Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2641(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0400/2007

Rozpravy :

PV 23/10/2007 - 16

Hlasování :

PV 25/10/2007 - 7.9

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0480

Texty přijaté Parlamentem
Čtvrtek, 25. října 2007 - Štrasburk Předběžné znění
Rostoucí ceny krmiv a potravin
P6_TA-PROV(2007)0480 B6-0400, 0401, 0403, 0404 a 0405/2007

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2007 o rostoucích cenách krmiv a potravin

Evropský parlament ,

-   s ohledem na článek 33 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 26. září 2007(1) o půdě vyňaté z produkce na rok 2008,

-   s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že ceny obilí ve světě za poslední měsíce dramaticky vzrostly a veřejné i soukromé zásoby obilovin klesly na nejnižší úroveň za posledních 40 let,

B.   vzhledem k tomu, že podle posledních odhadů bude v roce 2007 ve státech EU-27 sklizeno přibližně o 8 milionů tun obilí méně než v roce 2006,

C.   vzhledem k tomu, že v roce 2006 bylo sklizeno pouze 265,5 milionů tun a pro intervenční účely v roce 2007 zbyl pouze jeden milion tun,

D.   vzhledem k tomu, že jsou světové zásoby obilí ovlivněny nepříznivými povětrnostními podmínkami, především suchem a záplavami, které pravděpodobně souvisejí se změnou klimatu,

E.   vzhledem k tomu, že ve většině členských států není možno rozeznat přímou a dlouhodobou souvislost mezi nárůstem cen některých výrobků a poptávkou po biopalivech, je však třeba zdůraznit, že v zemích, jako jsou Spojené státy přímo působí aktivní politika podpory pěstování kukuřice na výrobu bioetanolu na ceny krmiv a potravin, a vzhledem k tomu, že tento účinek uznala Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD),

F.   vzhledem k tomu, že studie OECD ze září 2007 o dopadech produkce biopaliv na celosvětové zabezpečení potravin a biologickou rozmanitost varuje, že konkurenční boj o půdu a zdroje určené na výrobu potravin a krmiv by mohl ceny potravin zvýšit do takové míry, že by došlo k ohrožení jejich dostupnosti pro nejchudší obyvatele a regiony,

G.   vzhledem k tomu, že světová poptávka po potravinách roste rychleji než nabídka, v neposlední řadě také kvůli zvyšujícím se příjmům nových ekonomik, jako jsou Indie a Čína, a přibývajícímu počtu obyvatel, což žene vzhůru hlavně poptávku po mase a mléčných výrobcích, a tedy i po krmivech,

H.   vzhledem k tomu, že pro více než 854 milionu lidí, z nichž asi 820 milionů žije v rozvojovém světě, stále není dostatečně zajištěno zásobování potravinami,

I.   vzhledem k tomu, že roste nepoměr mezi maloobchodními cenami potravin a náklady na živobytí a mezi maloobchodními cenami zemědělské produkce a maloobchodními cenami,

J.   vzhledem k tomu, že významné velkoobchodní společnosti a malé množství velkých maloobchodních prodejců působících v EU mají značnou moc určovat ceny potravin, a vzhledem k tomu, že jejich koncentrace dosahuje takové míry, že dochází k dominantnímu postavení vůči producentům;

K.   vzhledem k tomu, že zvyšující se ceny krmných směsí vedou k nárůstu nákladů na živočišnou produkci,

L.   vzhledem k tomu, že za posledních 15 let již Společná zemědělská politika (SZP) prošla dramatickou změnou v důsledku tlaku evropské společnosti a jejího měnícího se hospodářství a vzhledem k tomu, že oddělení plateb od produkce poskytuje zemědělcům možnost reagovat na tržní signály,

M.   vzhledem k tomu, že článek 33 Smlouvy o ES stanoví, že cílem SZP je zajistit plynulé zásobování a zajistit spotřebitelům dodávky za rozumné ceny,

Vyjímání půdy z produkce

1.   vítá nedávné rozhodnutí Rady ministrů zemědělství členských států EU schválit návrh Komise, aby bylo pro rok 2008 pozastaveno povinné vyjímání zemědělské půdy z produkce(2) ;

2.   bere na vědomí prognózy Komise, že tímto opatřením se uvolní přibližně 2,9 milionů hektarů pro produkci obilí a sklizeň se v příštím roce zvýší o cca 10 milionů tun;

3.   vyjadřuje politování nad tím, že Rada neschválila pozměňovací návrhy Parlamentu, jejichž cílem bylo pozastavit vyjímání půdy z produkce i pro rok 2009, a očekává, že se touto věcí bude zabývat nadcházející revize SZP;

Výroba a maloobchodní prodej potravin

4.   bere na vědomí nedávné vyjádření komisařky Fischer-Boel, že ceny masa a masných výrobků by kvůli vyšším cenám krmiv mohly v roce 2008 stoupnout až o 30 %;

5.   poukazuje na to, že vyšší ceny mléka v roce 2007 představují sice malé, ale nezbytně nutné zvýšení příjmů zemědělcům zaměřeným na produkci mléka, jsou však problematické pro spotřebitele a ztěžují zajištění nezbytných dodávek mléčných výrobků např. do škol a nemocnic;

6.   vyzývá Komisi, aby navrhla naléhavě nutné a dočasné zvýšení kvót na mléko s cílem stabilizovat ceny na vnitřním trhu;

7.   se znepokojením sleduje, že evropští chovatelé drůbeže musí za krmivo platit o 40–60 % více než před rokem, zejména proto, že krmivo tvoří přibližně 60 % jejich celkových nákladů;

8.   důrazně upozorňuje na to, že u mnohých potravinářských výrobků, především u zpracovaných potravin, tvoří cena surovin relativně malou část konečné ceny a že i po posledním zvýšení cen pšenice představuje tato položka ve Spojeném království méně než 10 % maloobchodní ceny bochníku chleba a ve Francii méně než 5 % maloobchodní ceny bagety;

9.   vyzývá Komisi a členské státy, aby provedly analýzu rozdílu mezi výrobními cenami zemědělské produkce a cenami, které si účtují významní maloobchodní prodejci; zdůrazňuje zejména, že by Komise měla prozkoumat, jaké následky má koncentrace v maloobchodním sektoru, hlavně pokud jde o znevýhodnění malovýrobců, malých podniků a spotřebitelů, a pokud zjistí případy zneužívání tržní síly, měla by uplatnit všechny právní prostředky, které má k dispozici;

10.   naléhavě vyzývá Komisi, aby povolila předběžné přímé platby chovatelům hospodářských zvířat, zejména těm, jejichž dobytek byl zasažen epidemií (např. katarální horečky), protože se mohou následkem vyšších cen krmiva potýkat s vážnými finančními problémy;

Biopaliva

11.   zdůrazňuje, že na výrobu biopaliv se v současné době využívá pouze velmi malá část obilovin vypěstovaných v EU a že dokonce i splnění požadavků stanovených na biopaliva na rok 2020 budou splněny při využití pouze 15 % orné půdy Evropské unie;

12.   poukazuje na to, že rozloha pozemků v EU, na nichž se pěstují energetické plodiny, se od roku 2004 zdesetinásobila na 2,84 milionu hektaru;

13.   zdůrazňuje, že v současnosti jsou jedinou náhradou fosilních paliv biopaliva, která jsou dostupná na trhu ve velkém množství, a na rozdíl od fosilních paliv jsou obnovitelná a mohou přinést výrazné snížení emisí skleníkových plynů;

14.   poukazuje na to, že při využití jedné tuny obilí na výrobu etanolu v EU se až 40 % vrátí do krmivářství ve formě vedlejších produktů;

15.   vyzývá přesto Komisi a členské státy, aby věnovaly více úsilí na podporu využívání a výroby bioenergie druhé generace, při níž se zpracovává hnůj a odpady ze zemědělské výroby, nikoliv prvotní zemědělské produkty;

16.   vyzývá Komisi, aby provedla posouzení dopadu na životní prostředí a zabezpečení potravin, v němž by zohlednila stávající konkurenční boj o půdu a zdroje určené na produkci potravin a rostlinných paliv a jež by zahrnovalo posouzení dopadu změny klimatu a možná opatření usilující o zabránění dalšímu vyčerpávání zdrojů produkce potravin;

Dovozy a vývozy

17.   s vážnými obavami upozorňuje na to, že z důvodu akutního nedostatku krmných obilovin vzrostla cena krmných směsí o 75 EUR za tunu a tento růst stále pokračuje, což pro živočišnou výrobu Evropské unie znamená další náklady ve výši 10 miliard EUR;

18.   bere na vědomí oznámení, které Komise učinila na zasedání Rady pro zemědělství v září 2007 o záměru připravit návrh na zrušení dovozních cel u obilovin pro rok 2008 v rámci řešení obtížné situace v oblasti živočišné výroby, především pokud jde o vepřové maso;

19.   upozorňuje, že taková rozhodnutí mohou ve skutečnosti oslabit pozici EU při vyjednávání o přístupu na trh v rámci Světové obchodní organizace;

20.   zdůrazňuje, že toto rozhodnutí by nemělo sloužit jako precedens pro další komodity jako např. rýži;

21.   odmítá jakékoli kroky směřující k zavedení vývozních kvót a tarifů pro zemědělskou produkci EU;

22.   požaduje, aby subjekty ze třetích zemí podléhaly stejně přísným kontrolám jako výrobci z EU;

23.   vyzývá Komisi, aby zmapovala možná opatření v oblasti řízení zásobování a zajišťování potravin, která by mohla zabránit dalším extrémním výkyvům cen krmiv a potravin a neudržitelné konkurenci mezi producenty potravin a paliv;

Nedostatečné zajištění potravin na celosvětové úrovni

24.   je si vědom toho, že nižší světové zásoby potravin mají závažné a mimořádné dopady na chudé země s nedostatkem potravin v rozvojovém světě, když se předpokládá, že v roce 2007/08 podstatně vzroste celkový objem dovozu obilí do těchto zemí, a to na absolutně nejvyšší úroveň všech dob – 28 miliard USD, což je ještě o cca 14 % více než loňská už tak dost vysoká částka;

25.   bere na vědomí, že rozvojové země celkem vynaloží na dovoz obilí rekordní částku 52 miliard USD v období 2007/8;

26.   vyzývá Komisi, aby provedla pečlivou analýzu dopadů nedostatečného zásobování obilovinami a olejnatými semeny na nejzranitelnější producenty a spotřebitele potravin v EU i ve třetích zemích, jež by zahrnovala navrhované nástroje a opatření, které by mohly zabránit přerušením v zásobování potravinami a inflačním důsledkům dalšího nárůstu cen;

27.   vyzývá Komisi, aby provedla hloubkovou analýzu trendů na světových trzích, včetně rostoucí poptávky po potravinách v rozvojových zemích, aby bylo možné v rámci revize SZP zvážit vytvoření stálého mechanismu, který by v budoucnu zajistil dostatečnou nabídku na trhu;

28.   vyzývá Evropskou komisi, aby přijala veškerá opatření, která jsou nezbytná k zabezpečení udržitelného zemědělství schopného přispět k výraznému snížení emisí skleníkových plynů i k zabezpečení potravinové soběstačnosti členských států;

o
o   o

29.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi a Radě.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2007)0411.
(2) Nařízení Rady (ES) č. 1107/2007 ze dne 26. září 2007, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, pokud jde o půdu vyňatou z produkce na rok 2008 (Úř. věst. L 253, 28.9.2007, s. 1).
Poslední aktualizace: 31. října 2007 Právní upozornění