Kulturně historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy

Ústav pro regionální studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (dále jen FF OU) vydal Kulturně-historickou encyklopedii českého Slezska a severovýchodní Moravy (s vročením 2013) jako grantový projekt dotačního programu Moravskoslezského kraje s názvem Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012, na návrh Ostravské univerzity.

Tým pracoval pod vedením ředitelky Ústavu pro regionální studia prof. Svatavy Urbanové a předkládá veřejnosti unikátní dvousvazkový soubor, který spolu s obrazovým CD s 1475 vyobrazeními může napomoci odborníkům i širší veřejnosti při první orientaci v poměrně složité problematice. Čtenáři stačí zvolit klíčové slovo nebo problém a pomocí výkladových a doplňujících hesel se dobere k podstatě. Najdete zde hesla souhrnná, hesla institucí, událostí, pojmů, lokalit (zejména měst), osobností, časopisů, sdružení atd.

Encyklopedie je druhým, rozšířeným a doplněným vydáním prvního počinu, který má vročení 2005. Tehdy redakční tým vedli prof. Lumír Dokoupil, prof. Milan Myška a prof. Jiří Svoboda. Vedoucích deseti tematických okruhů (historie, demografie, literatura, jazykověda, folkloristika, divadlo, hudba, výtvarné umění, architektura, rozhlas a televize) navrhli varianty hesláře a následně se do zpracování zapojilo 90 odborníků z OU a dalších vysokých škol, vědeckých a odborných institucí a organizací. Pro projekt byla příznačná interdisciplinárnost.

K tomuto vydání encyklopedie se Ústav pro regionální studia FF OU nyní vrátil, ale do vypracování zapojil osvědčený tým a rozšířil je o nové autory mladší vědecké generace. Na 2. vydání spolupracovalo 66 autorů, z toho 30 zcela nových. Po důsledné revizi hesel došlo mnohdy k značným úpravám a doplněním, takže encyklopedie obsahuje mnoho nových informací. Suma sumarum – 2560 hesel, (1. svazek 1070 + 155 odkazových; 2. svazek 1154 + 181 odkazových).

V encyklopedii z roku 2013 nejsou do textu vloženy obrázky, které byly v původní verzi spíše náhodně vybrány. Tím se vyšetřilo místo na stránkách, a tak se podařilo zachovat přibližně stejný stránkový rozsah (1. svazek [A–L] 572 stran, 2. svazek [M–Ž] 576 stran). Všechny ilustrační obrázky a historické mapy jsou dostupné na CD, a to v takovém rozlišení, že umožňují uživateli jejich smysluplné využití. Redakčního vedení se tentokrát ujali dr. Zdeněk Smolka a dr. Jakub Ivánek, kteří odvedli velký kus poctivé a náročné práce. Oponenty tohoto vydání se stali uznávaní odborníci prof. Miloš Trapl, doc. Jiří Urbanec a prof. Jindřich Vybíral, kterým patří rovněž velký dík.

Encyklopedie vyšla v ostravském nakladatelství Repronis. Můžeme ji zařadit do širšího projektu encyklopedických pokusů OU. Doplňuje např. maketu Encyklopedie Slezska a početnou řadu Biografického slovníku Slezska a severní Moravy, kterou vydává rovněž FF OU.

Tisková zpráva Ostravské univerzity

Vloženo 2. dubna 2014