ČSOB a ERA opět vyhlásily grantové řízení

V rámci programu ČSOB a Era, který je zaměřen na podporu regionů České republiky, jsou už několik let vyhlašována výběrová řízení na udělení tzv. Velkých komunitní grantů (letos v únoru) a Menších komunitních grantů. Druhé grantové kolo bylo zahájeno 2. září. Uzávěrka žádostí v tomto případě je stanovena na 4. října. Výsledky posouzení žádostí budou známy 27. listopadu. Realizace finančně podpořených projektů je podle pravidel určena od 2. prosince 2013 do 1. prosince 2014.

Do programu se svými přihláškami a projekty mohou zapojit nevládní neziskové organizace, registrované jako občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církví. Dále také obce a jejich sdružení i příspěvkové organizace.

Na tzv. Menší komunitní granty budou rozděleny dva miliony korun. Polovina z této částky je určena na projekty zabývající se péčí o přírodní a kulturní dědictví v daném regionu, druhá na projekty přispívající rozvoji společenského života prostřednictvím spolkové činnosti a místní kultury. Maximální výše příspěvku je stanovena na 70 tisíc korun.

O udělení rozhodne nezávislá hodnotící komise složená ze zástupců banky a odborníků na oblast péče o životní prostředí a zapojování veřejnosti do rozvoje společenského života. Program podpory regionů je financován shodnými částkami z grantových fondů ČSOB a Ery. Program je spravován Nadací VIA.“

Více informací o podmínkách grantového kola je k dispozici na webových stránkách www.csob.cz a www.nadacevia.cz.

Zajímavé údaje z tiskové zprávy ČSOB a ERA: Z pohledu statistických čísel patří Moravskoslezský kraj, co se týká úspěšnosti v rámci tzv. Menších komunitních grantů mezi podprůměrné kraje. Za poslední čtyři roky bylo do programu přihlášeno 163 projektů a z toho 13 z nich získalo finanční podporu v celkové částce přesahující 507 tisíc korun. Ještě menší úspěchy zaznamenává Moravskoslezský kraj u Velkých komunitních grantů, kdy z 5 přihlášených projektů neuspěl žádný. Celkem tedy za poslední 4 roky získal Moravskoslezský kraj přes 507 tisíc Kč.

K snímkům: V loňském roce získal Menší grant i projekt s názvem Máme místo pro společné setkávání! Autorem bylo ostravské Občanské sdružení Vzájemné soužití, které na svůj záměr obdrželo částku 41 809 Kč. Mohlo tak vzniknou odpočinkové místo, kde se setkává majoritní obyvatelstvo s romskou komunitou.