Kalamitní výskyt komárů se nepotvrdil

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě a přizvanými odborníky provedl cílené a opakované šetření avizovaného výskytu komárů v povodněmi postižených oblastech Novojičínska. Šetření probíhalo ve 3 etapách s cílem přesné identifikace lokalit, kde hrozí přemnožení komárů. V průběhu prováděných terénních šetření se ukázalo, že očekávaná plošná kalamitní invaze nenastane. Jedním z důvodů je skutečnost, že na zaplavených loukách došlo k anaerobním rozkladným procesům travních porostů, které nepříznivě působily na přežívání larev komárů, čímž nastal jejich výraznému úbytek. Další příčinou je znatelný pokles hladin řek Luhy, Odry a jejich přítoků a také skutečnost, že již nedochází k následným rozlevům. V neposlední řadě na celkovou situaci sníženého výskytu komárů příznivě působí rychlé vysychání zbývajících lučních tůní.
Odborníci z expertní skupiny však doporučují provést cílenou aplikaci insekticidu za účelem likvidace dospělých komárů v části katastru obce Jeseník (pod železniční tratí, na levé straně silnice) a v části katastru obce Studénka (mezi železniční tratí a odbočkou na Bartošovice). Aplikace bude provedena v okolí rozlevů, zejména na stranách přilehlých k obytné zástavbě. Starostové těchto obcí budou včas o zásahu informování prostřednictvím pracovníků krajského úřadu.
V rámci přijatých preventivních opatření Moravskoslezský kraj již zabezpečil nákup repelentních přípravků a předal zásilku HZSMSK Územnímu odboru Nový Jičín k následné distribuci pro obyvatele Novojičínska.

Šárka Vlčková, tisková mluvčí
Odbor kancelář hejtmana kraje

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *