílého divadla.
   Olšer si prostě troufnul ukousnout si větší sousto – napsat velký román a la Sophiina volba ve stylu ostravského Wilbura Smitha. Kdo alespoň některou z jeho minulých sedmi knih přečetl ví, že je to "jeho" životní (a židovské) téma, které dovršuje snad až se symbolickou katarzí. Jistě to vše nelze jen tak srovnávat a bez grantu by kniha – pokud by si na ni Olšer z penze nenašetřil – nevyšla. Magistrátu tedy za grant patří nikoli kritika, ale dík za odvahu, která nebyla promarněna.

Miloš Polášek, vydavatelství En Face

Recenze Aleny Krtilové na knihu Břetislava Olšera Černá krev

Vloženo 7. 8. 2007Napište svůj názor   Návraty, návraty

   Nad sbírkou poezie Ireny Kopecké "Svoju pieseň mlčíte... Vysokým Tatrám"

   Kdo by nezatoužil vrátit se do Vysokých Tater, znovu projít všechny tři Smokovce, Tatranskou Polianku s památkou na básníka Jiřího Wolkera, Tatranskou Lomnici s výhledem na impozantní Lomnický štít, potěšit se modrozelenými plesy Skalnatým, Štrbským, Velickým. Naslouchat zvučení potoků Bílého a Svoju pieseň mlčíteStudeného, sledovat čarovnou hru tu zpěněného a jinde smaragdově zeleného či naopak bílého a až průzračného živlu. Kochat se vodopádem. Pokusit se zdolat býčí hřbet skalnatého obra Slavkovského štítu, Lomnický a Gerlachovský štít alespoň pohoupat v zorničkách očí. To jsou Vysoké Tatry. Tak důvěrně známé mnoha z nás, kteří ještě za časů, kdy byly také naše, jsme do nich utíkali odpočinout si a nabrat sílu, potěšit se jimi. Ani po rozdělení republiky naše návraty do Tater neustaly. Vracíme se obdivovat jejich skalnatou krásu, štíty, údolí, plesa, horské chaty. Nezapomeneme navštívit cukrárnu ve Starém Smokovci, která se stala styčným bodem těch, kteří navštěvují hory s horolezeckým lanem i těch, kteří se pokorně drží vyznačených chodníků. A také symbolický Cintorín nedaleko Popradského plesa, poslední zastavení těch, kteří obdiv k Vysokým Tatrám zaplatili svým životem.
  Jak jiné jsou oči, kterými se na hory díváme. Vidět třetím okem hluboko do jejich kamenného nitra je dáno jen lidem se srdcem a duší poety. Skaliska umístěna do nejkrásnějšího ze všech rámů se najednou halí stříbrným krajkovím, křišťálová tříšť vodních kapek zdobí zelené zrcadlo, v úžasu němém hledíme na stříbrný hřeben, či k obloze zdobené drahokamy hvězd. Uřknuti úplňkem nasloucháme v bezvětří slov ebenové sonátě. Znovu a znovu se po siločárách cest vracíme naslouchat písni beze slov. Nádherné Tatry! 
  
Takové jsou tatranské návraty příborské poetky Ireny Kopecké, která mlčenlivou píseň Vysokých Tater dokázala přetlumočit do veršů. Básnická sbírka ve slovensko-české verzi "Svoji pieseň mlčíte... Vysokým Tatrám" je v pořadí jedenáctou knihou této poetky a spisovatelky.
   Je to jiná kniha, než předchozí sbírka "Remízky slov", plná naslouchání a zamyšlení, a přece je stejná. I zde je to svébytný pohled na svět o kterém se domníváme, že je jen náš. Svět ve skutečnosti patří jen světu a my jsme v něm hosty. Jen pokud chodíme po špičkách přijme nás do své náruče. A možná i osloví, máme-li všímavé oči a otevřená srdce.
   Irena Kopecká žije a tvoří v Příboře. Od svých patnácti let publikuje v různých časopisech a rozhlase. Svou tvorbou dokazuje, že je výjimkou z výjimek, neboť zůstává věrná své domovině, kterou opěvuje verši průzračnými, jako je voda horských pramenů, jež si našly cestu k lidským srdcím.
   Po úvodních sedmi básnických sbírkách (jedna z nich "Příbore, lásko má" je věnována rodnému městu), vydala knihu pohádek s prostým názvem "Pohádky", kde půvab vyprávění přenáší malého čtenáře
mimo pozemskou sféru do říše fantazie. "Pohádky" jsou jakýmsi vyústěním pětačtyřicetileté učitelské práce Ireny Kopecké s dětmi. Ani při psaní prózy neopouští básnickou metaforu, umocněnou citem ženy, které je dáno nahlédnout oním "třetím okem" do míst pro jiné uzavřených. V básnické sbírce "Šerosvit" se ve svitu šera tak dobře naslouchá veršům o lidském životě v současném světě a především o lásce - o lásce k životu.
   Expanze vzpomínek přiměla Irenu Kopeckou vyslechnout píseň mlčení Vysokých Tater a transformovat ji ve sbírku poezie. Tu vydal Městský úřad Vysoké Tatry v roce 2007, překlad do slovenštiny Bc. Zuzana Čižíková. Výtvarně knihu doprovodil Mgr. Zdeněk Babinec.
   Sbírka poezie "Svoju pieseň mlčíte... Vysoké Tatry" měla při uvedení ve Vysokých Tatrách značný ohlas. Určitě tomu bude i mezi čtenáři na Moravě, ve Slezsku a v Čechách, neboť mnozí stále ve svém srdci nosí laskavý obraz Vysokých Tater. A pokud se do těchto krásných hor z nějakého důvodu nevracejí, alespoň po návratu do stinných údolí a na jejich štíty touží.

Richard Sobotka

Vloženo 2. 8. 2007
Geneze Šumavy v tetralogii Miroslava Vejlupka

   Prozatím poslední kniha Miroslava Vejlupka - Země podvedená - vyšla v internetovém vydání v Prácheňském syndikátu V-ART Horažďovice - Písek se sídlem v Myslívě, jako padesátý osmý titul Edice hostů, na internetu uvedena v červenci 2007. I když autor deklaruje, že knihu věnuje své rodině, zároveň (či snad především) věnuje tuto rozsáhlou tetralogii Šumavě a také lidem, kteří na Šumavě žijí a se Šumavou srostli.
   Autor pochází z Domažlic (kde se 29. 1. 1952 narodil), což už je vlastně Šumava, a v současnosti žije na klatovském Pošumaví, odkud má na ŠumavskéM. Vejlupek - foto pláně co by kamenem dohodil. Miroslav Vejlupek (Čerchovský) profesionálně působil v kulturní a osvětové sféře. Také však prošel řadou dělnických zaměstnání a v dělnické profesi pracuje podnes. Do literatury vstoupil roku 1973 spoluprací s nejrůznějšími periodiky. Koncem sedmdesátých a začátkem osmdesátých let redigoval na Domažlicku dva závodní časopisy. V letech 2002 – 2004 byl redaktorem internetové literární revue Chůdové kořeny, do její redakce se vrátil roku 2007. Od roku 2004 edituje internetový projekt nezapomenuté literatury Taxus Bohemica, v jehož Edici hostů uspořádal a k vydání připravil řadu elektronických literárních sborníků. Od roku 2006 je editorem internetového projektu Subjektivník.
   V plzeňském Západočeském nakladatelství vydal knižní prvotinu Chlapi se nebojí (1979) a prózu Hlava plná mozolů (1981). Zabývá se esejistickými texty na téma kontinuity chodského povědomí. Vydal prozaický triptych Vyvřeliny (1998), sbírku povídek Nemocný život (1999). Na Internetu zveřejnil prózu Zahrada v jeskyni, výběr kratších próz Z balad, triptych U Ošuntělého fraku, sbírku esejů Klec z hedvábí, esej Co dovoleno spisovateli a čtyři díly souboru Dějiny literárně-výtvarného útvaru Litterate. Nejrozsáhlejší Vejlupkovou prózou je již zmíněná tetralogie Země podvedená. Jsou z ní dobře patrné autorovy letité zkušeností z působení v kultuře a literatuře, propojené s důvěrnou znalostí dělnických profesí, což vše umožnilo Vejlupkovi dokonale poznat rozmanitosti lidského života a stát se hlubinnou sondou zkoumání lidského nitra.
   Vejlupkova tetralogie Země podvedená je jakousi ságou Šumavy. Pod určitým zorným úhlem lze usoudit, že tato kniha svým způsobem navazuje na tvorbu Karla Klostermanna (1848 - 1923), který ve svém díle zachytil život a svérázné typy obyvatel Šumavy, její drsnou přírodu, rozkladný vliv rychlého zbohatnutí, rozpad selských rodů a odcizení způsobené odchodem z domova. Po přečtení Vejlupkovy knihy lze nabýt dojmu,  jako by se na Šumavě od Klostermannovy smrti za těch více než osmdesát let vlastně nic nezměnilo, nebo téměř nic.
   Něco přece. Šumava v horizontu let 1945 - 1995 měla, oproti jiným pohraničním oblastem někdejšího Československa, svou výjimečnost. Severní teritoria země, Opavsko a Krkonoše, prodělala v toku času také své dramata. Tyto oblasti však nikdy nebyly tak společensky, politicky a především strategicky vyhraněné a exponované jako právě Šumava. Po roce 1945 byla odsunem Němců zbavena velké části po generace zakořeněného obyvatelstva. Nahradili je doosídlenci z Ukrajiny, Rumunska i z domácích končin. Kromě toho šlo o střeženou a tedy jen obtížně přístupnou pohraniční oblast. Navíc velká část území sloužila jako vojenský výcvikový prostor, takže po původních vesnicích či osadách mnohde zůstala už jen tabulka s místním názvem a údaji o sporém počtu někdejších obyvatel, hledajících v minulosti obživu na málo úrodné půdě Šumavy. Právě do této poválečné Šumavy umístil Vejlupek děj své tetralogie. Provází v ní hrdiny příběhu ve dvou generacích od dávné historie po roce 1945, přes dramatické zvraty politické i společenské následujících let až do doby současné, označované jako návrat k demokracii. V kadlubu střední Evropy během oněch padesáti let plných zvratů docházelo k proměnám, které i ty nejsilnější charaktery lámaly jako křehký proutek.
   Na úvod své knihy autor uvádí, že nejsou velké a malé příběhy. Jsou buďto všechny velké, nebo všechny malé. V tom mu lze oponovat. Čtenář se po přečtení jeho díla přesvědčí, že jsou jen velké příběhy, a to i těch zdánlivě nejbezvýznamnějších lidí. A ještě jeden poznatek. Jednotící krevní skupinou, obrazně řečeno, která spojuje šumavské starousedlíky s doosídlenci se Šumavou srostlými, a konečně i se samotným autorem, je právě Šumava. I když některé postavy Vejlupkova příběhu odcházejí, jiné se nakrátko vracejí, Šumava, byť zrazovaná a bolestně zraňovaná zůstává.

   Páteří knihy je příběh čerstvě vyučeného číšníka, právě v den nástupu do hotelu Hubert v Poříčně, osmnáctiletého Antona Schrödera. Jeho život neoplývá přemírou slastí. Od pěti let coby sirotek vyrůstal v dětském domově, šikanován ostatními pro své charakterové vlastnosti, po skončení války pak především pro svůj německý původ; jeho rodičů sklářů se poválečný odsun netýkal. Chlapec má na rodiče nostalgickou vazbu. Jeho život by vypadal docela jinak, pokud by nezahynuli při autonehodě, jak je mu sděleno. Postupně se však dozvídá, že převáděli přes čáru do Německa a po vyzrazení zůstali v exilu. Nakonec se však dozví, že během jedné cesty přes čáru byli zastřeleni, ani se neví, kde mají hrob. Německý původ se s hlavním hrdinou táhne jako charakterový kaz celým životem.
   Poválečný Poříčín se stává oblastí novodobých zlatokopů v doosídleném pohraničí. Vším, co zůstalo po vysídlených Němcích, se lze obohatit. A tak to také doosídlenci bez rozpaků dělají. Do tohoto soukolí osudově zapadá příběh šéfa hotelu Hubert v Poříčíně Václava Kopy. Po válce hotel Hubert koupil za peníze získané dobrodružným životem v Německu. I on má své sny: zbohatnout, zaplatit dceři Karin vzdělání, koupit v Praze dům a odstěhovat se z pohřebiště snů v Poříčíně do pohodlí velkého města. A to i navzdory společenskému a politickému zlomu v roce 1948, kdy je mu hotel zkonfiskován a on mohl zůstat jen jako vedoucí.
   Také pro lidi žijící na Šumavě znamená rok 1948 velkým zlom. Staré pořádky jsou odbourány, nastupuje nový rádoby spravedlivější řád. Je to doba nadšených agitátorů, propagátorů, tajemníků a funkcionářů. Lidí, kteří včas zachytili nový vítr a v honbě za osobním prospěchem se neštítí ničeho, jen aby pro sebe vyzískali co nejvíc.
   V čase pletich, podezírání a podrazů pouze pikolík Anton Schröder zůstává jakýmsi pilířem morálky. Zuby nehty se drží snu o životě v rodině, jak ho sám nepoznal. Touží být jako obdivovaný francouzský filmový herec Gérard Philipe (1922 - 1959), smělý, odvážný a také hezký. Netuší, že sny jsou jen produktem snění a k jejich realizaci že vede úzká, málo prošlapaná pěšina ve strmém a nebezpečném srázu, že všechny sny umírají a jejich trvanlivost je limitována délkou lidského života, jejich rozmanitost, barvitost a originalita pak každým jednotlivým člověkem.
   Běhutý čas se svými proměnami (roky 1948, 1968, 1975, 1989, 1993) má sílu lámat i silná letitá dubiska, natož pak křehké charaktery lidí. Kdo by jeho náporu odolal? Zvláště tam kdesi v zapadlém koutu země, někde na Šumavě? Chamtivý šéf hotelu Hubert se kvůli své hamižnosti utopí, jeho dcera Karin po nevydařeném životě posléze skončí v témž rybníce, zvaném Smrt. Tajemníci a političtí funkcionáři kvůli postavení a prospěchu intrikují; vždy dobře informováni a poddajně ohební včas zachytí vítr společenských a politických proměn, takže i v nových pořádcích si uchovají svůj blahobyt. Jen hloupí prosťáčci a méně mocní končí na útěku přes čáru v bezedné slasti.
   Běs času nahlodá i nepoddajné charaktery. Anton Schröder opustil místo pikolíka, vzal práci dělníka ve sklárnách. Odtud ho vystrnadí jeho zásadovost za páky melioračního bagru, kdesi na periferii osady i lidské společnosti. Po zradě záletné ženy se jeho život octne v kotrmelcích, místo ve vlastnoručně postavené vilce žije v maringotce a utápí se v alkoholu. Po dalších peripetiích odchází po listopadu devětaosmdesátého do Německa, je přece odjakživa Němec, tam ve skutečnosti patří.
   Vyprávění je jako řeka, která pohttp://www.v-art.cz/mvc/portret.htmlstranními přítoky přibírá tragické i potvorně komické osudy lidí, nechává je splynout a zdánlivě zaniknout. I bolestné osudy. Hledání štěstí, odezvy vzdáleného dětství, marné hledání spravedlivějšího řádu.
   I do Poříčína dolehl dramatický zvrat po roce 1990. Skandování hesel a zvonění klíči nahradila dravá privatizace majetku. Z mocných aparátčíků jsou přes noc mocní bosové v podnikatelské branži. Poříčín je plný vietnamských trhovců a levně pracujících Ukrajinců. I dva nevěstince tu jsou. Kdo nestojí v zákrytu snadno přijde k úhoně. Těžce zbudovaný podnik spálí plameny konkurence. Bída jedněch se mění v blahobyt a bohatství jiných. Nikoliv ve štěstí, protože štěstí má docela jinou substanci. Štěstí jako by se v dlouho očekávané proměně doby k lepšímu z Poříčína vytratilo docela.
   Autor přivádí jednotlivé příběhy k překvapivým závěrům. Vyprávění popohání čtenáře od jednoho řádku k dalšímu, k dalšímu odstavci, další kapitole. Mnohdy je postaveno na dialogu, ten svižně posouvá děj, zároveň je sondou do psychiky a nitra jednajících osob. Také úvahy a někdy i opakování děje jsou určitým dokreslením geneze života jednajících postav a nahlédnutím do zákulisí jejich morálky.
    Autor má smysl pro detail. Jeho popisy jsou vnímavé, používá vynalézavých příměrů.
   Vraťme se závěrem ještě několika řádky znovu ke Karlu Klostermannovi a jeho Šumavě, porovnejme ji se Šumavou Miroslava Vejlupka. Pravdou je, že Vejlupkova tetralogie postrádá barvité Klostermannovy obrazy šumavských krás. A zajisté i slovník je jiný, klad obrazů, výrazivo, proměny děje, postav. Vždyť od vytvoření Klostermannova díla uplynulo téměř sto let! A také literatura se vyvíjí. U Vejlupka lze i tak v črtách jako by tužkou nastíněných přece i ty krásy Šumavy spatřit a objevit. A pokud jde o to další, také on zachytil ve svém díle život a svérázné typy obyvatel Šumavy, rozkladný vliv rychlého zbohatnutí, rozpad rodů a odcizení způsobené odchodem z domova. A konečně i drsnou přírodu Šumavy.
   Tak se Vejlupkovým dílem příběh Šumavy po stu letech vrací v kruhu k výchozímu bodu. Šumava zůstala stejná, přece je jiná. Sny nakonec vždy umírají, život se mění v trýzeň, a když se z ní podaří vystoupat do nejvyššího poschodí duše, následuje gloria. Však pravdou je, že fanfáry zhusta přicházejí s křížkem po funuse. Vejlupek ve své tetralogii vykreslil Šumavu očima patriota, bolí ho každá nepravost, která se Šumavě stane.
   A Šumava? Po více jak padesáti letech čekání, že bude zase tou starou, krásnou zemí, osazenou krásnými lidmi, se nenaplnila. Alespoň prozatím nikoliv. Snad proto onen titul Vejlupkovy knihy - Země podvedená.
  
Stojí zato Vejlupkovu knihu Země podvedená na internetovém portálu www.v-art.cz otevřít, příběh Šumavy v podání skvělého vypravěče přečíst a zároveň prožít.

Richard Sobotka  (červenec 2007)

Foto archiv:  Miroslav Vejlupek

Vloženo 26. 7. 2007
Řeč při křtu nové knihy Drahomíra Šajtara, nazvané Věnceslav Juřina a ti druzí
(28. 6. 2007 v ostravském knihkupectví Artforum)

Paní a pánové, milí hosté, vážení přátelé!
   Začnu citátem:
   „Pro toho, kdo se zabývá zkoumáním literatury, je zkušenost s vlastní literární tvorbou užitečná, avšak jeho úkol je zcela jiný. Musí převést svoji zkušenost s literaturou do intelektuální roviny, uzpůsobit ji tak, aby odpovídala koherentnímu systému, který musí být racionální, má-li být poznáním. Předmět jeho zkoumání může být iracionální nebo může přinejmenším obsahovat silně neracionální prvky, avšak jeho postavení se proto ještě nebude lišit od postavení historika malířství, muzikologa nebo třeba sociologa či anatoma.“
   Ta slova napsal jeden z nejvlivnějších literárních vědců 20. století – René Wellek. Ta slova zní tak trochu jako obrana, jako obrana literární vědy, o níž se někdy pochybuje, že je vlastně vědou.
   My dnes máme možnost setkat se s literárním vědcem, který celým svým dosavadním dílem dokazuje, že myšlení o literatuře je dobře možné, ba v životě potřebné. Nejen myšlení o literatuře velikých autorů, všech těch „generálů“ literatury, ale i o té literatuře „pěšáků“, pokud si vypůjčím termíny z oblasti válečnictví. Ano, myšlení o té literatuře, která vzniká dnes a denně kolem nás, třebas na provincii a v regionu. Dobře už víme, že není žádné centrum a periferie, protože centrum mohu tvořit právě já a vše kolem mě může být periferií a vica versa. Připomínám to rozlišování zejména v souvislosti s knihou Drahomíra Šajtara, kterou zde dnes budeme křtít – týká se básníka Věnceslava Juřiny a jeho básnických druhůhttp://www.v-art.cz/mvc/portret.html a také časopisu Červený květ, který je spjat s Ostravou a s její literární kulturou druhé poloviny padesátých a pak téměř celých šedesátých let 20. století.
   Rozměrnější citát z dnes již světově proslulé Teorie literatury (napsané Reném Wellkem a Austinem Warrenem) vypovídá v podstatě o tom, že oba autoři usilovali už před více než půlstoletím vymezit hranici mezi literaturou jako tvůrčí činností a odborným studiem literatury. Dějiny literární vědy nicméně ukázaly, že takové striktní rozlišení není možné, i když o něj usilujeme a směřujeme k němu. V praxi se naopak zdá, že po desítkách let od svého napsání přežívají a jsou aktuální právě ty odborné práce, jejichž autoři se kdysi nechali unést na křídlech vlastní imaginace, strženi studovanými literárními díly i svým ingeniem k novým vlastním opusům, ve své podstatě uměleckým: F. X. Šalda, Vojtěch Jirát, Václav Černý, Oldřich Králík… Ta řada jmen by byla dlouhá, nikoliv však bezedná.
   Pel vlastního básnického vidění reality utkvěl silně také v odborných pracích Drahomíra Šajtara, který letos v tvůrčí aktivitě oslaví 17. června neuvěřitelných pětaosmdesát let. Stále aktivně studuje literární tvorbu 20. století, stále soustavně sleduje současné literární dění, po několik posledních let organizoval vydávání literární revue Alternativa a uskupení literátů kolem ní, budoval mosty mezi českou a polskou literární kulturou, vracel se ke svým oblíbeným autorům, píše a vydává rozsáhlé časopisecké a knižní monografie. Jeho činnost je navíc rok od roku extenzivnější. Zdá se přitom navíc, že rok od roku se zcela vědomě a záměrně pouští na tenčí a ještě tenčí led: vyzrálý a zkušený literární badatel a editor si totiž ke sthttp://www.v-art.cz/mvc/portret.htmludiu nevybírá výlučně „velké“ literární tvůrce, dalo by se říci „generály literatury“, jako tomu bylo v minulosti (P. Bezruč, V. Martinek, V. Závada aj.), ale sílu phttp://www.v-art.cz/mvc/portret.htmlronikavého myšlení a svůj kombinační důvtip osvědčuje na autorech méně známých, hodnocených v syntézách literatury nejednou za „okrajové“, „nevýznamné“, procesuálně málo nosné. Nejde přitom o autory, které by si byl objevil teprve ve zralých letech, ale jako by kruhem se navrací až k látkám, o nichž se tu a tam vyslovil již ve svých raných pracích, avšak tehdy zpravidla jen ve stručné petitové poznámce. Tyto monografie jsou tedy výslednicí jeho trvalého několikaletého zájmu o některý literárněhistorický problém, jev, osobnost; zájmu, který dozrával. Cesta od námětu ke knize nabývá přitom u Drahomíra Šajtara vývojových analogií s přírodními cykly, lze ji srovnat s životem semínka v přírodě: to nejprve muselo někým být vsazeno do úrodné půdy, aby tam v příznivých podmínkách a za trvalé péče klíčilo, bobtnalo a připravovalo se vyrůst do netušené podoby, v našem případě do podoby rozměrného pojednání. Týká se to z poslední doby jeho knížky o Eduardu Bagrickém, monografie o Tereze Dubrovské, knihy o hledání klíče v přístupu k regionálním autorům i svazku zatím posledního, věnovaného Věnceslavu Juřinovi a jeho generačním básnickým druhům. Anketa mezi univerzitními studenty by nejlépe vypověděla, nakolik tyto tvůrce zná dnešní generace. Drahomír Šajtar nicméně jmenované spisovatele, jejich tvorbu i dobu dokázal prostřednictvím monografií přiblížit dnešnímu člověku, podařilo se mu zapojit je do vývojového panoramatu – tu ruské, tu zase české literatury 20. století.
   Vědomé ozkušování svého vědění, interpretačního důvtipu a zkušeností na autorech, kteří stojí přece jen ve stínu slavnějších „literárních generálů“, se u Drahomíra Šajtara stalo v posledních letech přímo programovou záležitostí. Ta metoda pochopitelně svoje pozitiva, ale rovněž četná rizika a úskalí. Pozitiva spočívají v tom, že Šajtar poukazuje za jevy dosud materiálově a analyticky sotva dotčené, a proto originální a badatelsky vzrušující. Úskalí pak v tom, že výsledky jeho výzkumů nabourávají tradiční modely vývoje literatury, jež jsou petrifikované v různých syntézách. Navíc svými závěry narušuje axiologický, hodnotový systém literatury, ba navíc mnohdy při čtení jeho knih zůstávají na rtech dráždivé otázky, zda badatel měl při hodnocení na mysli pouze a jenom hodnoty estetické či zda nesoudil pod tlakem etiky a morálky (uvědomíme si to například v hodnocení vztahu Šalda a Dubrovská v již citované knize). Na jedné straně všechna tato tázání mohou vést a vedou k nesouhlasným stanoviskům kritiky – k polemikám a názorovým střetům. Na druhé straně i v těchto výzvách k dialogu je ukryta mocná síla Šajtarových literárněvědných prací: nezůstávají nikdy bez rezonance.
   Odkud se bere a čím je tato síla živena, na to můžeme zčásti odpovědět, procházíme-li jubilantovou biografií. Nepochybně je dána už jeho rodovými dispozicemi, zčásti ji potom můžeme hledat v inspiraci, již získal od vědců, s nimiž se v průběhu života setkával.
   Pochází ze Záblatí u Bohumína, kde se narodil 17. června 1922, po skončení druhé světové války studoval pražskou filozofickou fakultu, ale po likvidaci svého učitele na Univerzitě Karlově prof. Václava Černého byl nucen dokončit studia včetně doktorátu filozofie (PhDr.) v Olomouci u prof. Oldřicha Králíka. Už jména Černého a Králíka nemohou být opominuta: z Černého u Šajtara ulpěl celoživotní zájem o románskou kulturu, esejistický způsob výkladu a temperament, s nímž se pouští, ba přímo se zaujetím vrhá do literárněvědné práce, z Králíka je to zájem o Bezruče a z metod potom zalíbení v Králíkem propracované metodě literárněvědné stratigrafie, jejímž prostřednictvím lze jemně a důsledně sledovat tvůrčí proces autorův od prvních textových náčrtků až po finální produkt; nyní tuto metodu propracovávají tzv. manuskriptologové. Ač Černý i Králík ctili nadevše text literárního díla a stejně jako Šajtar byli zčásti také editory, nejednou hledali smysl literárního díla nikoliv v textu samém, ale za tím, co v textu, přímo v matérii a východisku odborníkovy literárněvědné práce, není řečeno explicitněa a jednoznačně. Pouštěli se tak do oblastí sice nanejvýš lákavých, ale stejně tak žhnoucích a riskantních.
   Jak vypadal vývoj Šajtarových vědeckých textů? Na počátku Šajtarových knižních prací stojí jednak knižní prvotina Zlomená gesta s podtitulem Tři studie o poezii protektorátní (1946, o K. Bednářovi, K. Bochořákovi a J. Ortenovi), věnovaná tehdy nejmladší české básnické generaci, jednak studie a knižní práce o Petru Bezručovi a o jeho tvůrčím odkazu. Tato dvojdomost kritika současné literatury a literárněhistorický přístup je pak příznačná pro celé Šajtarovo literárněvědné směřování až po dnešní dny. Navíc je tu přítomno úsilí věnovat se rovným dílem literatuře v regionu a dílem literatuře celonárodní a cizí. I tu Šajtar navazoval výrazně na svého učitele Václava Černého, neboť na jedné straně Černý hodnotil světovou literaturu a špičky české literatury, na straně druhé projevoval zájem až o minuciózní témata ze svého rodného (náchodského) kraje, ale napojil se tím rovněž na předchůdce Černého na stolici francouzské literatury – na kritika F. X. Šaldu; i v knize o Juřinovi Šajtar začíná příznačně světovým (francouzským, americkým aj.) kontextem, na jehož pozadí vidí poezii Juřinovu a autorů publikujících na stránkách Červeného květu. Ta šaldovská šlépěj je dobře patrná také ze Šajtarovy práce nazvané Bezruč u Šaldy (1950), jež se stala podkladem jeho rigorózního řízení v Olomouci v oblasti slovanských literatur. Zároveň stojí u počátku celé série studií, článků, edic i knižních prací, v nichž Šajtar usiloval najít předchůdce Petra Bezruče i jeho pokračovatele.
   Zvláštní místo mezi všemi bezručovskými pracemi Drahomíra Šajtara zaujímají Prameny Slezských písní (1954), v nichž interpretoval jednotlivá čísla ze Slezských písní v kontextu s ostatní dobovou básnickou produkcí a konfrontacemi ukazoval Bezručovy spojitosti s programem básnické moderny devadesátých let 19. století i básníkovu svébytnost a samorostlost. I zde je přítomna již uvedená dvojdomost: Bezručovu poezii vidí Šajtar na pozadí národnostní a sociální situace ve Slezsku na konci 19. století, ale zároveň nezapomíná na literární dění a dobový domácí i zahraniční kontext (Manifest symbolismu, Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, F. X. Šalda, A. Sova, J. S. Machar, S. K. Neumann aj.). V knize sleduje promyšleně, jak den po dni a v návaznosti na Bezručův občanský život i na podněty z literatury vznikala jednotlivá čísla básníkovy sbírky, všechny inspirace dává neustále do kontextových souvislostí a tím takřka statickou matérii značně dynamizuje. Centrální úlohu zde přitom nesehrávají pouze Bezručovy texty, nýbrž také rozbor Šaldovy stati Synthetism v novém umění. V návaznosti na ni Šajtar v knize hledá i vhodnější označení Bezručovy tvorby, aby mohl zaměnit dosud nepřesně užívané přídomky Bezruč-symbolista nebo Bezruč-realista novými a správnějšími.
   Zatímco v Pramenech hledal Drahomír Šajtar podněty, z nichž Bezručovo monumentální dílo jako z „praménků“ vyrůstalo v mohutnou řeku s energickým proudem, v knize Pět studií ve znamení Petra Bezruče (1958) jde mu o poznání poetiky autorů, kteří určitou strukturní složkou Bezruče následovali. Již zde se objevují jména spisovatelů, s nimiž se bude Šajtar vyrovnávat ještě v budoucnu, např. T. Dubrovská nebo A. Chamrád. Meritorní kapitoly knihy Pět studií věnoval nicméně ohlasu Bezručovy tvorby, Čechoslavu Ostravickému, poezii Vojtěcha Martínka, slezským básníkům uskupeným kolem časopisu Oheň a počátkům básnické tvorby Viléma Závady. Závěrem Šajtar hovořil přímo o „ostravském hnutí“, které se na základě Bezručovy tradice vytvořilo (s. 244): „Vskutku, jeho tradici založil Bezruč a Bezruč je přece básníkem, v němž se střetly jako v jediném bodě všechny tendence slezského historického společenského vývoje na přelomu století.“
   Vedle prací bezručovských se Drahomír Šajtar zpočátku intenzivně věnoval rovněž práci folkloristické, např. Stav a úkoly české folkloristiky ve slezské oblasti (1951), Slezský písničkář Arnošt Chamrád (1962), nejednou folkloristické problémy promýšlel společně s dialektologem a později folkloristou Antonínem Satkem; ostatně A. Satke se netají tím, že k folkloristické práci jeho samého přivedl právě Drahomír Šajtar, s nímž společně působil ve Slezské studijním ústavu v Opavě. Ve stejné době vznikaly dílčí Šajtarovy analýzy o tvorbě spisovatelů působících ve Slezsku v etapě mezi dvěma světovými válkami (o A. Jasníkovi, F. Klapuchovi, A. Rožňákovi, Ó. łysohorském, E. Gudrichové, L. Hořké, F. Smějovi, Z. Vavříkovi, Z. Šmídovi, Z. Bárovi aj.); bylo by žádoucí pro poznání „literárního Slezska“, aby všechny tyto analýzy vyšly někdy souborně v samostatné knize, ačkoliv v jednotlivostech již nereagují na novou literaturu předmětu a mohou být překonané.
   Ve dvacetiletí normalizace či konsolidace nesměl Drahomír Šajtar publikovat. Jeho bibliografie z těch let je chudá na data, což nelze říci v žádném případě o devadesátých letech 20. století. Zatímco v čase normalizace publikoval výjimečně a často pouze ineditně, v devadesátých letech vydal několik časopiseckých i knižních prací: Mýtus domova (Bohumír Četyna) (1993), Poesie 1931–1934 (Historie jednoho časopisu) (1995), Básník Eduard Bagrickij (1997), Básnířka Tereza Dubrovská (2001), Hledání klíče (Literatura v regionu) (2005), Černé labutě (2006), Poezie Věncelava Juřiny a ti druzí (2007). Běží o práce vyzrálého a zkušeného vědce, seznámeného dobře s pramenným materiálem, příznačné úsilím zasadit jednotlivinu do kontextu národní i světové literatury. Náš podiv přitom vzbuzuje, že Drahomír Šajtar si ke studiu nevybíral autory z nejznámějších. Knihu o Bagrickém pak v roce 1999 předložil k habilitačnímu řízení na Ústavu slavistiky brněnské filozofické fakulty a na základě její obhajoby získal hodnost docenta (doc.) v oboru slovanských literatur. Nebýt pověstných klacků, které mu byly z různých stran vhazovány do cesty v průběhu jeho osobní i životní kariéry, nepochybně by na některé z vysokých škol vytvořil svoji katedru a ucelenou literárněvědnou školu; přesto za sebou má spoustu žáků, i když nepřímých, a to v řadách nejen literárních badatelů, ale i spisovatelů.
   Naši zvláštní pozornost si zaslouží fakt, že Drahomír Šajtar stál u zrodu, řídil nebo přispíval do několika periodik. Založil časopis Číslo (vyšlo skutečně pouze jedno číslo, 1946), přispíval do Radostné země, Červeného květu, Plamene, Kulturního měsíčníku, Hostu aj., spoluredigoval a dával tvář Slezskému sborníku, v letech devadesátých 20. století založil a řídil časopis Alternativa (později vycházel pod názvy A. nova a A. plus).
   Pro úplnost by bylo třeba jmenovat další Šajtarovy práce, zvláště časopisecké překlady (např. z T. Różewicza), knižní edice (J. Seifert: Petr Bezruč, 1955; K. Toman: Dílo II, 1957; P. Bezruč, Povídky ze života, 1957; P. Bezruč: Verše starého ještěra, 1957; P. Bezruč: Slezské písně, 1958; V. Závada: Znám jedno město, 1960; J. Ryba: Padaly roušky, 1986; V. Stolaříková: Pole slunečnic, 1991; Dopisy do ulice du Bac, 1992; L. Vrla: Kořeny, 1999, aj.), časopisecké studie, doslovy ke knihám, články a glosy. Souborný obraz o nich podává jeho personální bibliografie (zpracovaná za léta 1943–1998), vydaná ostravským Ústavem pro regionální studia v roce 1997; její doplněk (za léta 1998–2007) přináší přítomný almanach, věnovaný Drahomíru Šajtarovi u příležitosti jeho životního jubilea (má vcelku příznačný název Chodec cestami poezie).
   Drahomíru Šajtarovi se podařilo jako málokomu vytvořit velké literárněvědné dílo. Podařilo se mu to i přesto, že za éry komunistického režimu byl nejednou v nemilosti mocných. Okruh jubilantových přátel a kolegů dobře ví, že má ještě mnoho námětů ke zpracování a že jistě nás ještě překvapí nějakou monografií. Aby si mohl všechna svá předsevzetí splnit, k tomu Drahomíru Šajtarovi přejeme hodně zdraví a neméně tvůrčích sil.
   Zdar nové knize!
   Ad annos multos, docenti Drahomiri Šajtari! 
Libor Pavera

Vloženo 22. 7. 2007

Vůně mateřského jazyka - nad knihou Marty Dvořákové Hladová voda

   "I když dávno nejsem dítě, dodnes se tam vracím s dětskou dychtivostí," uvádí Marta Dvořákové ve své knížce Hladová voda. A dodává: "Odešli mnozí lidé, Hladová vodakteří mému domovu dodávali jeho neopakovatelné kouzlo. S nimi odešlo i ono ryzí kozlovské nářečí. Už za mého dětství jím mluvili pouze ti nejstarší. Pokusila jsem se tu řeč, byť neuměle zachytit. S údivem jsem zjistila, že je tak bohatá, až se mi nedostává písmen v abecedě."  
  
Mateřský jazyk voní, tak zvláštně chutná a také zvoní. Byť čas ve svém chvatném vývoji mluvu našich předků jakkoliv pozměnil a zaonačil, stačí zaslechnout několik dávno zapomenutých slov, vět a najednou se před našim duševním zrakem rozprostře zdánlivě vyvanutá krajina dětství, znovu se ocitáme u studánky na okraji louky v krajině dětských radovánek s dušičkou rosou omytou.
   Ta krajina Marty Dvořákové se nachází pod Ondřejníkem, poslední chalupa dědiny, kam pošťák jen s námahou dotlačí kolo. Dál už je les. Je tam také potok plný kluzkých kamenů a kdesi daleko v hoře pramen této Hladové vody, proč právě hladové nikdo neví. Rostou a kvetou tam nejrůznější byliny, uváděné v oficiálních knihách jinými jmény, než těmi pěknějšímu místními. Zachce se vydrápat až na vršek Skalky, tam už by se z té výšky jistotně dalo dosáhnout na hvězdy. Ze zápraží lze vyhlížet odkud přijde jaro. Ve staré chalupě hnízdí vlaštovky, pod lesem je hrobeček jedné z nich. Za letních nocí všude svítí houfy svatojánských mušek. Z okna je vidět na včelín a dvě třešně srdcovky. Zima do těch míst pokaždé přinese tolik sněhu, že není vidět plot kolem zahrádky. A když zabijačkoví pomocníci na uklouzané cestě domů poztrácejí darované koblihy - "Tož všecy lezu po štyrech a pomahaju ze zbiranim. A ež doma sy všimnu, že mezy kobližkami je aji paru tych koňskych, že chvilu před nimi musel iť po cestě gdosy s koněm." 
 
Vyprávění z pohledu dítěte je napsáno vtipně, je svěží, prosté a bez snahy po okázalosti. Zcela přirozeně je na plátně kalendářního roku vykreslen život celé rodiny, sourozenců, rodičů i prarodičů od konce zimy, přes jaro, Velikonoce, školní docházku, léto, podzim, až po nástup další zimy. Tady pod Ondřejníkem děvčátko nachází své místo v rodině i ve světě, ale především nachází sebe samu. Vše je vyprávěno libozvučným kozlovským dialektem, který zdánlivě prostým a všedním událostem a příběhům dodává zcela novou dimenzi. Právě to je ona síla, kouzlo a vůně mateřského jazyka. 
 
Není mnoho autorů, kteří ve svém vyprávění téměř zaniklý dialekt oživí. U zdárně vyvedeného díla jakoby při otevření knížky zavoněl krajíc chleba dávných pekařů, upečený ve starodávné peci s už zapomenutými ingrediencemi a postupy. Napadne nás: tak přece voní domov. Právě tak voní z knížky Marty Dvořákové.
   Zdánlivě prosté vyprávění má i svou jedinečnou podobu. Řazením jednotlivých vět do samostatných řádků na stránce jako bychom zprvu nahlédli do poezie. Věta za větou popisuje věci a události, každým dalším řádkem posouvá příběh na časové ose. Obraz roku, prožitého pod Ondřejníkem, se nezadržitelně odvíjí od jedné strany rámu ke druhé, až posléze k naší lítosti skončí.
   Všecko na světě jednou končí. Také příběh děvčátka ve staré chalupě u lesa pod Ondřejníkem. Novostavba dole ve vesnici čeká: "Jak jeděm, v jednym kuse se otačam. Babka tam stoji a mava... Když mysy, že už ju něvidime, vytahně kapesnik a utira sy oči."
   Knížka Hladová voda je velmi zdařilý autorský počin Marty Dvořákové (1955), která dětství prožila v Kozlovicích, vystudovala Právnickou fakultu UJEP v Brně. Věnuje se také fotografování, historii, studiu jazyků, sborovému zpěvu a zejména literatuře. Je členkou literárního klubu Petra Bezruče ve Frýdku - Místku, píše poezii a krátké prózy. Půvabná knížka Hladová voda je jejím prvním uceleným prozaickým dílem.   

Richard Sobotka

Vloženo 24. 6. 2007

Karel Vůjtek vydal novou sbírku s názvem Skřivánek

    Básník, překladatel a publicista vydal v minulých dnech básnickou skladbu Skřivánek. Přebal knihy a ilustrace jsou dílem havířovského výtvarníka Václava KnihaBeránka, doslov připravila Svatava Urbanová.
   Karla Vůjtka známe z našeho literárního života již dlouho. Prosadil se v něm jako všestranný autor, který se věnuje nejen literární publicistice, ale soustřeďuje se především k básnické tvorbě a překladatelské činnosti (uvedl do češtiny řadu polských autorů, např. W. Przeczka, G. Sajdoka).
   Jako básník byl zpočátku zaujat motivickou instrumentací, postupně však směřoval od lyrické dojmovosti k epice. Současně s tímto vývojem se měnila syžetová skladba jeho tvorby: svět dojmů i vzpomínek ustupoval tématům se složitějším obsahem. To, co původně představovalo evokaci prožitků, formovalo se dále do podoby básnického příběhu. Tuto linii můžeme vysledovat ve sbírce Takové noci takové dny (1982) a hlavně ve skladbě Báseň pro soprán (1983), kde hrdinkou se stala lidová zpěvačka a tanečnice Žofka z Hukvald, známá z fejetonu Leoše Janáčka a z knihy malíře J. V. Sládka Hukvaldské miniatury (1979).
   Současná básnická skladba Skřivánek (Montanex, Ostrava 2006) z této tvůrčí orientace vychází. Zesiluje především její příběhovost, aniž by současně docházelo k oslabení lyrické motivace; bez ní by kompozice skladby založena na polarizaci mužského a ženského údělu nebyla ani možná. Podobně jako dříve i nyní podstatnou úlohu sehrává zde vedle inspirace literární také hudební. Nové akcenty přináší nyní autorova metaforičnost, vycházející přirozeně ze samotného příběhu, v němž vystupuje do popředí životní situace hlavní hrdinky.
   Jestliže svět skladby svým zakotvením do venkovské krajiny a jejích tradic působí téměř archaicky, naopak motivem dítěte, tolik touženým a marně očekávaným, se prudce aktualizuje.
   „Skřivánek“, zvěstovatel jara, který „nesedne“ do prázdného hnízda, i když bylo „tolikrát uklizeno“, signalizuje vlastně další téma. Oživuje věčný příběh o nenaplněné lidské touze a nabízí uplatnění nových interpretačních postupů.
   Nejde jen o postižení hrdinčina osudového konfliktu, ale o příměr směřující k širším souvislostem a podstatám lidské existence. V této poloze skladba ukazuje na nové možnosti dalšího vývoje, bude ale na autorovi, zda tento příslib v příští tvorbě uskuteční. Vydání Skřivánka doprovodila zasvěceným výkladem Svatava Urbanová, ve kterém ukázala na podstatné znaky Vůjtkovy poetiky a načrtla celkový profil jeho tvorby.

Jiří Svoboda

Moravskoslezský deník, 30. dubna 2007

Vloženo 6. 5. 2007

V roce 2008 uplyne 245 let od prvního ověřeného a lokalizovaného nálezu uhlí v Ostravě
Mlynář Jan Augustin známý i neznámý

     „Pokládám za svou povinnost oznámiti Vaší Excellenci a veleslavnému c. k. úřadu, že jistý bývalý mlynář z Klimkovic, jménem Jan Augustin, sdělil, že ví o mnohých na povrch vycházejících rudných žilách a kamenném uhlí, a kdyby prý byl s ním někdo vyslán, že by taková místa velmi ochotně ukázal. Z toho důvodu jsem k němu poslal jednoho svého havíře, aby se podíval na některé z těchto druhů rudných žil, a aby bylo možno učinit další závěry.“ Jak dále píše Jan Antonín Alis, c. k. šichtmistr z Kutné Hory, ve svém dopise ze dne 2. prosince 1763, jím vyslaný horník „především však přinesl krásné úlomky kamenného uhlí vyskytujícího se u Pol. Ostravy“. Pokud bychom chtěli místo nálezu určit přesněji, uvádí se, že to bylo v údolí Burňa u pozdější jámy a koksovny Trojice. V roce 1768 nakreslil šichtmistr a pozdější hormistr Jan Jakub Lutz mapu a řez těchto míst. V každém případě jsou Alisova slova „první úředně dochovaná zpráva o nálezu uhlí s udáním místa výskytu“, podle níž je nezpochybnitelně tím, kdo nález ohlásil, klimkovický mlynář Jan Augustin.
  Důležitý dokument, z něhož pochází úvodní citace a jehož faksimile se nachází v Archivu města Ostravy,  vyšel v českém  překladu Josefa Frühwirta  v roce 1973 v 6. svazku sborníku Ostrava. Ale to je věc celkem známá. Kdo však byl onen Jan Augustin, jehož sdělení o výskytu uhlí u tehdejší Polské Ostravy, adresované hornímu úřadu v Kutné Hoře, stalo na počátku pozdějšího překotného rozvoje do té doby nepříliš významné Ostravy?

 ***

   Podle dochovaných dokumentů se narodil 23. ledna 1726 v Lagnově manželům Josefu a Kateřině Augustinovým, kmotry při křtu ve farním kostele sv. Kateřiny byli Tomáš Kuncz a Anna Jurášková. Není v tom nějaký rozpor, když hovoříme o klimkovickém mlynáři a jako místo jeho narození a bydliště uvádíme Lagnov? Vysvětlení je poměrně jednoduché: ves Lagnov (nebo také Lagnow, Lagnau, Lagnowo atd.), náležející roku 1424 ke Klimkovicím, byla pravděpodobně založena jako vesnický či ekonomický doplněk města, aby s ním na počátku 20. století splynula a stala se jeho městskou čtvrtí, přičemž dnes ji spíš symbolicky připomíná Lagnovská ulice.
   17. října 1757 se Jan Augustin oženil s Mariannou, vdovou po klimkovickém mlynáři Jiřím Koltičkovi, který údajně pocházel z Vrbice. Svědky byli Jan Stanovský a Jiří Augustin. 1. listopadu 1758 se manželům Augustinovým narodil syn Christian (Kristián), který záhy – 3. února 1759 – zemřel. Jan Augustin je zde už uváděn jako mlynář. Syn Ignác se narodil 27. července 1760, Šimon Tadeáš 28. října 1762, František Matouš 1. dubna 1765 a 2. ledna 1792 zemřela ve věku 18 let jejich dcera Anna Maria. Podoba s matčiným jménem, občas zapisovaným jako Maria Anna, je více než zřejmá.
   Jak to však bylo s tím Augustinovým mlynářství? Bylo jeho chlebíčkem větrné nebo vodní kolo? Obojí dvojí mlynářství se v Klimkovicích, potažmo v Lagnově, dochovalo až do dvacátého století. Na jeho počátku zanikl poslední větrný mlýn, tzv. Benův, který stál v Lagnově, dva původně vodní přežily podstatně déle. Oba stály na Polančici, která v určitých místech tvoří jakousi pomyslnou hranici mezi Klimkovicemi a Lagnovem. Na samém počátku Langova ve směru od Olbramic stál Benův mlýn, známý také z románu Jarmily Glazarové Vlčí jáma. Rybník napájený blízkou Polančicí, obecně zvaný Píšťany, který byl zřejmě jeho  rezervou pro případ nedostatku vody, je vypuštěný a podobá se ladem ležícím zarostlým pozemkům. Najde ho pouze ten, kdo ví, že tady kdysi byl. Zachovaná malá vodní plocha poblíž mlýna nemohla mít žádný význam. Nenajdete ani mlýn – po posledním majiteli nemovitosti zůstala na jeho místě snad budoucí stavební plocha, jejíž závoz tvoří údajně zemina z výstavby nákupního centra Ikea a blízké dálnice.
  Už mimo katastr Lagnova, v Klimkovicích, ale opět na Polančici, dosud stojí udržovaný objekt bývalého Klapuchova mlýna, který byl v provozu ještě zhruba v polovině minulého století. To už ho dávno poháněl mohutný stroj, jehož charakteristický zvuk byl dobře slyšitelný. I on najdeme v díle Jarmily Glazarové, konkrétně v románu Roky v kruhu, kromě toho se na zamrzlé hladině jeho rybníka na počátku 20. století proháněla na bruslích. Protože mlýn stojí výš než kolem tekoucí Polančice, přiváděl k němu kdysi vodu dlouhý náhon, který začínal v meandru Polančice v prostoru zámeckého parku. I dnes jeho poslední stopy objeví pouze pamětníci. Snad se po důkladném prostudování urbáře obce Lagnov z druhé poloviny 70. let 18. století, katastru z konce 80. let 18. století a porovnáním se současností  podaří lokalizovat místo, kde Jan Augustin žil. Zřejmě by se tak  našla i odpověď na otázku, jakému mlynářství se věnoval.
   Zdá se však, že to nebylo konání příliš výnosné. Je pravděpodobné, že nějakou dobu mlel také v Polance nad Odrou, tedy v případě vodního mlynářství opět na Polančici, která obcí protéká a vlévá se do Odry. Jeho další osudy jsou už zřejmě spojeny s ostravským uhlím. Pokud se nejedná o shodu jmen, objevujeme ho v urbáři hr. Josefa Mar. Kašpara Wilczka z 30. ledna 1769 v Zámostí u Polské Ostravy, tedy v prostoru kolem dnešní Bohumínské ulice ve Slezské Ostravě. Je docela možné, že v Zámostí pobýval už v době, kdy podával zprávu o nálezu kamenného uhlí. Při zakládání těžířstva na dolování kamenného uhlí v prostoru Burni v roce 1785 je Jan Augustin jedním z jeho tří členů. Nedlouho poté bylo těžířstvo ze strany vrchnosti napadeno, Jan Augustin připraven o majetek a jako poddaný dokonce uvězněn.
   Když  24. srpna 1790 v Lagnově č. 6 umírá, hr. Wilczek už třetí rok pravidelně těží uhlí, k jehož známosti Jan Augustin tolik přispěl. Necelé dva roky po něm, 14. června 1792, odchází také manželka, uváděná v knize zemřelých jako už i předtím pod křestním jménem Maria Anna, tentokrát už  coby vdova po mlynáři Janu Augustinovi, shodou okolností rozená Augustinová. Ostatně, to jméno je v Klimkovicích dodnes frekventované. A aby těch záhad bylo ještě více: 9. června 1792, tedy o pět dní dříve, umírá ve stejném domě, v Lagnově č. 6, pětadvacetiletý mlynář František Augustin. Bratr zesnulé, syn?

***

   V roce 2008 uplyne 245 let od oficiálního potvrzení lokalizovaného nálezu uhlí v Ostravě. Jistě by nebylo od věci tohoto výročí připomenout například pamětní deskou, na níž by čestné místo patřilo klimkovickému mlynáři Janu Augustinovi, který nález jako první ohlásil. A kde jinde by měla být umístěna než v prostředí krásné slezskoostravské radnice. Vždyť právě v katastru tohoto městského obvodu se tak roku 1763 stalo.

Karel Vůjtek

                                                                                                                                                                        

Vloženo 8. 4. 2007


Putování za životní pravdou spisovatele Jana Drozda

    Brzy po smrti spisovatele Jana Drozda (+15. srpna 2005, nar. 27. ledna 1914) a zvláště pak po posléze vydané sbírce mužných povídek Smutek z milování –Kniha Život na hraně (2006) bylo zřejmé, že je čas připravit knihu, která by se zabývala jeho životem a dílem. Domníval jsem se, že půjde o promyšlenou monografii, nakonec z toho bylo Čtení o životě a tvorbě Jana Drozda, jak zní podtitul poněkud knižně znějící práce Libora Knězka Pouť za pravdou života (Frenštát pod Radhoštěm, Veronika 2006).
 Drozdovy rodné Bordovice a Knězkův Frenštát pod Radhoštěm, blízkost rodišť obou a společná láska k Beskydám vytvořily prvotní spojnici, na niž navazovalo vzájemné poznávání a Knězkův zintenzivňující se zájem o Drozdovo dílo. A jestliže se nakonec rozhodl pro jakousi koláž autorových vzpomínek a reflexí doplněných slovy prozaikových přátel a literárních kolegů, navíc umocněných niternými vyznáními jeho nejbližších a to vše proložil  spojovacími komentáři, byla to jedna z možností, jak v poměrně krátkém čase udělat v přiblížení zesnulého spisovatele alespoň první krok..
 Těžko uvěřit, co se do jednoho lidského života vejde. Když je Janu Drozdovi osm let, odchází s rodiči na jihovýchodní Slovensko, v roce 1933 maturuje na učitelském ústavu v Mukačevě na Podkarpatské Rusi, učí v horské obci Kušnice, na gymnáziu v Užhorodě skládá doplňkovou maturitu,v polovině 30. let se vrací jako pedagog do rodného kraje a v poválečném podzimu přichází na Ostravsko. V roce 1947 Jan Drozd vydává v Evropském literárním klubu úspěšnou románovou prvotinu Sedláci z Velkého dvora a otvírá tak svůj velký inspirační zdroj – Podkarpatskou Rus.
Počátek 70.let 20. stol. znamená pro Jana Drozda „vyhazov“ z rozhlasu, kde od roku 1955 působil jako vedoucí literárně dramatické redakce ostravské stanice, rozmetání sazby románu Člověk pro jeden život, zákaz publikační činnosti a obtížné hledání zaměstnání. Sám k tomu říká: „…s pomocí protekce jsem závozničil, vymetal nedopalky a čistil po šoférech kabiny.“ Rok 1990 pro něj znamenal rehabilitaci a návrat k literární a rozhlasové práci. V závěru svého života vyslovil dvěma knižními publikacemi a veřejnými vystoupeními svůj názor na autorství Slezských písní. Jeho slova „V mém věku si už mohu dovolit o Bezručovi napsat pravdu“, se doslova rozletěla po celé republice.
   Knězkovu publikaci uzavírá fotografická příloha, přehled významných životních dat, soupis Drozdova díla a přehled literatury o něm. Dílo samotné přišlo poněkud zkrátka, a tak si budeme muset na zasvěcenou monografii, která tento dluh napraví, ještě nějakou dobu počkat.                                     

Karel Vůjtek

 Vloženo 14. 3. 2007

 Libor Knězek