Foto: Hejtman Evžen Tošenovský a Petra Schwarzová.

 

 

Seznam Oceněných

 

I. kategorii - Výrazná pedagogická osobnost roku

 

Ing. Arnošt Klein

je ředitelem Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy v Opavě.

Ing. Klein je jednou z nejvýraznějších pedagogických osobností v oblasti středního a vyššího odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Jedním z jeho velmi úspěšných počinů bylo zřízení další školy v rámci příspěvkové organizace, a to vyšší odborné školy, která podstatně přispěla k rozšíření vzdělávací nabídky v regionu. Pod vedením Ing. Kleina se škola významnou měrou podílí na projektu jednotného zadání závěrečných zkoušek "Kvalita 1". Zejména osobní přínos ředitele školy v této oblasti je Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Národním ústavem odborného vzdělávání i dalšími partnery vysoce hodnocen. Ing. Klein se také výrazně podílí na činnosti Moravskoslezského centra odborného vzdělávání pro rozvoj venkovského prostoru, které vzniklo jako jedno ze dvou pilotních center daného zaměření v České republice.

 

Mgr. Jana Krupová

učí v Základní škole v Ostravě na ulici Matiční 5. Ocenění obdrží mimo jiné za výrazný podíl na spolupráci v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů „Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji“ s cílem zlepšit další vzdělávání učitelů základních a středních škol. Mgr. Krupová vedla vzdělávání v kurzech s názvem „Využití informačních a komunikačních technologií pro podporu výuky fyziky“ a „Úvod do vektorové grafiky“ a působila jako tutor v pilotních kurzech. Dlouhodobě pracuje ve funkci metodika pro informační a komunikační technologii ve škole a obětavě zabezpečuje prezentaci činnosti školy na veřejnosti. V mimoškolní činnosti žáků vede kroužky práce s počítačem. Svým nevšedním tvůrčím každodenním nasazením a individuálním přístupem připravuje rovné podmínky pro vzdělávání žákům talentovaným i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

PaedDr. Ilja Maloušková

pracuje v současné době jako ředitelka Střední školy a Základní školy ve Frýdku‑Místku na ulici Pionýrů 767. Ocenění jí bude předáno za zásluhy na rozvoji školy, za přizpůsobování koncepce školy aktuálním potřebám, za široké spektrum mimoškolní činnosti, doplňkových aktivit školy, nabídku zájmových kroužků a za organizaci mezinárodní výtvarné soutěže žáků s poruchami autistického spektra s názvem „Dívej se mýma očima“. PaedDr. Maloušková má výrazný osobní podíl na realizaci projektů „Zdravá škola“, „Začít spolu“, mezinárodním projektu „Adoptuj panenku, zachráníš dítě“ a na prohlubování spolupráce s nevládními organizacemi. S ohledem na žáky s nejvyšším stupněm zdravotního postižení realizuje  bezbariérové úpravy školy a prosazuje netradiční způsoby vzdělávání.

 

Mgr. Zdeňka Průšová

je ředitelkou Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě.

Mgr. Průšová se v jazykovém gymnáziu velmi úspěšně, systematicky a cílevědomě věnuje tvůrčí pedagogické činnosti. Žáci pod jejím vedením mohou v průběhu studia na základě získaných znalostí a dovedností složit celou řadu mezinárodně uznávaných zkoušek. Pod vedením ředitelky gymnázia jsou nedílnou součástí výuky francouzského jazyka vzájemné reciproční akce s partnerskými školami ve Francii. Vzdělávací nabídku německého jazyka kvalitativně ovlivnila realizace několika jazykových projektů spočívajících ve spolupráci s partnery v německy mluvících zemích. V rámci dvouletého projektu „Interaktivní mapa USA“ byl vytvořen výukový materiál pro předměty anglický jazyk a zeměpis. Zájem, úspěchy žáků i výborné uplatnění absolventů školy jsou nejlepšími důkazy promyšlené, osobité a velmi kvalitní práce ředitelky školy.

 

Ing. Petra Schwarzová

vyučuje ve Střední škole oděvní a obchodně podnikatelské ve Frýdku-Místku. Ocenění obdrží za mimořádný podíl na úspěších novodobé historie školy při realizaci projektů a zapojení školy do mezinárodních programů a za její přínos ve vzdělávání žáků v rámci výuky aplikované ekonomie. Velkou zásluhu má oceněná také na úspěšném rozvíjení mezinárodní spolupráce se středními školami ze zemí Evropské unie, díky které mohou žáci školy rozvíjet nejen své jazykové dovednosti, ale získávat i cenné zkušenosti a dovednosti v odborné praxi v zahraničí. Ing. Schwarzová připravila 9 mezinárodních projektů, byla hlavním organizátorem velké módní přehlídky, úspěšně zapojila žáky školy do akcí, kde si prostřednictvím studentských firem vyzkoušejí podnikání a podnikatelské nápady nanečisto.

 

Mgr. Olga Vlachová

působí jako zástupkyně ředitelky v Základní škole a mateřské škole Dvorce v okrese Bruntál.

Ocenění jí bude předáno za její aktivní pedagogickou činnost i činnost nad rámec pracovních povinností. Jako učitelka 1. stupně základní školy se intenzivně a zodpovědně věnovala práci s integrovanými žáky. V současné době je ve funkci zástupkyně ředitelky školy. Aktivně se podílí na organizaci školy a velmi zodpovědně plní veškeré svěřené úkoly. V průběhu své pedagogické činnosti vedla rovněž zájmové kroužky. Velmi aktivně prezentuje práci školy, a to formou školního časopisu a občasníku, a zajišťuje distribuci těchto tiskovin do všech domácností v obci. Ve školním roce 2006/2007 byla žáky školy navržena na ocenění Zlatý Ámos. V této soutěží postoupila do celostátního kola v Praze.

 

PaedDr. Alena Zupková

je zástupkyní ředitele v Základní umělecké škole v Háji ve Slezsku. Ocenění obdrží za svou obětavou, aktivní a příkladnou práci. PaedDr. Zupková vyučuje výtvarný obor a výuku tohoto oboru chápe jako prostředek rozvoje osobnosti žáků - sama je navíc také aktivní výtvarnicí. Během jejího působení v základní umělecké škole stále vzrůstá počet žáků a mnozí z nich se zúčastnili národních i mezinárodních soutěží či přehlídek. V březnu 2007 získala v mezinárodním soutěžním bienále Výtvarné alternativy hlavní cenu Ministerstva školství Slovenské republiky. Pro své žáky a také rodiče pořádá každoročně vánoční a velikonoční dílnu a výtvarné výstavy. PaedDr. Zupková sama také vystavuje svá díla a její keramika byla vybrána jako cena pro vítěze mezinárodní soutěže Beethovenův Hradec.

 

 

 II. kategorie - Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost

 

PhDr. Jaroslav Burda

působí jako ředitel Střední školy technické v Opavě. Ocenění mu bude předáno za dlouhodobou pedagogickou činnost v oblasti odborného školství. Pod vedením ředitele získala Střední škola technická v Opavě nejen na kvalitě výuky, rozšířila se nabídka oborů, ale také vzrostl kredit školy, stejně jako se podařilo obnovit výuku stagnujících strojírenských oborů. PhDr. Burda podporuje všechny aktivity žáků, dbá na zvýšenou péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a podporuje talentované žáky. Je všeobecně oblíben mezi žáky i zaměstnanci. Dbá na dobré vztahy pracovního kolektivu nejen mezi pedagogickými pracovníky, ale také na vzájemnou úctu a toleranci mezi všemi zaměstnanci.

 

Mgr. Vlastimil Burian

je učitelem matematiky, fyziky a výpočetní techniky v Základní škole ve Vítkově  na Opavské ulici. Mgr. Burian  patří mezi erudované a spolehlivé pracovníky. Stal se průkopníkem zavádění počítačové techniky do škol v regionu Opavska. Součástí jeho každodenní pedagogické práce je také velmi úspěšná účast v soutěžích pedagogické tvořivosti. Pod vedením Mgr. Buriana se žáci školy zúčastnili mnoha soutěží a olympiád, a to s nemalými úspěchy. Při své práci používá pan Mgr. Burian nové metody a formy práce, aktivně se zapojil do práce na tvorbě školního vzdělávacím programu, sleduje moderní trendy ve vyučování a dovede je využít v praxi. Je vzorem pro ostatní pracovníky Základní školy ve Vítkově.

