Libor Knězek pokračuje

Po Horečkovi, Kalusovi a Drozdovi prezentuje Libor Knězek Pavla Tobiáše (1932-1996), autora, jenž přímo vyzývá k činnosti svou mimořádnou osobností v životě i díle. Knězek označuje žánr, v jehož mantinelech naplňuje summum vědění, jehož dosáhl heuristicky, studiem, event. poznáním díla a jež pak systematicky předkládá jako „čtení o životě a tvorbě“. Tím nepochybně chce říci, že nejde tak úplně ani o biografii, ani o monografii v literárněteoretickém smyslu. Že svého cíle – shromáždit materiál tak, aby hlasitě hovořil a zřetelně artikuloval pravdu sám o sobě, aniž je třeba doplňovat jej výkladem a prohlubovat jeho řeč – chce dosáhnout přesto přese vše v nejvyšší míře. Knězek kupí vskutku množství dokumentárního materiálu, osobního i nadosobního, vzpomínek, korespondence, autorských zpovědí i sekundární literatury, ale i řadu citátů z díla autorova; pracuje s ním jako zkušený literární historik a řadí většinou chronologicky tak, aby nakonec vyplynul – fixován mnohdy mimořádnou Knězkovou schopností narativní, aniž by šlo o pouhou faktografii – plastický, proměnlivý, živý a dramatický i tragický obraz života tak plného nadějemi a tak bolestně zmařeného neúprosným osudem.
Po Horečkovi (S Radhoštěm v erbu – 2004), Kalusovi (Z hor mne nikdo nevyláká – 2005) a Drozdovi (Pouť za pravdou života – 2006) je tu Cesta z hořícího kruhu (2007) o Pavlu Tobiáši, pojednání o člověku těžce postiženém, ale silném, nepokořitelném, vnitřně vyspělém do odolnosti především úpornými bolestmi tělesnými, ale též duševními, jež statečně nesl často s nelidským utrpením, o člověku, z něhož nicméně právě takovýto život nakonec vysoustruhoval ranami osudu především celistvou osobnost hluboké lidskosti i uměleckého talentu přes všecka příkoří urostlou…
Při vší jejich spontaneitě miluji básníky, kteří tvořili velkou poezii a současně psali ryzí eseje o ní, plné originálních myšlenek mimo čas i prostor (Baudelaire, Mallarmé, Verlaine, Apollinaire, Březina, Nezval). Zdaleka nikoli tak vysoko nevzlétl ještě Pavel Tobiáš ve svých básnických počátcích, bylo však na první pohled jasné, že je básník a poeta od počátku přemýšlivý. Psával dlouhé dopisy jako průvodce básní, které nabízel. Byly to v podstatě právě už ucelené eseje vymykající se a zcela „odcizené“ hektické době, kdy vznikaly – v polovině padesátých let, v čase boha zla, „vévodící“ poezie budovatelské a občanské, kdy šlo o „zoon politikon“, od které se Tobiáš odvracel. Neboť jeho představy o čisté poezii byly se schematismem a frézismem nesmiřitelné, jeho poezie chtěla růst z hlubin bohaté lidskosti – de profundis bez oněch průvodních žalů z hlubokosti nevyrostlých, jakkoli on sám měl na ně právo… Ačkoli, jak se zdá, Libor Knězek přes všecka pozitiva, jimiž charakterizuje poezii, dává přednost próze, lituji, že Tobiáš poezii opustil.
Oceňuji ovšem Knězkovu akribii tam, kde se próze až minuciózně věnuje. Byla mu zřejmě bližší než poezie, vznikající v době perspektivních nadějí na počátku Tobiášovy spisovatelské éry a poněkud zakuklená v subjektivismu. Byla autobiografická (v prvním, životopisném dílu své knihy z ní vydatně čerpá), o původci svědecká. Pomohla svou látkou, fabulí i syžetem dovést knihu k vrcholu a k závěrečné kompoziční tečce. Nicméně tak, jak Knězkovi leccos uniklo v Tobiášově poezii, tak zřejmě bez záměru pomíjí jednu dost nežádoucí věc v próze.
Zatímco se poezie zpravidla píše zblízka, próze svědčí odstup! Zdá se mi však, že Tobiášova próza tu distanci postrádá. Že je spíše spjata s jeho senzibilitou niternou a jen volně s jeho myšlením o světě, sociabilitou vůbec. Je to dáno pravděpodobně tím, jak naléhavé, tíživé jako jařmo bylo téma Tobiášovy víc než autobiografické „narativní gramatiky“, takže onoho odstupu byl by mohl dosáhnout až v čase pozdějším…
Nazývá-li Knězek svá zasloužilá díla „čtením“, zřejmě nepovažuje za nezbytné zatížit je navíc hlubší, poetologickou analýzou tvorby svých protagonistů. Kupodivu natolik o nich píše způsobem až fascinujícím, že mu to poučenější čtenář s respektem odpouští…

Drahomír Šajtar

Foto Eva Kotarbová: Drahomír Šajtar

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *