Libor Martinek

Libor Martinek se narodil se 15. 1. 1965 v Krnově. Vystudoval Pedagogickou fakultu UP v Olomouci, obor čeština – hudební výchova, poté učil na Střední pedagogické škole v Krnově. Od roku 1993 byl odborným asistentem, od roku 2010 je docentem české literatury na Ústavu bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity v Opavě (doktorát z dějin české literatury obhájil na FF Masarykovy univerzity v Brně v roce 2000, doktorát z dějin polské literatury v r. 2005 tamtéž, habilitace v r. 2010 tamtéž), člen Obce spisovatelů ČR a Obce překladatelů ČR. Autor odborných publikací Polská literatura českého Těšínska po roce 1945 (Opava 2004) a Polská poezie českého Těšínska po roce 1920 (Opava 2006); Region, regionalismus a regionální literatura (Opava 2007); Życie literackie na Zaolziu 1920–1989 (Kielce 2008); Současná česká literatura I/1 (Opava 2008), Identita v literatuře českého Těšínska. Vybrané problémy (Opava 2009), Hledání kořenů. Literatura Krnovska a její představitelé. I. díl. Od středověku po interetnické vztahy v literatuře 20. století (Opava 2009), Hledání kořenů. Literatura Krnovska a její představitelé. II. díl. Od národního obrození do současnosti (Opava 2010); výběrová bibliografie je uvedena na webu Ústavu bohemistiky a knihovnictví. Žije v Opavě.

Tématy jeho literárněvědného a literárněhistorického zájmu jsou poválečná česká literatura, česká, německá a polská literatura ve Slezsku od středověku po současnost, literární teorie (se zvláštním zřetelem k polské literární teorii), regionalistika. Kromě dějin české literatury se zabývá i česko-polskými literárními vztahy v minulosti a současnosti.

Absolvoval dva studijní zahraniční pobyty:
V r. 1997 půlroční studijní pobyt na Uniwersytetu Śląskim w Katowicach – Filia w Cieszynie (Polsko) v rámci doktorandského studia. Vedoucí prof. dr hab. Edmund Rosner.
V r. 2007 půlroční stipendijní pobyt MŠMT ČR na Ústavu slavistiky Slezské univerzity v Katovicích (Polsko), 15. 1. – 25. 6. 2007. Vedoucí prof. dr hab. Józef Zarek.
Přednášel na několika univerzitách a vysokých školách v Polsku (Varšava, Poznaň, Katovice, Gdaňsk, Štětín, Vratislav, Lublin, Kielce, Bydgoszcz), přednášel pro studenty, odbornou i laickou veřejnost v ČR, Polsku, SRN, na Litvě.

Debutoval dvojjazyčnou sbírkou básní Co patří Večernici – Sekrety Gwiazdy Wieczornej (2001 Opava – Kielce). Publikoval odborné studie a básnickou tvorbu v řadě odborných literárněvědných a literárních časopisů, sborníků i v básnických antologiích v ČR, Slovensku, Polsku, Rumunsku a Litvě (mj. Host, Tvar, Labyrint, Literární noviny, Psí víno, Akord, Zwrot, Mosty /Bratislava/, Śląsk /Katovice/, Temat /Bydgoszcz/, Znad Wilii /Vilnius/).

Přeložil básnické sbírky veršů předních polských básníků (E. Lipské, B. Urbankowského, D. T. Lebiody, D. Kostewiczové, B. Miązka, S. Franczaka, S. Nyczaje, B. Żurakowského, N. Chadzinikolaua, D. Muchové, W. Kostrzewy aj.), překládá rovněž literárněvědné práce (W. Kalaga – Mlhoviny diskursu), populárněvědné publikace (D. T. Lebioda – Tajemství papeže), a práce z oboru filmového umění (A. Bątkiewicz – Pronásledovaný Roman Polański).

Obdržel několik ocenění za rozvoj česko-polských literárních a kulturních kontaktů (mj. 1997 Cena za překlady a popularizaci polské poezie v zahraničí, udělená Svazem polských spisovatelů ve Varšavě; 2003 I. cena za překlady polské poezie v rámci XXVI Mezinárodního básnického listopadu v Poznani, udělená maršálkem Poznaňského vojvodství; 2004 Cena polského výboru UNESCO, Ministra kultury Polské republiky a prezidenta hlavního města Varšavy za překlady polské poezie; 2004 Opava – Statutární město Opava za rozvoj česko-polských literárních aktivit). Získal ocenění v mezinárodních básnických soutěžích v ČR a v Polsku.

 

Další informace v rozhovoru