 

 

Stanislav Drozd

vyučuje ve Střední škole v Ostravě-Kunčicích. Během své dlouholeté praxe působil v této škole jako mistr odborného výcviku oboru Zámečník, učitel odborných strojírenských předmětů, technolog, metodik teoretického a praktického vyučování. Zpracoval několik publikací s tematikou ve svém oboru. Aktivně spolupracuje při zabezpečování významných sportovních akcí ve škole, dlouhodobě vede fotokroužek žáků, organizuje fotografické soutěže, realizoval výstavu Historie a současnost školy ke 45. a 50. výročí školy. V rámci školy se pan Drozd aktivně podílel na zpracování a realizaci řady úspěšných projektů. V oblasti metodické činnosti se účastní na zpracovávání dlouhodobých a střednědobých koncepcí vzdělávání a rozvoje školy, přípravy a rozvoje nových oborů vzdělání. Pan Stanislav Drozd se také významně podílí na prezentaci školy na veřejnosti a dlouholetém zabezpečováním prezentace školy ve vlastních expozicích na Mezinárodním strojírenském veletrhu Brno a na dalších výstavách. Je spoluzakladatelem soutěže elektrotechnických škol Moravskoslezského kraje ELEKTRONIKA.

 

Irena Grochalová

je dlouholetou učitelkou v Základní škole a Mateřské škole v Českém Těšíně, Masarykovy sady 104. Paní Grochalová je svými úspěchy a hudební činností vzorem pro ostatní pedagogy školy. Celé její pedagogické působení je spjato s hudbou a hudební činností.  Mimo školu působila jako členka orchestru Těšínského divadla, po dobu své pedagogické praxe na základní umělecké škole pracovala jako okresní metodik pro vyučování hry na akordeon a stala se krajskou lektorkou. Jako dirigentka působila v Pěveckém sdružení učitelek Karvinska. V roce 1990 se stala spoluzakladatelkou experimentální třídy s rozšířenou hudební výchovou, kde pracuje dodnes. Její žáci každoročně účinkují na všech akcích školy, tradicí se také stala jejich vystoupení v Domově důchodců v Českém Těšíně. Paní Grochalová založila soubor „Těšínské flétničky“, který se účastní mnoha soutěží, v nichž získává přední umístění.

 

PaedDr. Petr Habrnál,

působí ve funkci ředitele Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního centra v Novém Jičíně. Ocenění obdrží za dlouhodobou práci ve funkci ředitele, kdy přispěl svými manažerskými schopnostmi k tomu, že Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum patří svým rozsahem a kvalitou svých služeb k nejvýznamnějším v České republice. Svědčí o tom zájem pedagogů o nabídku vzdělávacích aktivit. Po celou dobu působení ve funkci získává ředitel pro činnost zařízení a zkvalitňování vzdělávání ve školách finanční prostředky z dotací, grantů, projektů a hospodářské činnosti. PaedDr. Habrnál je spoluautorem a realizátorem řady významných projektů a partnerství v projektech, spolupracuje při vzniku a realizaci programů vzdělávání s Ostravskou univerzitou, s Národním ústavem odborného vzdělávání a Národním institutem dalšího vzdělávání v oblasti školních vzdělávacích programů. Je garantem působení krajských metodických sborů ve školské praxi manažerské i vzdělavatelské a působí také jako lektor funkčního studia ředitelů.

 

Mgr. Miroslava Halušková,

je ředitelkou Základní školy ve Studénce na Tovární ulici. Ocenění jí bude předáno za kvalitní pedagogickou činnost, za její vstřícný přístup k žákům i jejich rodičům a za úspěšné působení ve funkci ředitelky. Za jejího vedení se škola otevřela veřejnosti a podařilo se posílit sebedůvěru žáků. Velkým přínosem je pro školu soustředění žáků vyučovaných podle vzdělávacího programu pomocná škola do specializovaných tříd a vybavení těchto tříd speciálními pomůckami potřebnými pro všestranný rozvoj žáků. Pod vedením ředitelky pracuje škola velmi intenzivně se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Mgr. Halušková neustále dbá na získávání nových zkušeností a vědomostí v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

 

Halina Heinzová

vyučuje klavírní hru v Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Karviné-Mizerově.

Paní Heinzová patří k výrazným osobnostem klavírního oddělení základní umělecké školy. Za dobu své pedagogické činnosti vychovala celou řadu absolventů, z nichž mnozí pokračovali dále ve studiu na konzervatořích. Se svými žáky pracuje na vysoké odborné úrovni. Pravidelně se s nadanými klavíristy účastní různých národních i mezinárodních soutěží a dosahuje výborných výsledků. Paní Heinzová dokáže žáky a studenty svým hluboce lidským přístupem pozitivně motivovat a vede je k přirozenému hudebnímu projevu. Při své práci využívá bohatých zkušeností nejen z celé řady soutěží, ale také ze studia v rámci programu celoživotního vzdělávání v Metodickém centru Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Svým nadšením, elánem a pracovitostí je příkladem nejen svým žákům, ale motivuje i ostatní kolegy ve škole.

 

Milada Hnitková

v současné době vyučuje sólový zpěv v Základní umělecké škole Eduarda Marhuly v Ostravě-Mariánských Horách. Celý svůj profesní život se věnuje s velkým nadšením výchově mladých lidí v oblasti hudební estetiky v oboru sólového a komorního zpěvu. Paní Hnitková působila 17 let ve funkci  ředitelky Lidové školy umění v Příboře. V této době byla také spoluzakladatelkou Dechového orchestru mladých na příborské základní umělecké škole. Paní Hnitková patří mezi výrazné pedagogické osobnosti, o čemž svědčí úspěchy jejích žáků v různých soutěžích a přehlídkách. Spoustu svých žáků připravila ke studiu v uměleckých školách, vychovala řadu amatérských zpěváků, kteří působí v různých hudebních tělesech, ale také pozdější absolventy Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Její obsáhlá umělecká, pedagogická i organizační činnost by jistě nebyla možná bez cílevědomé, vysoce profesionální a odpovědné práce, kterou se  řadí mezi výrazné pedagogické osobnosti našeho kraje.

 

RNDr. Radmila Horáková,

je zástupkyní ředitele v Gymnáziu Mikuláše Koperníka v Bílovci a vyučuje fyziku ve třídách se zaměřením na matematiku. Je oceněna za dlouholetou práci s talentovanou mládeží v oblasti fyziky. Její žáci jsou každoročně úspěšnými řešiteli krajských kol fyzikální olympiády a v případě žáků vyšších ročníků úspěšnými řešiteli celostátních kol. RNDr. Horáková je členkou prestižního sdružení vědeckých, pedagogických a odborných pracovníků v matematice, fyzice a příbuzných oborech „Jednota českých matematiků a fyziků“, je také významnou osobností v oblasti přípravy vědomostních soutěží. Působí jako předsedkyně Krajské komise Fyzikální olympiády, oceněním práce na regionální i celostátní úrovni této soutěže bylo její jmenování členkou Ústřední komise Fyzikální olympiády a svěření role pořadatele několikadenních organizačně náročných ústředních kol Fyzikální olympiády.

 

PaedDr. Eva Janků

vyučuje v Základní škole v Havířově na Gorkého ulici. PaedDr. Janků působí v Základní škole Gorkého již 41 let. Je oceněna díky svým širokým aktivitám v oblasti ekologické výchovy. PaedDr. Janků se významně zasloužila o zapojení ekologické výchovy do školních osnov. Jako jeden z mála pedagogů nejen Moravskoslezského kraje, ale i celé republiky, začala propagovat, rozšiřovat a implementovat ekologickou výchovu v základní škole. Stála při zrodu myšlenky zavedení ekologického zaměření školy. Pod jejím vedením se celá škola zapojila dlouhodobě do mnoha projektů s ekologickou problematikou. Za největší úspěch školy s obrovským podílem práce PaedDr. Janků lze zcela jistě považovat několikanásobné získání titulu "Ekoškola" v rámci České republiky a poprvé v historii školy také propůjčení titulu Evropské unie v projektu "ECO‑SCHOOLS".

 

 

Mgr. Jana Jeřábková

působí jako ředitelka v Základní škole a mateřské škole v Ostravě-Hrabůvce, Mitušova 8.

Mgr. Jeřábková je typem pedagoga a vědeckého pracovníka se širokým záběrem aktivit v oblasti historie. V roce 1991 založila Klub historiků Učitelské společnosti v Ostravě, po dvou letech se stala jeho předsedkyní a tuto významnou funkci zastává dodnes. Příspěvky s historickou tematikou publikuje v regionálním tisku, sborníku k dějinám a současnosti Ostravska nebo v Učitelských novinách. Podílí se také na recenzích učebnic dějepisu. V rámci regionální výuky dějepisu zorganizovala žákům ostravských škol řadu exkurzí v Moravskoslezském kraji, napsala scénář k videokazetě Památky Ostravy, pořádá soutěž ve znalosti historie a místopisu Ostravy. Mgr. Jeřábková zastává významnou roli v celorepublikové soutěži - Dějepisné olympiádě, kde byla jmenována předsedkyní okresní komise a od roku 2000 vykonává funkci předsedkyně krajské komise.

 

PhDr. Ludmila Kandrnalová,

je ředitelkou Pedagogicko-psychologické poradny ve Frýdku-Místku.

Ocenění obdrží za dlouholetou odbornou, poradenskou a metodickou činnost v oblasti poskytování služeb pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání. Nad rámec svých pracovních povinností ředitelka spolupracovala se speciální školou ve Frýdku-Místku jako školní psycholog, ověřovala funkčnost školního poradenského pracoviště a podílela se na přípravě společných metodických akcí pro školy v regionu. PhDr. Kandrnalová dlouhodobě působí také jako lektorka Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního centra v Novém Jičíně a Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR, aktivně spolupracuje se zřizovatelem jako odborník s hlasem poradním v konkurzních komisích, v okrese Frýdek-Místek velmi kvalitně spolupracuje se státními i nestátními organizacemi a je uznávaným soudním znalcem v oboru dětské psychologie.

 

Mgr. Ivo Klen,

působí jako ředitel Jubilejní Masarykovy základní školy a mateřské školy v Třinci.

Ocenění dostává za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost při rozvoji výuky a výchovy dětí a žáků regionu. Pod vedením Mgr. Klena škola zaznamenala změny ve vyučovacích metodách, stabilizaci učitelského sboru, vytváření příjemného klimatu školy, dobrou kooperaci s rodičovskou veřejností a ostatními institucemi města Třince. Škola se zapojila do projektů „Angličtina s rodilým mluvčím“, „Zahrada jako učebna v přírodě“ a do dlouhodobého projektu ekologické výchovy. V osobě ředitele má škola velkou podporu pro třídy s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů a tělesné výchovy se zaměřením na hokej.  Mgr. Klen úzce spolupracuje s hokejovým klubem HC Oceláři Třinec, učí tělesnou výchovu v hokejových třídách, pracuje s žáky na ledě a věnuje se jejich atletické přípravě.

 

Ing. Jaroslav Král

je pedagogem Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky v Ostravě.

Ing. Král je v současné době zástupcem ředitele této školy a předsedou školské rady ve Střední průmyslové škole v Ostravě-Vítkovicích. Zpracovává řadu vnitřních předpisů školy, metodické materiály pro maturitní zkoušky i pro výuku elektrotechnických předmětů a předmětů praxe. Díky tvůrčí činnosti Ing. Krále má škola Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy certifikovány vzdělávací akce v oblasti ICT a školení učitelů v počítačové gramotnosti v letech 2004-2006. V průběhu své pedagogické praxe Ing. Král zpracovával v rámci školy řadu projektů, zapojoval se do činnosti řešitelských týmů a zodpovídal za řešení některých pilotních projektů. V současné době je členem řešitelského týmu projektu Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Implementace multimediálních forem do výuky studijního programu informační a komunikační technologie. Ing. Král se dále podílí na prezentaci školy na veřejnosti a na zkvalitnění prostorových a materiálně technických podmínek vzdělávání.

 

RNDr. Zdeňka Parchanská

působí v Obchodní akademii v Karviné, s. r. o. jako učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů a současně vykonává funkci zástupkyně ředitele pro odborné praxe žáků a organizaci mezinárodních projektů. Je oceněna především za své dlouholeté úspěchy při přípravě a organizaci mezinárodních projektů s německým jednacím jazykem, a tím zapojování žáků do mezinárodní spolupráce. RNDr. Parchanská se zúčastňuje kurzů a konferencí u nás i v zahraničí a získané poznatky a kontakty využívá k zapojení žáků i učitelů školy do dalších aktivit. Hlavně díky jejímu úsilí se stávají aktivity v této oblasti součástí běžné výuky.

 

Mgr. Pavel Pavlík

je učitelem zeměpisu a tělesné výchovy v Gymnáziu ve Vítkově. Jako dlouholetý vedoucí předmětové komise tělesné výchovy obětuje sportu, turistické a branné činnosti velké množství svého volného času. Organizuje různé soutěže a turnaje ve škole, vede sportovní kroužky, připravuje žáky na soutěže. Bývá iniciátorem a organizátorem řady sportovně-turistických poznávacích akcí u nás i v zahraničí. Mgr. Pavlík je dynamická osobnost, je ochotný se stále vzdělávat, inovovat svoji práci a nabízet žákům nové aktivity. Vždy odváděl kvalitní tvůrčí práci, vychoval a určitě ještě vychová řadu úspěšných odborníků nejen ve svém oboru. Svým žákům vštěpuje vztah ke sportu, turistice, přírodě, dovede je nadchnout i motivovat, přichází stále s něčím novým. Neztrácí pozitivní pohled na svou práci a toto nadšení dokáže přenést na mladší spolupracovníky.

 

Mgr. Libuše Plášková,

působí jako ředitelka Střední školy gastronomie a služeb ve Frýdku-Místku.

Ocenění jí bude předáno za příkladné plnění povinností vyplývajících z funkce ředitelky školy, za dlouholetou pedagogickou činnost, za osobní podíl na úspěšné spolupráci školy se zahraničními partnerskými školami při výměnných praxích žáků a v rámci projektů. Mgr. Plášková se významně zasadila o rozvoj Střední školy gastronomie a služeb ve Frýdku-Místku, o zařazení výuky nových studijních oborů, o vybudování nových pracovišť odborného výcviku, o rozšíření gastronomických pracovišť praktického vyučování v regionu Beskydy a
o vybudování nových učeben ICT a knihovny. Ředitelka školy má také osobní podíl na navázání spolupráce s Národním ústavem odborného vzdělávání v Praze při tvorbě rámcového vzdělávacího programu pro obor Aranžér, na zapojení školy do činnosti Asociace učňovských škol, do mezinárodních projektů a programů a na uskutečnění mnoha zahraničních stáží žáků školy.

 

Drahomíra Pospíšilová

je vedoucí učitelkou odborného výcviku oboru Zahradník ve Střední škole odborné a speciální v Klimkovicích. Paní Drahomíra Pospíšilová v průběhu své pedagogické kariéry dosáhla významných výsledků práce v oblasti zajišťování odborných kurzů, seminářů, rekvalifikačních kurzů a odborných aranžérských soutěží. V oblasti péče o nadané žáky a žáky se speciálními potřebami zajišťuje výuku ve výrobních závodech, květinových síních, obchodech a velkoskladech. Paní Pospíšilová je členkou metodické komise odborných předmětů, Zelinářské unie a Svazu květinářů a floristů v Olomouci, dále se podílí na projektu jednotného zadání závěrečných zkoušek oboru Zahradník. Zvláště významných úspěchů dosáhla při prezentacích školy a zahradnického oboru na celostátních soutěžích s mezinárodní účastí. U paní Pospíšilové je jejími kolegy vysoce hodnocena především její odbornost, pracovitost a organizační schopnosti při vedení kolektivu na úseku odborného výcviku oboru Zahradník.

 

Ing. Tibor Smetana

vykonává funkci ředitele Střední školy v Bohumíně. Jeho dlouholeté zkušenosti jsou přínosem pro organizaci školy. V oblasti zkvalitnění a modernizace vzdělávání Ing. Smetana velmi aktivně působí při organizaci a realizaci projektů, např. "Program podpory odborného vzdělávání a přípravy ve vybraných oborech vzdělání", dále projektu "Modernizace technického a didaktického vybavení center pro další profesní vzdělávání" projektu IQ Auto a mnoha dalších. Pedagogické i řídící zkušenosti předává Ing. Smetana dále svým spolupracovníkům a vede je k aktivitě nejen při realizaci projektové činnosti. Kolektivem pedagogických pracovníků je uznáván pro svůj profesionální přístup k řízení školy a osobní vlastnosti.

 

Zdeňka Šamárková

působí jako učitelka v Mateřské škole v Opavě na Vaníčkově ulici. Ocenění obdrží za svou příkladnou práci s dětmi v oblasti výtvarné výchovy. Dětem se věnuje i nad rámec své pracovní náplně - ve svém osobním volnu vede zájmovou odpolední činnost dětí "výtvarné čarování", zapojuje děti pravidelně do celostátních i mezinárodních výtvarných soutěží a aktivně se podílí na výtvarných projektech. Své bohaté zkušenosti se vždy snažila předávat svým kolegyním, pracovala také jako metodik sekce výtvarné výchovy při Kabinetu předškolní výchovy Pedagogického centra v Opavě. Paní Šamárková je stále plná nápadů, které neváhá uskutečňovat, usměvavá a vlídná nejen k dětem, ale i k rodičům a kolegyním. Má v sobě přirozený učitelský takt a chuť poznávat nové, experimentovat, učit se a své umění předávat dál. Jako učitelka je pro svůj kamarádský, lidský a laskavý přístup dětmi obdivována a milována a velký respekt si svou prací s dětmi získala také u rodičů dětí.

 

Zdena Šperlová

je učitelkou v Základní škole a Mateřské škole v Třemešné. Po celou dobu své praxe se zapojovala nejen do činnosti školy, ale i do života obce. Při práci motivuje děti tak, aby učení pro ně nebylo jen každodenní povinností, ale také hrou. Po mnoho let pracuje s dětmi s dyslexií, patří i mezi hlavní tvůrce školního vzdělávacího programu. Je iniciátorem a spoluorganizátorem většiny akcí školy, k nimž patří například Stonožkový týden, v rámci kterého se žáci školy účastní sportovních a zábavných soutěží a výtěžek z těchto soutěží je zasílán na charitativní účely. V posledních deseti letech nacvičuje s žáky téměř každý školní rok divadelní představení. V průběhu let vždy významně spolupracovala i se Sdružením rodičů a přátel školy a pomáhá i při organizaci jejich akcí. Ve spolupráci s Obecním úřadem každoročně připravuje program pro Vítání nových občánků. Paní Šperlová je hodnocena jako člověk velmi skromný a ochotný pomoci tam, kde je potřeba.

 

Mgr. Vanda Tomčalová,

vykonává funkci ředitelky Základní školy a mateřské školy Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím v Bystřici v okrese Frýdek-Místek. Ocenění obdrží nejen za dlouholeté plnění náročných úkolů souvisejících s vedením školy, ale také za vytváření podmínek pro co nejširší možnosti vyžití žáků v mimoškolní oblasti dle jejich schopností a nadání, ať už to je dětský folklorní soubor, školní pěvecké sbory, školní kapela, skauting nebo plavecký kroužek. Mgr. Tomčalová založila ve škole Centrum sportu a pod jejím vedením začali žáci školy dosahovat a dosud stále dosahují výborných výsledků v různých sportovních soutěžích. Svou činností ve prospěch školy a jejích žáků si Mgr. Tomčalová získala velké uznání rodičovské veřejnosti a také zřizovatele školy.

 

Mgr. Bohumil Zmrzlík,

působí jako ředitel Základní školy Mendelovy v Karviné na Einsteinově ulici. Je oceněn za mimořádnou pedagogickou, odbornou a výraznou publikační činnost, kterou přispívá k zavádění školní kurikulární reformy do praxe základních i středních škol v Moravskoslezském kraji. Svou tvůrčí prací přispívá k implementaci školních vzdělávacích programů do výuky. Mgr. Zmrzlík pracuje také jako externí pracovník - konzultant, poradce a lektor v Krajském zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačním centru v Novém Jičíně, je spoluautorem individuálního projektu Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního centra pod názvem „Školní Aktivity Nových Cílevědomých Expertů“, patří k aktivním členům krajského poradního sboru  ředitelů základních škol, působí jako metodik a lektor celostátních vzdělávacích akcí. 

 

Barbara Odstrčilíková, tisková mluvčí MSK

 

.